Featured post

เรียนภาษาไทย-ติวO-NETสังคม : สารเคมีในเซลล์

สารเคมีในเซลล์

ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์สิ่งมีชีวิต
       ภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ  ในขณะหนึ่งมีการเกิดปฏิกิริยาเคมีเป็นพันๆปฏิกิริยาเราเรียกปฏิกิริยาเคมี ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในเซลล์สิ่งมีชีวิตว่า เมตาบอลิซึม (Metabolism) ซึ่งรวมถึงปฏิกิริยาการสลายสารอาหาร ปฏิกิริยาการสังเคราะห์สารต่างๆจากวัตถุดิบ ปฏิกิริยาการทำลายของเสียและการสะสมสารอาหารของสิ่งมีชีวิต ปฏิกิริยาเคมีเหล่านี้ต้องอาศัยพลังงาน นอกจากสารอาหารแล้วสิ่งมีชีวิตยังต้องการพลังงานที่ได้จากปฏิกิริยาเคมีภาย ในเซลล์เพื่อให้ตนเองสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ดังนั้นเมตาบอลิซึมจึงจำเป็นสำหรับการมีชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย
ปฏิกิริยาเคมีทั้งหลายไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายในสิ่งมีชีวิตหรือภายนอกสิ่งมีชีวิตย่อมดำเนินไป
ตามกฏเกณฑ์เดียวกัน แต่สิ่งมีชีวิตยังมีกลไกบางอย่างที่ทำให้สามารถหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสมกับชีวิต 2 ประการ คือ
1 . ต้องมีกลไกที่จะหลีกเลี่ยงพลังงานกระตุ้นที่สูงเกินกว่าความต้านทานของเซลล์ 
2. ต้องมีกลไกควบคุมการปล่อยพลังงาน เพื่อมิให้พลังงานทั้งหมดถูกปล่อยออกมารวดเร็ว เพราะนอกจากพลังงานในบริเวณนี้จะทำอันตรายต่อเซลล์ในชั่วพริบตาแล้ว ยังไม่สามารถจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันท่วงทีอีกด้วย เซลล์ต้องมีวิธีควบคุมการปล่อยพลังงานเพื่อมิให้พลังงานที่ปล่อยออกมานั้น เป็นอันตรายต่อเซลล์
          ปฏิกิริยาเคมีของสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นการสังเคราะห์ด้วยแสง การสลายสารอาหารล้วนแล้วแต่เกิดได้โดยอาศัยเอนไซม์ทั้งสิ้น เอนไซม์นี้เองทำให้ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์เกิดขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยพลังงาน กระตุ้นมากเท่าที่ควร การปลดปล่อยพลังงานในเซลล์จะมีปฏิกิริยาหลายขั้นตอนเพื่อให้เป็นไปทีละน้อย โดยไม่เป็นอันตรายต่อเซลล์
เมื่อสิ่งมีชีวิตกินอาหารเข้าไป สารอาหารจะถูกย่อยและดูดซึมเข้าสู่ส่วนต่างๆของร่างกายในรูปของกรดอะมิโน เพปไทด์สายสั้น กรดไขมัน มอโนแซ็กคาไรด์วิตามินและแร่ธาตุต่างๆเพื่อส่งไปยังเซลล์ต่างๆภายในร่างกาย สารเคมีต่างๆ หลังจากถูกลำเลียงเข้าสู่เซลล์ก็จะถูกนำไปใช้สร้างสารโมเลกุลใหญ่อื่นๆหรือ สร้างพลังงานที่เซลล์ต้องการโดยผ่านปฏิกิริยาเคมีหลายขั้นตอน ปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิตเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโมเลกุลของ สารตั้งต้นชนิดหนึ่งหรือหลายชนิด ระหว่างการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะมีการสลายพันธะระหว่างอะตอมภายในมเลลและสร้าง พันธะใหม่ขึ้น ทำให้มีการจัดเรียงตัวกันใหม่ของอะตอมได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นสารใหม่ ที่มีคุณสมบัติแตกต่างไปจากสารตั้งต้น การสลายและการสร้างพันธะระหว่างที่เกิดปฏิกิริยาเคมีนี้เองทำให้ปฏิกิริยา เคมีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้และคายพลังงาน

ที่มาจาก : thaigoodview.com

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ดาวน์โหลด"มานะมานี" แจกไฟล์ตำราเรียนฟรี

กทม. 6 โซน : เพื่อวางแผนเส้นทางการสอนสำหรับติวเตอร์

แจกฟรีแบบฝึกหัดภาษาไทยมานะมานี ป.1