Featured post

อึ้งเด็กป.3 อ่านไม่เป็น-เขียนไม่ได้

อึ้งเด็กป.3 อ่านไม่เป็น-เขียนไม่ได้

ที่ประชุม สพฐ. รับทราบรายงาน การประเมินการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พบ นักเรียนชั้น ป.3 หลายหมื่นคน อ่านออกเสียงและเขียนไม่ผ่านเกณฑ์  เร่ง สพท. ทำแผนรณรงค์เสริมทักษะ...
       ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยหลังการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ ประกันคุณภาพผู้เรียนในระดับชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2552 ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. เมื่อเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา โดยประเมิน 3 ด้าน ได้แก่ การอ่านออกเสียง การเขียน และการคิดคำนวณ มีนักเรียนเข้ารับการประเมินทั้งสิ้น 523,469 คน ผลประเมินพบว่า ความสามารถทางการอ่านออกเสียงของนักเรียนไม่ผ่าน เกณฑ์ 37,813 คน คิดเป็นร้อยละ 7.22 ลดลงจากปีการศึกษา 2551 ซึ่งมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ 49,499 คน คิดเป็นร้อยละ 8.82 ปัญหาที่พบมากที่สุดคือ คำที่มีตัวการันต์ ความสามารถทางการเขียน มีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ 93,880 คน คิดเป็นร้อยละ 17.74 ซึ่งตัวเลขยังคงที่เท่ากับในปี 51 ที่มีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์99,558 คน คิดเป็นร้อยละ 17.74 ความสามารถทางการคิดคำนวณ มีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ 119,374 คน คิดเป็นร้อยละ 22.29 ลดลงจากปี 51 เล็กน้อยจากเดิมที่มีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ 141,929 คน คิดเป็นร้อยละ 25.29

Credit : ไทยรัฐ
http://www.vcharkarn.com/vservice/showkratoo.php?Pid=51547

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ดาวน์โหลด"มานะมานี" แจกไฟล์ตำราเรียนฟรี

กทม. 6 โซน : เพื่อวางแผนเส้นทางการสอนสำหรับติวเตอร์

แจกฟรีแบบฝึกหัดภาษาไทยมานะมานี ป.1