Featured post

เรียนภาษาไทย-ติวO-NETสังคม : โรงเรียนเตรีมทหาร เตรียมว่าที่นายร้อย

โรงเรียนเตรีมทหาร เตรียมว่าที่นายร้อย

โรงเรียนเตรีมทหาร การเตรียมพร้อมสู่ว่าที่นายร้อย
โดยบัวอื่น
           หาก คุณต้องการก้าวเข้าสู่ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ โรงเรียนเตรียมทหาร คือ สถาบันการศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทย ที่เป็นศูนย์รวมเบื้องต้นสำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อกับสถาบันต่างๆเหล่า นั้น
  โรงเรียนเตรียมทหาร เป็นสถาบันการศึกษา สังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศกองบัญชาการกองทัพไทย  ผู้ที่ศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร เรียกว่า นักเรียนเตรียมทหาร (นตท.)

           โรงเรียนเตรียมทหาร  มีหน้าที่ให้การศึกษาแก่นักเรียนเตรียมทหารในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   รวมทั้งให้ความรู้ความสามารถในวิชาการทหาร ตำรวจ  เบื้องต้น  และ ปลูกฝังคุณสมบัติการเป็นผู้นำ อุปนิสัย  อัธยาศัย กำลังใจให้เข้มแข็ง  มั่นคง  เสริมสร้างพลานามัย  ตลอดจนสร้างความคุ้นเคยซึ่งกันและกันอันอำนวยประโยชน์แก่การปฏิบัติงานร่วม กันในอนาคตนักเรียนเตรียมทหารทุกคนที่สำเร็จการศึกษาจะมีพื้นฐานความรู้  คุณสมบัติและสมรรถภาพอันเหมาะสม  ที่จะเข้ารับการศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  โรงเรียนนายเรือ  โรงเรียนนายเรืออากาศ  และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ต่อไป

           
ธงโรงเรียนเตรียมทหาร ซึ่งสีแต่ละกองพันจะต่างกัน ดังนี้                      กองพันที่ 1 สีแดง คือ ทหารบก
                      กองพันที่ 2 สีน้ำเงิน คือ ทหารเรือ
                      กองพันที่ 3 สีฟ้า คือ ทหารอากาศ
                      กองพันที่ 4 สีเลือดหมู คือ ตำรวจ 

  การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในแต่ละปีจะมีการกำหนดจำนวนรับนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จากนั้นแต่ละเหล่าทัพจะเป็นผู้ดำเนินการสอบคัดเลือกแล้วส่งผู้ผ่านการคัด เลือกมาเรียนรวมกันที่โรงเรียน เตรียมทหาร เป็นเวลา 3 ปี โดยโรงเรียนเตรียมทหารมิได้เป็นผู้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเตรียมทหาร ด้วยตนเอง และภายหลังจากที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนเตรียมทหารแล้ว นักเรียนเตรียมทหารเหล่านี้จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนเหล่าทัพ ตามที่นักเรียนได้สมัครและผ่านการสอบคัดเลือก และเมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเหล่าทัพนั้นๆ ก็จได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหาร พร้อมทั้งเข้ารับพระราชทานกระบี่จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และทำงานรับใช้ประเทศชาติด้วยเกียรติ ศักดิ์ศรี และความภาคภูมิใจระเบียบการทั่วไปและวิธีสมัครในส่วนของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ผู้ที่ศึกษาในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เรียกว่า นักเรียนนายร้อย (นนร.) 
ระเบียบการทั่วไปและวิธีสมัครนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก
           ๑ คุณสมบัติของผู้สมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก

ผู้สมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบกต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                      ๑.๑ สอบผ่านวิชาบังคับทุกรายการวิชาตามที่กำหนดไว้ในโครงสร้างหรือหบักสูตร ซั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
                      ๑.๒ อายุไม่ต่ำกว่า ๑๔ ปี และไม่เกิน๑๗ปี ในปีที่จะเข้าศึกษาเป็นนักเรียนเตรียมทหารและมีผู้ปกครองให้การดูแลรับผิด ชอบ
                           การนับอายุให้นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (รับผู้ที่เกิดตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๕ ไปจนถึง ผู้ที่เกิด พ.ศ. ๒๕๓๘)
                      ๑.๓ เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย และบิดามารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด  เว้นแต่ กรณีบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร  นายตำรวจสัญญาบัตร  หรือนายทหารประทวน  และมีสัญชาติไทย  โดยกำเนิดแล้ว  มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
                      ๑.๔ มีร่ายการแข็งแรง มีรูปร่างและอวัยวะสมส่วน  มีลักษณะท่าทางเหมาะแก่การเป็นทหาร มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ (ผนวก ก) และไม่เป็นโรคหรือมีสภาพร่างการหรือสภาพจิตใจ ซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้  ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (ผนวก ข)
                      ๑.๕  เป็นชายโสดไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ  หรือมีความสัมพันธ์กับสตรี  จนถึงขั้นที่ถือได้ว่าเป็นผู้มีภรรยาแล้วโดยพฤตินัย
                      ๑.๖ เป็นผู้ที่ความประพฤติดี  มีอุดมการณ์เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
                      ๑.๗  บิดามารดา และผู้ปกครอง เป็นผู้มีอาชีพสุจริตชอบธรรม และมีหลักฐานเชื่อถือได้ และพร้อมรับข้อผูกพันที่จะต้องกระทำไว้ต่อทางราชการ
                      ๑.๘ ได้รับอนุญาตจากบิดามารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร  ในส่วนของกองทัพบก
                      ๑.๙ ต้องมีผู้รับรอง  ซึ่งเป็นผู้มีอาชีพสุจริต มีหลักฐานเชื่อถือได้  และพร้อมรับข้อผูกพันที่จะต้องกระทำไว้ต่อทางราชการ
                      ๑.๑0 ต้องไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามหรือไม่พึงประสงค์ 

           ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.crma.ac.th 

โรงเรียนนายเรืออากาศ ผู้ที่ศึกษาในโรงเรียนนายเรืออากาศ เรียกว่า นักเรียนนายเรืออากาศ (นนอ.)
           
ระเบียบการทั่วไปและวิธีสมัครนักเรียนเตรียมทหาในส่วนของกองทัพอากาศ
           การสอบภาควิชาการ (คะแนนเต็ม ๗๐๐ คะแนน)

           สอบวิชาคณิตศาสตร์   วิชา วิทยาศาสตร์   วิชาภาษาอังกฤษ   วิชาภาษาไทย  และวิชาสังคมศึกษา  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ มีรายละเอียดดังนี้ 

           ขอบข่ายของเนื้อหาที่ใช้ในการออกปัญหาสอบ ฯ สำหรับผู้จบการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้แก่  
           • วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม ๒๒๐ คะแนน 
           • วิชาวิทยาศาสตร์ คะแนนเต็ม ๒๒๐ คะแนน
           • วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม ๑๔๐ คะแนน
           • วิชาภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษา  คะแนนเต็ม  ๑๒๐ คะแนน 

           ทั้ง ๕ วิชา มีเนื้อหาวิชาครอบคลุมความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ 

           ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
http://www.rtafa.ac.th/admission/admission53.html

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ผู้ที่ศึกษาในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรียกว่า นักเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.)ระเบียบการทั่วไปและวิธีสมัครนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
           เส้นทางการเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ

ภาพ เส้นทางการเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ
ที่มา 
www.rpca.ac.th

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rpca.ac.th 

โรงเรียนนายเรือ ผู้ที่ศึกษาในโรงเรียนนายเรือ เรียกว่า นักเรียนนายเรือ (นนร.)
ระเบียบการทั่วไปและวิธีสมัครนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของโรงเรียนนายเรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
www.rtna.ac.th

ข้อมูล           กองบัญชาการกองทัพไทย
           โรงเรียนเตรียมทหาร
           โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
           โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
           โรงเรียนนายเรืออากาศ
           วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี


และ     วิชาการดอทคอม

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ดาวน์โหลด"มานะมานี" แจกไฟล์ตำราเรียนฟรี

แจกฟรีแบบฝึกหัดภาษาไทยมานะมานี ป.1

กทม. 6 โซน : เพื่อวางแผนเส้นทางการสอนสำหรับติวเตอร์