บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก 2014

เรียนภาษาไทย-ติวO-NETสังคม : Study in Holland

รูปภาพ
Study in Holland เนเธอร์แลนด์แดนกังหัน          แก้ไขอ่านเขียนไทยไม่ออก เรียนพิเศษภาษาไทย เรียนอ่านเขียนไทยประถม เรียนพิเศษส่วนตัวภาษาไทย หาที่เรียนภาษาไทย ครูสอนพิเศษภาษาไทย หาครูสอนภาษาไทย  สอนอ่านภาษาไทย  สอนภาษาไทยเด็ก  สอนภาษาไทย  สอนพิเศษภาษาไทย  เรียนอ่านภาษาไทย  เรียนพิเศษสังคม  เรียนพิเศษภาษาไทย  เรียนพิเศษ ไทย สังคม   รับสอนพิเศษภาษาไทย  ติวภาษาไทย  ครูสอนภาษาไทย  ครูสอนพิเศษภาษาไทย ติวโอเน็ตสังคม ครูเดช O-NETสังคม  ติวO-NETสังคมฟรี หาวิทยากรติวโอเน็ต


   เนเธอร์แลนด์ มีชื่ออย่างเป็นทางการคือ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ซึ่งประกอบด้วย ประเทศเนเธอร์แลนด์และหมู่เกาะอีก 6 แห่งในทะเลแคริบเบียน เดิมประเทศเนเธอร์แลนด์มีชื่อในภาษาดัตช์คือ Nederland ซึ่งมีความหมายว่า ดินแดนที่อยู่ต่ำ เนื่องจากภูมิประเทศส่วนใหญ่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล แต่ทั้งนี้เนเธอร์แลนด์มักถูกเรียกว่า ฮอลแลนด์ ซึ่งมีที่มาจากชื่อเมืองในอดีตซึ่งอยู่ทางชายฝั่งทะเลทางตะวันตกและเป็นเมืองที่เจริญและร่ำรวยที่สุดในศตวรรษที่ 17 และเป็นเมืองมีบทบาทโดดเด่นในประวัติศาสตร์

ภูมิศาสตร์           ประเทศฮอลแลนด์เป็นประเทศขนาดเล็ก โดยมีเน…

เรียนภาษาไทย-ติวO-NETสังคม :การสร้างเครือข่ายในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

การสร้างเครือข่ายในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
          การพัฒนาด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดย นายไพฑูรย์ พงศะบุตร 


หลักการสำคัญอย่างหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คือ จะต้องมีการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในทุกระดับระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน กับผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวและชุมชนในท้องถิ่น ฉะนั้น การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆจึงเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร่วมมือของชุมชนในท้องถิ่น เป็นสิ่งที่จะขาดเสียมิได้

ในปัจจุบันมีรูปแบบของการท่องเที่ยว เชิงนิเวศที่ให้นักท่องเที่ยวมีโอกาสได้สัมผัส  และเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น โดยการพานักท่องเที่ยวไปเยือนหรือพักแรมในหมู่บ้าน ได้เห็นการประกอบอาชีพและการสร้างผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น เช่น การพาไปชมโรงงานผลิตสินค้าประเภทหัตถกรรมหรือผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของท้องถิ่น การพาไปชมสวนผลไม้ โดยจะได้รับการต้อนรับจาก เจ้าของสวนโดยตรง และสามารถเก็บผลไม้รับประทานได้เองตามใจชอบ และการพาไปชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นนั้นๆ

วิธีหนึ่งที่จะให้นั…

เรียนภาษาไทย-ติวO-NETสังคม :การพ้นจากตำแหน่งของรัฐมนตรี

การพ้นจากตำแหน่งของรัฐมนตรี

 การพ้นจากตำแหน่งของรัฐมนตรี โดย นายวิษณุ เครืองาม 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีย่อมพ้นจาก ตำแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติหรือ มีลักษณะต้องห้าม ต้องคำพิพากษาให้จำคุก สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่ไว้วางใจ กระทำการอันต้องห้ามตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด  มีพระบรมราชโองการให้ออก หรือวุฒิสภามีมติถอดถอน 

          อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวพ้นจากตำแหน่งไม่ว่าเพราะเหตุใด คณะรัฐมนตรีที่เหลือทั้งคณะต้องพ้นจากตำแหน่งด้วย ตามหลักที่ว่า นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าของคณะรัฐมนตรี นอกจากนั้น เมื่ออายุสภาผู้แทนราษฎรครบวาระลง มีการยุบสภาผู้แทนราษฎร หรือคณะรัฐมนตรีลาออกทั้งคณะ รัฐมนตรีย่อมพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะด้วยเช่นกัน ปกติแล้วคณะรัฐมนตรีจะมีวาระ ๔ ปี แต่ทั้งนี้อาจพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระได้ เช่น ลาออก มีการยุบสภาผู้แทนราษฎร หรือสภาผู้แทนราษฎรครบวาระลงก่อน ข้อนี้เป็นไปตามหลักที่ว่า คณะรัฐมนตรีบริหารประเทศอยู่ได้ด้วยความไว้วางใจของสภาผู้แทนราษฎร สภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงไม่ว่าเพราะเหตุใด คณะรัฐมนตรีย่อมสิ้นสุดลงด้วย

ขอบคุณที่มา : สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 27

เรียนภาษาไทย-ติวO-NETสังคม : การพัฒนาด้านรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

การพัฒนาด้านรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

    การพัฒนาด้านรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดย นายไพฑูรย์ พงศะบุตร การท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีรูปแบบต่างๆให้เลือกได้หลายอย่างตามความสนใจของนักท่องเที่ยว ในปัจจุบันได้มีการนำเสนอการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในบางรูปแบบแก่ นักท่องเที่ยวแล้ว และก็ได้รับความนิยม เป็นอย่างดี คาดว่าในอนาคตคงจะมีรูปแบบใหม่ๆเพิ่มขึ้นอีก 
รูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ได้ มีการนำเสนอให้แก่นักท่องเที่ยวแล้ว มีดังนี้ 

          การเดินเส้นทางธรรมชาติ 
เส้นทางธรรมชาติ (nature trail) หมายถึง  เส้นทางที่กำหนดไว้ หรือแนะนำให้นักท่องเที่ยวเดินชมสภาพธรรมชาติของพื้นที่แห่งหนึ่งแห่งใด เช่น บริเวณป่าไม้ในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าชายเลน ป่าพรุ  ทั้งนี้เพื่อมิให้นักท่องเที่ยวหลงทางหรือเดินสะเปะสะปะไปเหยียบย่ำทำลายพืชพรรณไม้ หรือได้รับอันตรายจากอุบัติภัย ตามเส้นทางเดินจะมีเครื่องหมายบอกทาง รวมทั้งมีป้ายแนะนำชื่อพรรณไม้ต่างๆ และสิ่งที่นักท่องเที่ยวควรทราบในสถานที่นั้น มีการทำเส้นทางให้เดินได้อย่างสะดวกสบายพอสมควร และไม่เกิดอันตราย

          การส่อง…

เรียนภาษาไทย-ติวO-NETสังคม : ข้อดีและข้อเสียของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

ข้อดีและข้อเสียของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
          ข้อดีและข้อเสียของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โดย ดร. สมพร จองคำ 

          ข้อดี 

๑. เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ โดยมีต้นทุนการผลิตไฟฟ้าแข่งขันได้กับโรงไฟฟ้าชนิดอื่น 
๒. เป็นโรงไฟฟ้าที่สะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ 
๓. เสริมสร้างความมั่นคงของระบบผลิตไฟฟ้า เนื่องจากใช้เชื้อเพลิงน้อย ทำให้มีเสถียรภาพในการจัดหาเชื้อเพลิง และราคาเชื้อเพลิงมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตไม่มาก 

          ข้อเสีย 
๑. ใช้เงินลงทุนสูงและจำเป็นต้องเตรียม โครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. จำเป็นต้องพัฒนาและเตรียมการเกี่ยวกับการจัดการกากกัมมันตรังสี การดำเนินงานด้านแผนฉุกเฉินทางรังสี และมาตรการควบคุมความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 
๓. การยอมรับของประชาชนยังมีน้อย 

ขอบคุณที่มา : สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 27

เรียนภาษาไทย-ติวO-NETสังคม : รายชื่อนายกรัฐมนตรีของไทย

รายชื่อนายกรัฐมนตรีของไทย
          นายกรัฐมนตรีของไทย โดย นายวิษณุ เครืองาม 
นายกรัฐมนตรีของไทยนับแต่คนแรก จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๔๕) มีรายชื่อดังต่อไปนี้  (บางท่านเป็นนายกรัฐมนตรีหลายครั้ง) 
๑. พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์) 
๒. พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน ต่อมาได้รับพระราชทานยศ เป็นพลเอก เมื่อพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้ว) 
๓. จอมพล ป.พิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะ-สังคะ เดิมมีบรรดาศักดิ์เป็นหลวงพิบูล-สงคราม) 
๔. นายควง อภัยวงศ์ (เดิมมีบรรดาศักดิ์เป็น หลวงโกวิทอภัยวงศ์ และได้รับพระ-ราชทานยศพันตรีเป็นกรณีพิเศษ) 
๕. นายทวี บุณยเกตุ 
๖. หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช 
๗. นายปรีดี พนมยงค์ (เดิมมีบรรดาศักดิ์เป็น  หลวงประดิษฐ์มนูธรรม) 
๘. พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์  (ถวัลย์ธารีสวัสดิ์ เดิมมีบรรดาศักดิ์เป็นหลวงธำรง-นาวาสวัสดิ์) 
๙. นายพจน์ สารสิน 
๑๐. จอมพล ถนอม กิตติขจร 
๑๑. จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ 
๑๒. นายสัญญา ธรรมศักดิ์ 
๑๓. หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช  (ต่อมาได้รับพระราชทานยศพลตรีเป็นกรณีพิเศษ) 
๑๔. นายธานินทร์ กรัยวิเชียร 
๑๕. พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ 
๑๖. พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 
๑๗. …

เรียนภาษาไทย-ติวO-NETสังคม : ความหมายของพลังงานนิวเคลียร์

รูปภาพ
ความหมายของพลังงานนิวเคลียร์
          ความหมายของพลังงานนิวเคลียร์ โดย ดร. สมพร จองคำ  "นิวเคลียร์" (nuclear) เป็นคำคุณศัพท์ ของคำว่า "นิวเคลียส (nucleus)" ซึ่งเป็นส่วนใจกลางของปรมาณูของธาตุทุกชนิด "ปรมาณู" มาจากคำว่า อะตอม (atom) ในภาษาอังกฤษ โดยเรามักนิยมเรียกทับศัพท์ว่า "อะตอม" ปรมาณูหรืออะตอมนี้จะประกอบ ด้วยนิวเคลียสซึ่งเป็นแกนกลาง และมีอิเล็กตรอนโคจรอยู่รอบๆนิวเคลียส 

"พลังงานนิวเคลียร์" เป็นพลังงานที่มาจากนิวเคลียส ส่วน "พลังงานปรมาณู" เป็นพลังงานที่ออกมาจากอะตอมหรือปรมาณู ซึ่งรวมถึงพลังงานนิวเคลียร์ และพลังงานที่มาจากอิเล็กตรอนโดยรอบอีกด้วย ดังนั้น โดยทั่วไปคำว่า "พลังงานนิวเคลียร์" จึงมักหมายถึง "พลังงานปรมาณู" ด้วยเช่นกัน

ขอบคุณที่มา : สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 27


เรียนภาษาไทย-ติวO-NETสังคม : ความเป็นมาของคณะรัฐมนตรี

ความเป็นมาของคณะรัฐมนตรี
           ความเป็นมาของคณะรัฐมนตรี โดย นายวิษณุ เครืองาม 
คณะรัฐมนตรีมีที่มาจากระบบที่ปรึกษา พระมหากษัตริย์อังกฤษในสมัยโบราณซึ่งเรียกว่า คณะองคมนตรี (Privy Council)  พระมหากษัตริย์อังกฤษทรงแต่งตั้งที่ปรึกษาเหล่านี้ตามพระราชอัธยาศัย เพื่อช่วยวางนโยบายในการปกครองประเทศ แต่เนื่องจาก คณะองคมนตรีหรือที่ปรึกษามักมาจากขุนนาง ตระกูลสำคัญที่มีอำนาจในแผ่นดิน บางครั้งก็มีการแก่งแย่งแข่งขันกันเองในหมู่ที่ปรึกษา หรือบางครั้งก็ขัดแย้งกับพระมหากษัตริย์  คณะองคมนตรีและพระมหากษัตริย์จึงมักมีเรื่องบาดหมางกันอยู่เสมอ จนกระทั่งพระ-มหากษัตริย์บางพระองค์ไม่ทรงปรึกษาหารือ กับคณะองคมนตรี ครั้นถึงคริสต์ศตวรรษ ที่ ๑๘ ความขัดแย้งมีมากขึ้น จนพระ- มหากษัตริย์บางพระองค์ทรงหันไปปรึกษากับองคมนตรีที่ไว้วางพระทัยเพียงบางคน ครั้นสมเด็จพระราชินีนาถแอนน์ (Queen Anne) สวรรคตใน ค.ศ. ๑๗๑๔ เจ้าชายจอร์จ ซึ่งเป็นเจ้าเยอรมันราชวงศ์แฮโนเวอร์ ได้เสด็จ มาปกครองอังกฤษตามคำกราบทูลเชิญของคณะขุนนาง เพราะอังกฤษขาดสมาชิกพระ- ราชวงศ์สายตรงที่จะครองราชย์ได้ ในขณะที่พระราชวงศ์อื่นก็มีผู้ตั้งข้อรังเกียจต่างๆ  ไปหมด …

เรียนภาษาไทย-ติวO-NETสังคม : ทฤษฎีการกำเนิดและการสะสมตัว

ทฤษฎีการกำเนิดและการสะสมตัว
ปิโตรเลียมมีต้นกำเนิดมาจากสารประกอบอินทรีย์ทั้งของพืชและของสัตว์ ที่สะสมตัวปะปนกับตะกอนชนิดต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตะกอนที่มีอนุภาคขนาดเล็ก หรือตะกอนจำพวกคาร์บอเนต ซึ่งตกตะกอนสะสมตัวอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีพลังงานต่ำ และขาดแคลนออกซิเจนตามบริเวณแอ่งบนพื้นผิวโลกทั้งบนบกและในทะเลภายหลังจากที่ตะกอนสะสมตัวและทับถมฝังจมลงในแอ่งตะกอนเป็นเวลานานหลายล้านปี ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงภายใต้อิทธิพลของความร้อนจากภายในโลก และความกดดันที่เพิ่มขึ้นจากตะกอนที่ทับถมตัวอยู่เบื้องบน ตะกอนก็จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นหินตะกอน ส่วนสารประกอบอินทรีย์ประเภทที่ระเหยหรือละลายน้ำได้ง่ายก็จะถูกขับออกไปจากหินตะกอนในช่วงเวลาระยะแรกๆ ของการเปลี่ยนแปลง คงเหลือไว้แต่สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่เป็นของแข็งที่เรียกว่า  "คีโรเจน" (Kerogen) คีโรเจนบางชนิดถือได้ว่าเป็นสารต้นกำเนิดที่สำคัญของปิโตรเลียม           ปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้สารต้นกำเนิดปิโตรเลียมหรือคีโรเจนแปรสภาพไปเป็นปิโตรเลียม คือ อุณหภูมิ ซึ่งอุณหภูมิขั้นต่ำสุดที่มีความจำเป็นในการเกิดปิโตรเลียมในสภาพของแอ่งตะกอนโดยทั่วๆ ไปก็คือ ระดับ…

เรียนภาษาไทย-ติวO-NETสังคม : วรรณคดีมรดก

วรรณคดีมรดก
จำนวนมากที่เป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษมาจนถึงคนไทยในปัจจุบัน คนไทยทุกสมัยเห็นความสำคัญของวรรณคดีไทย จึงช่วยกันรักษาวรรณคดีไว้ด้วยความหวงแหน เพื่อให้เป็นวรรณคดีประจำชาติ มีความยั่งยืน และอยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไป

          วรรณคดีมรดก เป็นคำที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดขึ้น เพื่อให้เป็นรายวิชาท ๐๓๓   ตามหลักสูตรภาษาไทย   พ.ศ. ๒๕๒๔  หมายถึง "วรรณคดีที่ได้รับการยกย่องกันมาหลายชั่วอายุคนในด้านวรรณศิลป์กับในด้านที่แสดงค่านิยมและความเชื่อในสมัยของบรรพบุรุษ  ส่งเสริมให้เปรียบเทียบชีวิตมนุษย์ในสมัยของบรรพบุรุษกับชีวิตในปัจจุบัน"          ก่อนที่จะกล่าวถึงวรรณคดีมรดกเรื่องต่างๆ   ต้องกล่าวถึงความหมายของ วรรณกรรม และวรรณคดี เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจน   ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน   พ.ศ. ๒๕๒๕ ดังนี้

คำว่า "วรรณกรรม" มีความหมายสองประการคือ  ประการแรกหมายถึง งานหนังสือ ประการที่สองหมายถึง งานนิพนธ์ที่ทำขึ้นทุกชนิด ไม่ว่าแสดงออกมาโดยวิธีหรือในรูปอย่างใด  เช่น หนังสือ จุลสาร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ์ ปาฐกถาเทศนา  คำปราศรัย สุนทรพจน์ สิ่งบันทึกเสียง ภาพ

          คำ…

เรียนภาษาไทย-ติวO-NETสังคม : วรรณคดีมรดกของไทยสมัยธนบุรี

วรรณคดีมรดกของไทยสมัยธนบุรี
สมัยธนบุรี (พ.ศ. ๒๓๑๐ -   ๒๓๒๕)          แม้พระเจ้ากรุงธนบุรีหรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจะทรงเป็นกษัตริย์นักรบ แต่ก็ทรงสนพระทัยศิลปะและวัฒนธรรม ทรงอุปถัมภ์กวีและวรรณคดี นอกจากนี้ ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ๔ ตอน โดยใช้เวลาเพียง  ๒ เดือนเท่านั้น

          วรรณกรรมในสมัยธนบุรีหลายเรื่องได้สืบต่อมาจากสมัยอยุธยาและส่งต่อมายังสมัยรัตนโกสินทร์ ทั้งวรรณกรรมประเภทนิทานนิยายวรรณกรรมยอพระเกียรติ วรรณกรรมคำสอน   และวรรณกรรมการแสดง

          กวีในสมัยธนบุรีที่มีผลงานสืบต่อมายังสมัยรัตนโกสินทร์ที่สำคัญคือ หลวงสรวิชิต หรือเจ้าพระยาพระคลัง (หน) ผลงานของท่านมีหลายเรื่อง เช่น ลิลิตเพชรมงกุฎ ซึ่งแต่งในสมัยธนบุรีได้เค้าเรื่องจากนิทานนิยาย

ขอบคุณที่มา สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 24

เรียนภาษาไทย-ติวO-NETสังคม : วรรณคดีมรดกของไทยสมัยสุโขทัย

วรรณคดีมรดกของไทยสมัยสุโขทัยศิลาจารึกหลักที่ ๑ พ่อขุนรามคำแหง 


รูปแบบการแต่งเป็นร้อยแก้ว เขียนลงบนแท่งหินสี่เหลี่ยมทั้งสี่ด้าน ใช้ตัวอักษรไทยและภาษาไทยตามแบบอย่างการใช้ภาษาสมัยสุโขทัยเนื้อเรื่องแบ่งเป็น ๓ ตอน

          ตอนที่ ๑ ตั้งแต่บรรทัดที่ ๑ - ๑๘ เป็นอัตชีวประวัติของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช กษัตริย์สุโขทัยราชวงศ์พระร่วง ดังตัวอย่างต่อไปนี้           คำอ่านปัจจุบัน "พ่อกูชื่อศรีอินทราทิตย์   แม่กูชื่อนางเสืยง..." และอีกตอนหนึ่ง"...ตนกูพุ่งช้างขุนสามชน ตัวชื่อมาสเมืองแพ้ ขุนสามชนพ่ายหนี พ่อกูจึงขึ้นชื่อกู ชื่อพระรามคำแหงเพื่อกูพุ่งช้างขุนสามชน..."

          ข้อความตัวอย่าง กล่าวถึงพระราชประวัติและความเก่งกล้าสามารถจนได้รับพระราชทานพระนาม "พระรามคำแหง"

          ตอนที่ ๒ เล่าเรื่อง เหตุการณ์และธรรมเนียมนิยมของคนสุโขทัย การดำเนินชีวิต การนับถือพุทธศาสนา การนับถือผี และการประดิษฐ์ตัวอักษรไทย

          ตอนที่ ๓ เป็นคำสรรเสริญและยอพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหง และกล่าวถึงอาณาเขตของเมืองสุโขทัย

          จะเห็นได้ว่า ศิลาจารึกหลักที่ ๑ พ่อขุนรามคำแหง มีคุณสมบัติเด่น…

เรียนภาษาไทย-ติวO-NETสังคม : สาระสำคัญและผลการดำเนินการของแผนพัฒนาฯ แต่ละฉบับ

รูปภาพ
สาระสำคัญและผลการดำเนินการของแผนพัฒนาฯ แต่ละฉบับแผนพัฒนเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ ๑(พ.ศ. ๒๕๐๔ - ๒๕๐๙) 
ดังที่กล่าวข้างต้นแล้วว่า ก่อน พ.ศ. ๒๕๐๔  ประเทศไทยประสบปัญหาความยากจนและการขาดแคลนบริการพื้นฐานต่างๆ  ดังนั้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับแรก ซึ่งแบ่งเป็น ๒ ช่วงคือ ช่วงแรกระหว่าง พ.ศ. ๒๕๐๔ -  ๒๕๐๖ และ ช่วงที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๐๗ - ๒๕๐๙ จึงได้มุ่งเน้นเน้นที่จะเร่งรัดการเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจ โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมและส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชนเป็นพิเศษ และให้ความสำคัญต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น  การคมนาคมขนส่ง การพลังงาน และการชลประทานฯลฯ เพื่อให้มีส่วนสนับสนุนการลงทุนด้านอุตสาหกรรม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

         สำหรับเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญๆ ในช่วง พ.ศ. ๒๕๐๔ - ๒๕๐๖ ดังนี้

          - ยกระดับอัตราการเพิ่มของรายได้ประเทศจากร้อยละ ๔ เป็นร้อยละ ๕ ต่อปี และรายได้เฉลี่ยต่อบุคคลเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ต่อปี (ซึ่งเดิมเพิ่มไม่ถึงร้อยละ ๒ ต่อปี) และเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรร้อยละ ๓ ต่อปี และทางอุตสาหกรรมและเหมืองแร่เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๒ ต่อปี
          - เพิ่มมูลค่าสินค้าส่งออกและสินค้าน…