Featured post

เรียนภาษาไทย-ติวO-NETสังคม : ห้องเรียนภาษาไทยกับคุณครูเดช


ห้องเรียนภาษาไทยกับคุณครูเดช
เปิดรับสมัครนักเรียน ทุกช่วงวัย ดังนี้
นักเรียน ช่วงวัยเตรียมประถมฯ
นักเรียน ช่วงวัย ประถมศึกษา
นักเรียน ช่วงวัยสูงกว่าประถมศึกษา
ผู้ต้องการแก้ไขปัญหาและผู้มีข้อบกพร่องทางการใช้ภาษาไทย ทุกช่วงวัย

จุดประสงค์ในการเรียนการสอน
มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาการใช้ภาษาไทยให้ใช้ได้แข็งแรง ถูกต้อง  และเข้าใจการใช้ภาษาไทย ตลอดจนการออกเสียง การเขียน การอ่าน ได้ถูกต้อง และตรงตามความคาดหวัง   
ห้องเรียนภาษาไทยกับคุณครูเดช ไม่เน้นการเตรียมสอบเพิ่มคะแนน จึงไม่มีหลักสูตรเตรียมสอบ
หลักสูตร
-แก้ไขปัญหาการใช้ภาษาไทยทุกด้าน ๑- ๑๐
-แก้ไขปัญหาการใช้ภาษาไทยเฉพาะด้าน ๑-๑๐
ทุกหลักสูตรใช้เวลาในการเรียนทั้งสิ้น ๓๐ ชั่วโมง  เรียนกับคุณครูเดชโดยตรง ไม่มีคนสอนแทน
ค่าใช้จ่ายต่อหลักสูตร  
การเรียนการสอนกลุ่มเล็ก  ไม่เกิน ๒ คน  ชั่วโมงละ ๓๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ๙,๐๐๐  บาท
การเรียนการสอนกลุ่มกลาง ไม่เกิน ๔ คน ชั่วโมงละ ๒๖๐ บาท ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ๗,๘๐๐  บาท
การเรียนการสอนกลุ่มใหญ่ ไม่เกิน ๖ คน ชั่วโมงละ ๒๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ๖,๐๐๐  บาท
การเรียนการสอน ตัวต่อตัว ที่ห้องเรียนคุณครูเดช ชั่วโมงละ ๓๘๐ บาท ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ๑๑,๔๐๐ บาท
การเรียนการสอน ตัวต่อตัว ที่บ้านนักเรียน ชั่วโมงละ ๕๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ๑๕,๐๐๐ บาท

โดยการชำระค่าใช้จ่ายต่อหลักสูตรจะเป็นการชำระครั้งเดียว ยกเว้นการสอนแบบตัวต่อตัวที่บ้านักเรียน จะเป็นการจ่ายจ่ายล่วงหน้า ณ วันสมัครเรียน ๕ งวด และจ่ายงวดที่เหลือในการสอนครั้งถัด ๆ ไป 
การชำระค่าใช้จ่ายสามารถชำระเป็นสองงวดได้ โดยมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ๕๐๐ บาท  การชำระค่าใช้จ่ายล่วงหน้าครั้งเดียว รับส่วนลดจากค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ๕๐๐ บาท ทุกกลุ่ม

รับประกันการเรียนการสอน  มีการสอบทบทวนความรู้ หลังจามีการเรียนสอนแล้ว ๓ ครั้ง นักเรียนที่ยังมีปัญหาจะได้รับการนัดสอนเสริม หลังคาบเรียน    เรียนครั้งละ ๒ ชั่วโมง   โดยมีวันเวลาในการเรียนดังนี้
หลักสูตรเรียนวันจันทร์ ,พุธ, ศุกร์    เวลา ๑๖.๓๐ -๑๙.๓๐ น.
หลักสูตรเรียนตัวต่อตัว ที่ห้องเรียน   อังคาร , พฤหัสบดี   เวลา ๑๖.๓๐ -๑๙.๓๐ น.
หลักสูตรเรียน วันเสาร์   เวลา ๐๘.๓๐ -๑๐.๓๐ น. ,      ๑๒.๐๐-๑๔.๐๐ น. และ  ๑๖.๓๐ -๑๙.๓๐ น.
หลักสูตรเรียน วันอาทิตย์    เวลา ๐๘.๓๐ -๑๐.๓๐ น. ,      ๑๒.๐๐-๑๔.๐๐ น. และ  ๑๖.๓๐ -๑๙.๓๐ น.
ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านผู้ปกครองหรือผู้สนใจเรียนภาษาไทยกับคุณครู กรุณาติดต่อสอบถามโดยตรงที่   หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๔-๐๑๔-๗๗๑๗   คุณครูเดช  หรือ ๐๘๖-๑๓๖-๔๙๔๐ คุณวีระพล  

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ดาวน์โหลด"มานะมานี" แจกไฟล์ตำราเรียนฟรี

กทม. 6 โซน : เพื่อวางแผนเส้นทางการสอนสำหรับติวเตอร์

แจกฟรีแบบฝึกหัดภาษาไทยมานะมานี ป.1