Featured post

วิจัยชี้อีคิวม.ต้นสัมพันธ์ความสุข

วิจัยชี้อีคิวม.ต้นสัมพันธ์ความสุข

           นาง ลัดดาวัลย์ ธีรภาพชัยศรี ปฏิบัติงานพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการ ร.พ.บางเลน นำเสนอผลการศึกษา เรื่อง "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น" ภายในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 9 ว่า การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสุขและปัจจัยที่มีความ สัมพันธ์กับความสุขในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสุขอยู่ในระดับต่ำและปกติใกล้ เคียงกัน ความฉลาดทางอารมณ์ หรือ อีคิว (EQ) โดยรวมมีความสัมพันธ์กับความสุข โดยกลุ่มที่มีอีคิวอยู่ในระดับปกติ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความสุขสูงกว่ากลุ่มที่มีอีคิวในระดับต่ำ ส่วนระดับสัมพันธภาพในครอบครัว ระดับสัมพันธภาพระหว่างเพื่อน แรงสนับสนุนทางสังคมและการมีคุณค่าในตนเองไม่มีความสัมพันธ์กับความสุข
        "ผล การศึกษาชี้ให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสุขอยู่ในระดับต่ำถึงปกติ และอีคิวมีความสัมพันธ์กับความสุข ดังนั้นบุคลากรผู้ปฏิบัติงานกับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นควรตระหนักถึงระดับ ความสุข และส่งเสริมอีคิวเพื่อพัฒนาความสุขให้แก่นักเรียน" นางลัดดาวัลย์กล่าว
ที่มา ข่าวสด

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ดาวน์โหลด"มานะมานี" แจกไฟล์ตำราเรียนฟรี

กทม. 6 โซน : เพื่อวางแผนเส้นทางการสอนสำหรับติวเตอร์

แจกฟรีแบบฝึกหัดภาษาไทยมานะมานี ป.1