Featured post

เรียนภาษาไทย-ติวO-NETสังคม : Bilingual School กับการรองรับประชาคมอาเซียน

Bilingual School กับการรองรับประชาคมอาเซียน

แก้ไขอ่านเขียนไทยไม่ออก เรียนพิเศษภาษาไทย เรียนอ่านเขียนไทยประถม เรียนพิเศษส่วนตัวภาษาไทย หาที่เรียนภาษาไทย ครูสอนพิเศษภาษาไทย หาครูสอนภาษาไทย สอนอ่านภาษาไทย สอนภาษาไทยเด็ก สอนภาษาไทย สอนพิเศษภาษาไทย เรียนอ่านภาษาไทย เรียนพิเศษสังคม เรียนพิเศษภาษาไทย เรียนพิเศษ ไทย สังคม  รับสอนพิเศษภาษาไทย ติวภาษาไทย ครูสอนภาษาไทย ครูสอนพิเศษภาษาไทย ติวโอเน็ตสังคม ครูเดช O-NETสังคม ติวO-NETสังคมฟรี หาวิทยากรติวโอเน็ต
ทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอันดับต้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภายในสิ้นปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ.2015) ที่กลุ่มประเทศสมาชิก AEC มีความตกลงร่วมกันที่จะนำพาประเทศเข้าสู่การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดเสรีด้านการค้า การลงทุน สังคม วัฒนธรรมและการศึกษาระหว่างประเทศสมาชิก โดยมีภาษาทางการที่ใช้ในการติดต่อประสานงานระหว่างประเทศสมาชิก คือ ภาษาอังกฤษ การเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาเป็นการรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และมีความจำเป็นอย่างยิ่งในช่วงเวลานี้

การศึกษาในระบบ Bilingual School หรือ โรงเรียนสองภาษา จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มีมาตรฐานสำหรับการจะพัฒนาศักยภาพและทักษะ ความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ เพราะเป็นระบบการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ทำให้นักเรียนไทยสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างสร้างสรรค์ และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของนักเรียนไทยในประชาคมอาเซียนและสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ด้วยแนวคิดและปรัชญาที่มีจุดมุ่งหมายในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนแบบทวิภาษาตั้งแต่ระดับเด็กเล็ก ซึ่งหลักสูตรของโรงเรียนได้ประมวลเอาจุดดีและจุดเด่นของโรงเรียนนานาชาติระดับสากลมา ผสมผสานกับหลักสูตรการศึกษาของไทย ให้ลงตัวทั้งความเป็นไทยและความเป็นนานาชาติ  โดยการจัดการเรียนการสอนทุกวิชามีการใช้สองภาษาควบคู่กันไป ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทักษะด้านภาษาของผู้เรียน เพื่อรองรับสู่ความเป็นสากล ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ตลาดแรงงานและอาชีพต่างๆ

นอกจากนี้นักเรียนได้รับการเรียนรู้ที่มีการบูรณาความรู้ ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การเรียนเนื้อหาจากภายในชั้นเรียนเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการสอนให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ที่จะหาความรู้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้  มีจิตใจเปิดกว้าง  ยอมรับและเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม   สามารถดำรงตนอยู่ในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันได้   จะช่วยให้นักเรียนเป็นคนที่มีประสิทธิภาพ มีความสามารถที่หลากหลายสามารถทำงานและประกอบอาชีพที่ดีได้ในนานาประเทศ และเติบโตเป็นบุคลากรของชาติที่ดีในอนาคต สอดคล้องกับ อัตลักษณ์ของโรงเรียน ที่กล่าวว่า “สื่อสารสองภาษา ก้าวหน้าสู่ความเป็นสากล”

การวางแผนการศึกษาสำหรับผู้ปกครองที่ต้องการให้บุตรหลานของตนได้มีกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะความคิดที่ดีพร้อม เพื่อเข้าสู่ยุคของประชาคมอาเซียนนั้นสำคัญมาก การเตรียมความพร้อมของทักษะด้านภาษาถือเป็นปัจจัยสำคัญ ที่จะช่วยส่งเสริมและสร้างสรรค์โอกาสที่ดีต่อตัวนักเรียนที่จะเติบโตในสังคมนานาชาติต่อไป ที่มากกว่านั้นคือการเลือกสถานที่เรียนที่มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งหลักสูตร บุคลากรและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียน เรียนอย่างมีความสุขยิ่งขึ้น

บทความโดย : อาจารย์พงษ์ลิขิต เพชรผล
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
ร่วมนำเสนอโดย : PrThai.com และ ThaiBizCenter.com

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ดาวน์โหลด"มานะมานี" แจกไฟล์ตำราเรียนฟรี

กทม. 6 โซน : เพื่อวางแผนเส้นทางการสอนสำหรับติวเตอร์

แจกฟรีแบบฝึกหัดภาษาไทยมานะมานี ป.1