Featured post

เรียนภาษาไทย-ติวO-NETสังคม : ระบบการศึกษา ประเทศอินเดีย

ระบบการศึกษา ประเทศอินเดีย

ระบบการศึกษา ประเทศอินเดีย

1. ระดับอนุบาล (Kindergarten)  
          เป็นการศึกษาในระดับที่เด็กอายุระหว่าง 3-5 ซึ่ง ไม่ใช่ภาคบังคับ แต่เพื่อเตรียมเด็กให้พร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับประถมศึกษา
 2. ระดับประถมศึกษา (Primary Education)  
          เป็นการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งรัฐบาลอินเดีย กำหนดไว้สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปี อายุเฉลี่ยของเด็กที่เรียนในชั้นนี้ระหว่าง 6- 10 ปีหรือ 6-11 ปี หลักสูตร 5- 6ปี (grade 1-6)
3. ระดับมัธยมศึกษา (Secondary Education) แบ่ง เป็น 2 ระดับ
          คือ - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (High School Education) สำหรับนักเรียนอายุระหว่าง 11-14 ปี หรือ 11-15 ปี กำหนดระยะเวลาศึกษาไว้4 - 5ปี (grade6-10) หรือ (grade7-10) เมื่อนักเรียนสอบผ่านจะได้รับ Secondary School Certificate - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Higher School Education) สำหรับนักเรียนอายุระหว่าง 16-17ปี กำหนด ระยะเวลาศึกษาไว้ 2 ปี (grade11-12) เมื่อนัก เรียนสอบผ่านระดับนี้จะได้รับ Higher Secondary Education Certificate หรือ Senior School Certificate รวมระยะ เวลาศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเป็นระยะเวลา 10-12 ปี หรือ 12 ปี (grade12) เมื่อนักเรียนจบ grade12 แล้ว หากประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาจะต้องสอบผ่าน Public Exam ซึ่งดำเนินการโดย Board Education ของรัฐแต่ละรัฐ สำหรับนักเรียนไทยที่จบชั้นมัธยมตอนปลาย (ม.6) จากประเทศไทย เทียบได้เป็น grade12 และในการสมัครเข้าเรียนต่อในระดับอุดม ศึกษาของอินเดียนั้นไม่ต้องสอบ Public Exam  
ทางมหาวิทยาลัย จะพิจารณารับเข้าเรียนโดยดูคะแนนเฉลี่ยตลอด หลักสูตรของนัก เรียนจาก Transcript เท่า นั้น

4. ระดับอาชีวศึกษา (Vocational Education)  
          การศึกษาในระดับนี้จัดขึ้นสำหรับผู้ที่มีความถนัด ทางช่างฝีมือ หรือวิชาชีพเฉพาะทาง ซึ่งไม่ประสงค์หรือไม่สามารถศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาที่เปิดสอน ได้แก่ ช่างไฟฟ้า ช่างวิทยุ ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องยนต์ การบัญชี เลขานุการ ฯลฯ ซึ่งดำเนินการโดยรัฐบาลและเอกชน หลักสูตรระยะสั้น 6-12 เดือน หลักสูตรระยะยาว2 - 4 ปี ผู้ที่จบ grade10 มี สิทธิ์เข้าศึกษาได้ แต่โรงเรียนเหล่านี้จะใช้ภาษาท้องถิ่น คือ ภาษาฮินดี(Hindi) ใน การเรียนการสอบ ดังนั้นนักเรียนไทยจึงไม่นิยมไปศึกษา ในระดับนี้

5. ระดับอุดมศึกษา (Higher Education)  
          มหาวิทยาลัยในอินเดียเป็นของรัฐทั้งสิ้น แต่ละมหาวิทยาลัยประกอบด้วย College มาก มาย College บางแห่งเป็นของเอกชนซึ่งอยู่ใน ความควบคุมทั้งด้านหลักสูตรการศึกษาและการสอบไล่ของมหาวิทยาลัย กล่าวคือ เมื่อสิ้นปีการศึกษา มหาวิทยาลัยก็จะจัดสอบและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สอบได้
การศึกษาในระดับอุดมศึกษามีดังนี้  คือ

ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree
          หลักสูตร ปริญญาตรี โดยทั่วไปกำหนดระยะเวลาศึกษาไว้ 3 ปี ซึ่งได้แก่ 
          ปริญญา ตรีทางศิลปะศาสตร์ (B.A.)           วิทยา ศาสตร์ (B.Sc.)           พาณิชยศาสตร์ (B.Com)           เภสัชศาสตร์ (B.Pharm บางแห่ง 4 ปี )
          แต่ยังมีหลักสูตรปริญญาตรีที่กำหนดจำนวนปีการศึกษาแตกต่างจากนี้ คือ ปริญญาตรี 4 ปี ได้แก่ สาขาวิชาทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ (บางมหาวิทยาลัย) ปริญญา 5 ปี ได้แก่ สัตวศาสตร์ สถาปัตยกรรม และศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรปริญญาตรีบางหลักสูตร ต้องสำเร็จปริญญาบางสาขามาก่อน แล้วมาต่อหลักสูตรเหล่านี้อีก 3 ปี ได้แก่ หลักสูตรนิติศาสตร์ (LL.B.)และสำหรับการศึกษา (B.Ed) และพลศึกษา (B.P.Ed) เรียน ต่ออีก 1 ปี  
 ระดับปริญญาโท (MASTER Degree)  
          หลักสูตรปริญญาโทประมาณ  2 ปีต่อจากปริญญาตรี ยกเว้นสาขาวิชาการศึกษาและพลศึกษา ซึ่งกำหนดระยะเวลาไว้ 1 ปี ต่อจากระดับปริญญาตรี
ระดับ MASTER OF PHILOSOPHY (M.PHIL)          
          ซึ่งเป็นการ ศึกษาในระดับก่อนปริญญาเอก กำหนดระยะเวลาศึกษาไว้1 ปี เป็นการ ศึกษาทั้ง Course Work และ เขียน Thesis ด้วย มหาวิทยาลัยบางแห่งได้กำหนดให้นักศึกษาต้องเรียนM.Phil ก่อน เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก   ระดับปริญญาเอก 
          หลักสูตรนี้จะใช้เวลาประมาณ 2-3 ปี สำหรับการเรียนการสอนนั้น สถานศึกษาบางแห่งกำหนดให้เรียน Course Work และเขียน Thesis แต่บางแห่งให้ทำ Research ตาม หัวข้อที่อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติเท่านั้น
ภาค การศึกษาของโรงเรียน            ภาคแรก      ประมาณ เดือนเมษายน - เดือนกรกฎาคม           ภาคสอง      ประมาณ เดือนสิงหาคม - เดือนตุลาคม           ภาคสาม      ประมาณ เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม

ภาค การศึกษาของมหาวิทยาลัย            ภาคแรก       ประมาณ เดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม           ภาคสอง      ประมาณ เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม  
   


ที่มา www.gotobangalore.com (นักเรียนเก่าเมืองบังกาลอร์)

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ดาวน์โหลด"มานะมานี" แจกไฟล์ตำราเรียนฟรี

แจกฟรีแบบฝึกหัดภาษาไทยมานะมานี ป.1

กทม. 6 โซน : เพื่อวางแผนเส้นทางการสอนสำหรับติวเตอร์