Featured post

รับน้องต้องปลอดเหล้า-ยาเสพติด

รับน้องต้องปลอดเหล้า-ยาเสพติด

นายไชย ยศ จิรเมธากร รมช.ศึกษาธิการ กล่าวถึงโครงการรับน้องปลอดเหล้าว่า ปีนี้ตนได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประสานสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งออกระเบียบ มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรับน้อง โดยให้มุ่งเน้นการสร้างความปรองดองในสังคม สมานฉันท์และความสามัคคี ปราศจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด 100% หากพบว่ามีผู้ฝ่าฝืน หรือกระทำรุนแรงนำไปสู่การกระทบกระทั่งให้เป็นดุลพินิจผู้บริหารพิจารณาลง โทษทางวินัยกับผู้จัด และให้ระงับกิจกรรมทันที 
          ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส.สนับสนุนโครงการ รับน้องปลอดเหล้ามา 6 ปีแล้ว ทำให้ปัญหา   รับน้องรุนแรงลดลงมาก และขณะนี้มีมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชนเข้าร่วมโครงการรับน้องปลอดเหล้า เกิน 50% แล้ว คือ 120 สถาบันจาก 200 สถาบัน โดยในปีนี้จะจัดกิจกรรมภายใต้สโลแกน “พลัง พี่น้อง ปรองดอง สร้างสรรค์ สร้างไทย” และมีการสร้างเครือ ข่ายนิสิต นักศึกษา จาก 11 สถาบันตั้งเป็น U-Network พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของชมรมสร้างเสริมสุขภาพ  ในสถาบันต่าง ๆ รวมถึงรณรงค์ให้ชุมชน โดยรอบสถาบันเล็งเห็นความสำคัญของพิษภัยของสุราและบุหรี่ด้วย.

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ดาวน์โหลด"มานะมานี" แจกไฟล์ตำราเรียนฟรี

แจกฟรีแบบฝึกหัดภาษาไทยมานะมานี ป.1

กทม. 6 โซน : เพื่อวางแผนเส้นทางการสอนสำหรับติวเตอร์