Featured post

หนุน สารวัตรน.ร.ช่วยดูแลเด็ก

หนุน สารวัตรน.ร.ช่วยดูแลเด็ก

          นาย เฉลียว อยู่สีมารักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม ความประพฤตินักเรียน นักศึกษา (สารวัตรนักเรียน) ศูนย์เสมารักษ์ ว่า การเรียนการสอนนักเรียนนักศึกษานอกจากต้องการให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความ สามารถ มีทักษะและประสบการณ์ เพื่อนำไปศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพที่มั่นคงในอนาคตแล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝังระเบียบวินัยให้มีความประพฤติและการแสดงออก ที่ดี เพราะจำเป็นต้องใช้ในการดำรงชีวิตด้วย
        "เพราะฉะนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ศูนย์เสมารักษ์ จึงมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความประพฤติและปฏิบัติตนในทาง ที่ดี" นายเฉลียวกล่าว
        นายเฉลียวกล่าวอีกว่า ดังนั้น จึงอยากให้ช่วยกันสอดส่องดูแล ประคับประคอง เยียวยาแก้ไข หากพบว่านักเรียนมีความประพฤติที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม หาทางป้องปรามสาเหตุที่จะเกิดกับนักศึกษา ที่สำคัญต้องช่วยกันสร้างเครือข่ายร่วมกันในการดูแลนักเรียนนักศึกษา โดยเฉพาะภายใต้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ด้วยกันหรือร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) สำนักงานเทศกิจ หรือภาคเอกชนต่างๆ เพื่อช่วยกันดูแลให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่าสถานศึกษาใดที่มีความเข้มงวดกวดขัน ดูแลเอาใจใส่นักเรียนเป็นพิเศษ มักจะไม่พบเด็ก ที่มีปัญหาหรือถ้ามีก็น้อยมาก
ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก : นสพ.ข่าวสด

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ดาวน์โหลด"มานะมานี" แจกไฟล์ตำราเรียนฟรี

กทม. 6 โซน : เพื่อวางแผนเส้นทางการสอนสำหรับติวเตอร์

แจกฟรีแบบฝึกหัดภาษาไทยมานะมานี ป.1