Featured post

่้เรียนภาษาไทย-ติวO-NETสังคม : ข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา พ.๑๒๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒


ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้                          ปลายภาคเรียนที่ ๒                               ปีการศึกษา ๒๕๕๕
     กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  พ.๑๒๑๐๑   ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒                   เวลา   ๖๐ นาที
***********************************************************************************
คำชี้แจง  ข้อสอบมี ๓ ตอน                                                                          คะแนนเต็ม  ๓๐   คะแนน
     ตอนที่  ๑  เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด                                                              ๓๐ ข้อ      ๑๕   คะแนน
     ตอนที่  ๒  ตอบคำถามให้ถูกต้อง                                                                      ๕  ข้อ      ๑๐    คะแนน

     ตอนที่  ๓   คิดวิเคราะห์                                                                                      ๑  ข้อ        ๕   คะแนน

ตอนที่ ๑ เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด    (๓๐ ข้อ   ๑๕ คะแนน )
มาตรฐาน   ๕.๑  ตัวชี้วัด ป.๒/๒
๑. ยาสามัญประจำบ้าน คือยาประเภทใด
ก. ยาที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศว่าเป็นยาที่เหมาะสมที่จะให้ประชาชนซื้อมาใช้ด้วยตัวเอง
ข. ยาเฉพาะที่ต้องมีคำสั่งจากแพทย์สั่ง เท่านั้น
ค. ยาที่จำหน่าย ณ โรงพยาบาล และจ่ายยาโดยคำสั่งแพทย์ 

๒. ยาชนิดใดที่มีความปลอดภัยมากที่สุด
ก.ยาจากต่างประเทศ     ข.ยาสามัญประจำบ้าน
ค.ถูกทั้งสองข้อ


๓. ยาสามัญประจำบ้านมีกี่ประเภท 
ก. ๑ ประเภท                ข. ๒ ประเภท
ค. ๓ ประเภท

๔. ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร
ก.ยาไทย                      ข.ยาไทยแผนโบราณ
ค.ยาอดีตกาล

๕. ยาชนิดใดที่ใช้เพื่อบรรเทาอาการปวด
ก.ยาน้ำไอโอดีน           ข.ยาธาตุน้ำแดง
ค.ยาพาราเซตามอล

๖. น้ำยาโพวิโดน - ไอโอดีน   เป็นยาที่ใช้ทำสิ่งใด
ก.บรรเทาอาการจุกเสียด         ข.ขับเสมหะ
ค.ใช้ใส่บาดแผล  ทำความสะอาดแผลติดเชื้อ

๗.ยาที่ใช้รับประทานก่อนอาหาร ควรรับประทานก่อนอาหารกี่นาที
ก. ๓ นาที                    ข. ๓๐ นาที
ค. ๑๕ นาที

๘. ยาที่ใช้รับประทานหลังอาหาร ควรรับประทานหลังอาหารกี่นาที
ก. ๑๐ – ๑๕ นาที         ข. ๒๐ นาที
ค. ๖๐ นาที

๙ . หากรับประทานยาหรือใช้ยาแล้วเกิดอาการแพ้  ควรทำอย่างไร
ก . รับประทานยาหรือใช้ยาชนิดนั้น ซ้ำอีกครั้ง
ข. เลิกรับประทานยาหรือใช้ยานั้น  แล้วนอนพักอยู่บ้าน
ค. เลิกใช้ยาแล้วรีบไปพบแพทย์

๑๐. การเก็บยาควรเก็บไว้ที่ใด จึงเหมาะสมที่สุด
ก. ในตู้ยา                     ข. ในตู้เสื้อผ้า
ค. ในตู้เก็บของ

๑๑. หากนักเรียนเห็นยาที่ฉลากหลุดไป นักเรียนควรใช้ยานั้นหรือไม่ 
ก. ใช้เพราะรู้ว่าเป็นยาอะไร
ข. ไม่ใช้เพราะไม่ทราบข้อมูลยาและวันหมดอายุ
ค. จะใช้หรือไม่ก็ได้ ตามความต้องการ

มาตรฐาน   พ ๕.๑   ตัวชี้วัด  ป.๒/๓
๑๒. สารเสพติด คืออะไร
ก. สารที่เสพเข้าไปในร่างกายแล้วมีผลให้ผู้เสพเกิดความต้องการเพิ่มมากขึ้น
ข. สารที่มีลักษณะคล้ายขนม
ค. สารที่จำเป็นต่อร่างกาย

๑๓. สารเสพติดทำให้เกิดปัญหาอาชญากรรม   คำว่า “อาชญากรรม” คืออะไร
ก. การโดดเรียน
ข. การกระทำผิด เช่น การทำร้ายร่างกาย  การชิงทรัพย์ เป็นต้น
ค. การทะเลาะวิวาทในครอบครัว

๑๔ . สาร “ นิโคติน”  เป็นสารที่อยู่ในสารเสพติดใด
ก . สุรา                        ข.บุหรี่
ค.ยาบ้า

๑๕ . หากดื่มสุราเป็นประจำ จะทำให้เกิดโรคใด
ก . โรคหัวใจ
ข. โรคปอด
ค. โรคตับแข็ง หรือตับอักเสบ

๑๖ . ยาบ้าเป็นสารเสพติดที่จะทำให้ผู้เสพมีอาการใด
ก . ง่วงนอน        ข. หลงคิดว่าจะมีคนมาทำร้าย
ค. ไม่สนใจสิ่งรอบข้าง

๑๗ . หากมีเพื่อนชักชวนให้นักเรียนใช้สารเสพติด นักเรียนควรทำอย่างไร
ก . รับคำชักชวน         ข.ทดลองใช้
ค.ปฏิเสธอย่างจริงจัง และแจ้งครูอาจารย์ให้ทราบ

๑๘. สบู่มีประโยชน์ ยกเว้นข้อใด
ก . ใช้ทำอาหาร    ข. ใช้ทำความสะอาดร่างกาย
ค. ใช้ผสมน้ำเพื่อล้างบาดแผล

๑๙ .อาการใดเป็นอาการที่แสดงให้เห็นว่า ผู้ใช้มีอาการแพ้ผงซักฟอก
ก.เกิดอาการระคายเคือง และอาการแพ้ คัน และผิวหนังลอก
ข. เกิดอาการอาเจียนอย่างรุนแรง
ค. อยากรับประทานอาหารที่มีรสเปรี้ยว

๒๐ .  หากนักเรียนสูดดมหรือรับประทาน “ยาฆ่าแมลง” จะทำให้เกิดอาการใด
ก . ตาบอด
ข. คลื่นไส้ อาเจียน มีอาการอ่อนเพลีย และอาจเสียชีวิตได้
ค. เป็นใบ้

๒๑. เพราะเหตุใดนักเรียนจึงไม่ควรเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ก . เพราะจะทำให้เรามีปัญหาในการเรียน ทำให้เรียนไม่รู้เรื่อง และมีปัญหากับเพื่อน
ข. ทำให้เป็นผู้ที่ไม่เป็นที่ไว้วางใจ และทำให้เกิดปัญหาต่อสังคม และประเทศชาติ
ค. ถูกทั้งสองข้อ


๒๒ . สารที่อยู่ใน “ สุรา” คือสารใด
ก . นิโคติน                  ข. แอลกอฮอล์
ค. ทินเนอร์

๒๓. สารที่ใช้ทำความสะอาดร่างกาย คือสิ่งใด
ก . ผงซักฟอก              ข. น้ำยาล้างจาน
ค.สบู่

๒๔ . เจลล้างมือ มีส่วนประกอบของสารใด ที่เมื่อเวลาใช้ทำให้เกิดความรู้สึกเย็น
ก .  แอลกอฮอล์             ข.  พาราเซตามอล
ค.  ไอโอดีน

๒๔.  “มีคำกล่าวไว้ว่า  สมุนไพรเป็นทั้งยาและอาหาร เพราะสมุนไพรสามารถนำมาเป็นเครื่องประกอบของอาหาร ได้ ทั้งยังมีประโยชน์ทำให้ร่างกายแข็งแรง” จากคำกล่าวนี้ “สมุนไพร” เป็นยาสามัญประจำบ้านประเภทใด
ก . ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน
ข. ยาสามัญประจำบ้าน แผนอนาคต
ค. ยาสามัญประจำบ้าน แผนโบราณ หรือไทยแผนโบราณ

๒๕. ยาธาตุน้ำแดง มีคุณสมบัติที่ใช้ในการบรรเทาอาการจุกเสียด ท้องขึ้น  แต่มีข้อควรระวังอยู่ข้อหนึ่ง คือข้อใด
ก. ห้ามใช้กับผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน
ข. ห้ามใช้กับเด็กที่อายุต่ำกว่า ๖ ปี
ค. ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคหัวใจ หรือโรคไต

๒๖. หากมีผู้มาบอกว่า “รับประทานยานี้สิดี เพราะหายปวดหัวอย่างรวดเร็ว” นักเรียนควรเชื่อคำกล่าวนี้หรือไม่
ก . ไม่เชื่อเพราะเป็นการอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง
ข. เชื่อเพราะคนพูดน่าเชื่อถือ
ค. ผิดทั้งสองข้อ

๒๗ . ผงซักฟอกที่เราใช้กันในชีวิตประจำวัน มีกี่ประเภท อะไรบ้าง
ก . ๑ ประเภท ผงซักฟอกซักมือ
ข. ๒ ประเภท ผงซักฟอกซักเสื้อ และซักกางเกงหรือกระโปรง
ค. ๒ ประเภท ผงซักฟอกซักมือ และซักเครื่อง

๒๘ . สบู่แบ่งเป็นสองประเภท คือชนิดก้อนและชนิดเหลว หากเน้นความประหยัด นักเรียนควรเลือกใช้สบู่ประเภทใด
ก .สบู่เหลว                              ข.สบู่ก้อน
ค. ทั้งสองชนิด

๒๙. ถ้าไม่ล้างมือหลังใช้ยาฆ่าแมลงเสร็จแล้ว จะเกิดผลเสียอย่างไร
ก . ทำให้ไม่สะอาด                  ข. ทำให้ไม่สบาย
ค. ทำให้สารเคมีในยาฆ่าแมลงอาจตกค้างในร่างกายได้  และเป็นอันตรายต่อชีวิต

๓๐ . หากนักเรียนมีอาการท้องเสียอย่างรุนแรง นักเรียนควรใช้ยาชนิดใดในการทดแทนการเสียน้ำ
ก . ยาแก้ไขน้ำดำ         ข . ผงน้ำตาลเกลือแร่
ค . พาราเซตามอลตอนที่ ๒     จงตอบคำถามสั้น ๆ ให้ถูกต้อง ลอกโจทย์และทำทุกข้อ    ( ๕ข้อ ๑๐ คะแนน )
มาตรฐาน   ๕.๑  ตัวชี้วัด ป.๒/๒        ,  มาตรฐาน   ๕.๑   ตัวชี้วัด  ป.๒/๓
๑.     ยาสามัญประจำบ้านคืออะไร
๒.   ถ้าไม่อ่านฉลากก่อนกินยา จะเกิดผลเสียอย่างไร
๓.    ในวัยของนักเรียน ควรหยิบยามารับประทานเองหรือไม่ เพราะอะไร
๔.    เพราะเหตุใด นักเรียนจึงไม่ควรเกี่ยวข้องกับสารเสพติด
๕.    นักเรียนมีวิธีป้องกันตนเองจากสารเสพติดอย่างไรบ้าง


ตอนที่  ๓ คิดวิเคราะห์          (๑ข้อ ๕ คะแนน )          มาตรฐาน   ๕.๑   ตัวชี้วัด  ป.๒/๓
อ่านข้อความที่กำหนดให้แล้วแสดงความคิดเห็นว่า เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย พร้อมทั้งบอกเหตุผล 
ผู้ฉลาดควรจะปฏิเสธ เมื่อมีผู้อื่นยื่นสารเสพติดให้”     เขียนอธิบายไม่ต่ำกว่า ๓ บรรทัด


๓๐ . หากนักเรียนมีอาการท้องเสียอย่างรุนแรง นักเรียนควรใช้ยาชนิดใดในการทดแทนการเสียน้ำ
ก . ยาแก้ไขน้ำดำ         ข . ผงน้ำตาลเกลือแร่
ค . พาราเซตามอล


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ดาวน์โหลด"มานะมานี" แจกไฟล์ตำราเรียนฟรี

กทม. 6 โซน : เพื่อวางแผนเส้นทางการสอนสำหรับติวเตอร์

แจกฟรีแบบฝึกหัดภาษาไทยมานะมานี ป.1