ผลงานด้านศิลปะเพื่อสมาธิ

แก้ไขปัญหาเด็กสมาธิสั้นด้วยศิลปะ กับครูเดช 


แก้ไขเด็กสมาธิสั้นด้วย ศิลปะ 

ผลงานครูเดช 
                เป็นที่ทราบกันดีว่า ในปัจจุบันปัญหาที่เด็กและเยาวชนส่วนใหม่ประสบมากที่สุด นั้น คงหนีไม่พ้น ปัญหาด้านสมาธิ เหตุใด ครูเดช จึงกล่าวเช่นนี้    ด้วยประสบการณ์ที่ได้พบและเจอนักเรียนมามากมายนั้น ทำให้ครูเดชเอง เห็นว่า ปัญหานี้ มิใช่เรื่องเล่น ๆ ที่เราคิดว่าเป็นเพียงชั่วครู่ชั่วคราวเท่านั้น บุตรหลาน ของเราก็สามารถที่จะกลับมาเป็นปกติดังเดิม ความคิดดังกล่าว อาจจะเป็นความคิดที่ผิดไปอย่างถนัดใจ จากการสังเกตการณ์แล้ว ครูเดชเห็นว่า ปัญหานี้กำลังส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของเยาวชนไทย และสังคมไทยเป็นอย่างมาก                ทราบกันดีอยู่ว่า สื่ออิเล็กทรอนิค เป็นสื่อที่ครองใจเด็กและเยาวชนไทยเป็นอย่างดี ความที่เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าได้ง่าย และในปัจจุบัน บางท่านกล่าวยกว่าเป็นเสมือนปัจจัยที่ 5 ก็ว่าได้    ใช่ครับ สื่ออิเล็กทรอนิค พวก ไอโพน ไอเพด และสารพัดเครื่องมือสื่อสารสมัยใหม่ ที่เข้ามามีอิทธิพล  ครูเดชเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งครับ เป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการสังเกตและศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กและเยาวชน เมื่อเราได้ให้พวกเขาได้อยู่กับสื่อโทรทัศน์ เกมส์ และเครื่องมือสื่อสารเป็นระยะเวลานาน
ผลงานครูเดช 
                ผลการศึกษา ออกมาเป็นที่น่าตกใจครับ เพราะการที่เราให้เด็กและเยาวชนเข้าคลุกคลีกับสื่อเหล่านี้ ด้วยระยะเวลานาน แม้ว่าความรู้สึกของผู้ปกครองบางท่านที่เห็นว่า สื่อเหล่านี้สามารถทำให้บุตรหลานนิ่งได้ หรือไม่ดื้อไม่ซนได้  เป็นระยะเวลานาน  แต่ท่านหารู้ไม่ครับ สิ่งที่เรากำลังนึกและเห็นกันว่า สื่อกำลังช่วยเราในการทำให้เด็กนิ่งขึ้น กลับกลายเป็นว่า สื่อนั้น กำลังขัดขว้างพัฒนาที่เด็กพึ่งมีในช่วงวัยนั้น ๆ ไปอย่างทันทีทันใด


ผลงานครูเดช 
                มีนักวิชาการด้านปฐมวัยกล่าวว่า “อย่าให้ทีวีเลี้ยงลูก”  ครูเดช เห็นด้วยเป็นอย่างมากครับ ผู้ปกครองทุกท่านพึ่งตระหนักอย่างหนึ่งในดวงใจเสมอว่า แม้ว่าในสภาพสังคมปัจจุบันจะมีความเร่งรีบ อยู่ตลอดเวลา แต่เราต้องไม่เร่งรีบเวลาของบุตรหลานให้ออกจากพัฒนาการที่สมควรแก่วัยของเขาครับ    ในช่วงวัยปฐมวัย เป็นช่วงเริ่มต้นแห่งการเรียนรู้ และเรียนรู้ผิดถูก โดยที่ผู้ปกครองควรเป็นเพียงผู้ที่ให้คำแนะนำ ตักเตือน แต่ไม่ควรขวางกั้น   เป็นช่วงวัยที่ครูเดช ให้คำนิยามว่า เป็นช่วงวัยแห่งจิตนาการและการซักถาม  ครูเดช ไม่เคยปฏิเสธการตอบคำซักถามของลูกศิษย์ กลับกัน ครูเดช กลับมีความสนุกและได้จุดประกายความคิดใหม่ ๆ ตลอดเวลา  มองในมุมกลับกัน เด็ก ๆ อาจจะกำลังสร้างเสริมจิตนาการของผู้ใหญ่ ให้เกิดขึ้นอีกครั้งก็ได้ครับ   อย่ากลัวและอย่าปฏิเสธ หรือขัดขวางการซักถาม เด็กที่ซักถามมากเท่าไหร่ เด็กคนนั้นยิ่งมีการเรียนรู้มากขึ้นเท่านั้น
                กลับมาที่การปล่อยให้ทีวีเลี้ยงลูกนั้น ในหนังสื่อที่ครูเดช อ่าน ครูเดช เห็นได้ทันทีครับว่า เป็นจริงตามที่ผลการศึกษากล่าวไว้ พัฒนาการที่ช้า และค่อนข้างจะเชื่องช้ากงว่าเด็กในวัยเดี่ยวกันนั้น  เกิดจากการที่เราใช้สื่อเหล่านี้ ไปขัดขวางการเล่น ซึ่งเป็นขั้นตอนของการพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก   การคลานและเดิน เด็กไม่มีการเคลื่อนไหว เพราะนั่งหน้าจอทีวี หรือจอเครื่องมืออิเล็กทรอนิค  พัฒนาการด้านการพูด โต้ตอบ สนทนา   เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากครับ  ตามธรรมชาติของมนุษย์ เราจะเรียนรู้ภาษาโดยการเลียนแบบพ่อแม่ เป็นภาษาแรก คือภาษาพูด การที่เราให้เด็กอยู่หน้าจอทีวีนาน ๆ แม้จะทำให้เด็กไม่ซน และดื้อ แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้น คือ พัฒนาการด้านการพูด ที่ช้า บางคนอาจจะเรียกว่าเข้าชั้นอนุบาลก็ยังพูดได้ไม่เท่าที่ควร  เพราะเด็กขาดการปฏิสัมพันธ์ กับบุคคลแวดล้อม ซึ่งจะเป็นผู้กระตุ้นให้เด็กมีความต้องการสื่อสาร
ผลงานครูเดช 
                ครูเดช สนับสนุนให้คุณพ่อ คุณแม่ ได้เลี้ยงดูบุตรหลานด้วยตัวของท่านเองครับ แม้จะเป็นเวลาเพียงไม่นาน แต่ได้เลี้ยงมามีปฏิสัมพันธ์ และที่สำคัญคือ อย่าปล่อยให้ไอเพด ทีวี คอมพิวเตอร์ เข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตของบุตรหลานมากครับ   เริ่มต้นจากตัวของท่านผู้ปกครองเอง ที่จะทำเป็นแบบอย่าง การเลิกเล่น การเลิกใช้เครื่องมือเหล่านั้นทันทีทันใด ก็ไม่ส่งผลดีครับ ท่านผู้ปกครองควรที่จะจัดช่วงเวลา ให้บุตรหลานได้ใช้เวลาในช่วงเวลาอื่น ๆ ในการเรียนรู้ เช่นการเรียนศิลปะ เป็นต้น   การจัดระเบียบ นอกจากจะช่วยให้บุตรหลานเป็นผู้ที่มีสมาธิที่ดีขึ้นแล้ว ยังส่งเสริมให้เขาเป็นผู้มีวินัย และมีระเบียบ อันเป็นคุณภาพของบุคคลที่สังคมไทยต้องการครับ
ผลงานครูเดช 
                แม้ว่าครูเดช จะมิใช่ครูด้านศิลปะมาโดยตรง แต่ครูเดช นั้น มีความชื่นชอบในศิลปะเป็นอย่างมาก คำว่ามืออาชีพสำหรับครูเดช คงไม่สามารถกล่าวได้ว่าเป็นได้ แต่ด้วยการลองผิดลองถูก ในการพัฒนาการเรียนการสอนที่ผนวกเอาความรู้ในด้านศิลปะเข้าด้วยกัน  เช่นที่ท่านจะเห็นในภาพที่ประกอบตลอดเนื้อหา เป็นกิจกรรมที่ครูเดช นำมาประยุกต์เข้ากับการส่งเสริมการอ่านและเล่าเรื่องภาษาไทย เนื้อหา “รามเกียรติ์”   ในกิจกรรม “แต่งหน้าทศกัณฐ์”   หากท่านผู้ปกครองท่านใด ต้องการส่งเสริมความสามารถทางด้านศิลปะ เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก เสริมสร้างจิตนาการและความคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้ง ใช้เวลาว่างและแก้ไขปัญหาสมาธิสั้นแล้ว   บริการของครูเดช อาจจะเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหา นอกจากนั้น ห้องเรียนครูเดช ยังมีบริการสอนเสริมการบ้าน อีกด้วย  หรือท่านผู้ปกครองที่ประสบปัญหา ก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้ครับ ครูเดช ยินดีให้คำปรึกษาอย่างสุดความสามารถ ครับ 

___________________________________________________________________________________________

                 ผลงานกิจกรรม แต่งหน้าทศกัณฐ์  เพื่อเสริมสร้างจิตนาการและกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความรักในมรดกวรรณคดีไทย และกิจกรรมทำการ์ดวันแม่ 


 

อุปกรณ์แก้ไขอ่านเขียนไทยไม่ออก เรียนพิเศษภาษาไทย เรียนอ่านเขียนไทยประถม เรียนพิเศษส่วนตัวภาษาไทย หาที่เรียนภาษาไทย ครูสอนพิเศษภาษาไทย หาครูสอนภาษาไทย  สอนอ่านภาษาไทย  สอนภาษาไทยเด็ก  สอนภาษาไทย  สอนพิเศษภาษาไทย  เรียนอ่านภาษาไทย  เรียนพิเศษสังคม  เรียนพิเศษภาษาไทย  เรียนพิเศษ ไทย สังคม   รับสอนพิเศษภาษาไทย  ติวภาษาไทย  ครูสอนภาษาไทย  ครูสอนพิเศษภาษาไทย ติวโอเน็ตสังคม แก้ไขอ่านเขียนไทยไม่ออก เรียนพิเศษภาษาไทย เรียนอ่านเขียนไทยประถม เรียนพิเศษส่วนตัวภาษาไทย หาที่เรียนภาษาไทย ครูสอนพิเศษภาษาไทย หาครูสอนภาษาไทย  สอนอ่านภาษาไทย  สอนภาษาไทยเด็ก  สอนภาษาไทย  สอนพิเศษภาษาไทย  เรียนอ่านภาษาไทย  เรียนพิเศษสังคม  เรียนพิเศษภาษาไทย  เรียนพิเศษ ไทย สังคม   รับสอนพิเศษภาษาไทย  ติวภาษาไทย  ครูสอนภาษาไทย  ครูสอนพิเศษภาษาไทย ติวโอเน็ตสังคม แก้ไขอ่านเขียนไทยไม่ออก เรียนพิเศษภาษาไทย เรียนอ่านเขียนไทยประถม เรียนพิเศษส่วนตัวภาษาไทย หาที่เรียนภาษาไทย ครูสอนพิเศษภาษาไทย หาครูสอนภาษาไทย  สอนอ่านภาษาไทย  สอนภาษาไทยเด็ก  สอนภาษาไทย  สอนพิเศษภาษาไทย  เรียนอ่านภาษาไทย  เรียนพิเศษสังคม  เรียนพิเศษภาษาไทย  เรียนพิเศษ ไทย สังคม   รับสอนพิเศษภาษาไทย  ติวภาษาไทย  ครูสอนภาษาไทย  ครูสอนพิเศษภาษาไทย ติวโอเน็ตสังคม 

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

แนวข้อสอบและเฉลย O-NET วิชาสังคมศึกษาฯ : ศาสนา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.3

O-NET สังคมกับครูเดช วันละข้อ (1)

เรียนภาษาไทย-ติวO-NETสังคม : ให้อิสระโรงเรียน ปลดล็อกปฏิรูปการศึกษา