Featured post

เรียนภาษาไทย-ติวO-NETสังคม : วิธีการเรียนให้เก่ง อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการเรียนให้เก่ง อย่างมีประสิทธิภาพเป็นการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้สูงสุด

การเรียนแบบนี้จะทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้อย่างรู้ลึก รู้กว้าง รู้รอบ และรู้ไกล จนกลายเป็นผู้ที่มีความฉลาดรอบรู้ หรือที่เรียกกันว่า “พหูสูต” การเป็นพหูสูต ใครๆก็สามารถเป็นได้ หากรู้จักวิธีการเรียนรู้อย่างถูกต้อง ซึ่งวิธีการเรียนรู้ แบบพหูสูตเพื่อให้การเรียนของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีวิธีการดังต่อไปนี้

วิธีการเรียนให้เก่ง ต้อง ปูพื้นฐานการเรียนที่ดี

วิธีการเรียนให้เก่ง,วิธีการเรียนเก่งการปูพื้นฐานการเรียนที่ดีคือ การรู้จักฝึกฝนตนให้เป็นคนที่ใฝ่หาความรู้ รักการอ่านหนังสือ รู้จักคิด รู้จักพัฒนาตนเอง หาความก้านหน้าในชีวิต มีความอดทน ขยัน แน่วแน่ และรู้จักวางแผนจัดการชีวิตของตนเอง บางคนอาจจะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือในโรงเรียน แต่ความรู้มิใช่หาได้แต่เพียงในโรงเรียนเท่านั้น คนไม่ได้เรียนในระบบโรงเรียน อาจจะมีความรู้เท่าหรือมากกว่าผู้ที่ได้รับการศึกษาจากโรงเรียนเสียอีก เพราะความใฝ่รู้ช่วยให้คนประสบความสำเร็จได้เช่นกัน

วิธีการเรียนให้เก่ง ต้อง รู้หน้าที่ มีวินัย และความรับผิดชอบ

คนที่จะเป็นคนฉลาดรอบรู้จะต้องเป็นคนที่รู้จักหน้าที่ตนเองเมื่อรู้ว่าตนเองเป็นนักเรียน ก็ควรศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มที่ ตั้งใจเรียนอย่างสุดความสามารถ และรู้จักค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ
นอกจากรู้หน้าที่แล้วควรจะมีวินัยและความรับผิดชอบสามารถควบคุมความประพฤติของตนเองให้ทำในสิ่งที่ควรกระตือรือร้นที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้อง

วิธีการเรียนให้เก่ง ต้อง ตั้งเป้าหมายในการเรียน

การตั้งเป้าหมายในการเรียน เป็นพื้นฐานในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าในชีวิต และการสร้างความสุขในอนาคต คุณลองตั้งคำถามว่า คุณอยากจะเรียนอะไร เรียนเพื่ออะไร ทำไมถึงอยากเรียนสิ่งนั้น
เมื่อหาคำตอบให้ตนเองได้แล้ว คุณจะสามารถแสวงหาความรู้พัฒนาความสามารถ พากเพียรพยายามมาให้ได้ถึงสิ่งที่ตั้งเป้าไว้ เช่นคุณอยากจะเป็นวิศวกร คุณก็ต้องเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ การที่จะเป็นวิศวกรที่เก่งจะต้องรู้จักฝึกฝนตนเอง ฝึกฝนวิชาต่างๆ โดยเฉพาะวิชาคำนวณ รู้จักสร้างสรรค์ มีจินตนาการ เป็นต้น

วิธีการเรียนให้เก่ง ต้อง เรียนด้วยสติและสมาธิ

การเรียนเพื่อให้ได้ประโยชน์จากการเรียนสูงสุด ต้องอาศัยทั้งสติและสมาธิเป็นที่ตั้ง การมีสติคือการควบคุมจิตใจให้อยู่กับสิ่งที่ตนกำลังทำ มีความตั้งใจแน่วแน่ รู้ว่ากำลังทำอะไร และขจัดความคิดที่ไม่ต้องการออกไป เพื่อให้เกิดสมาธิ หรือการจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เมื่อเกิดสมาธิ ปัญญาก็จะตามมา คือสามารถรับรู้ และคิดตามจนเกิดเป็นความเข้าใจ สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้
การเรียนที่ขาดสติจะทำให้จิตใจฟุ้งซ่าน คิดถึงแต่เรื่องอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ตนกำลังเรียน เมื่อขาดสติ ย่อมขาดสมาธิ และไร้ซึ่งปัญญา หากอยากเป็นคนที่เรียนเก่งเรียนดีจะต้องรู้จักฝึกการมีสติและสมาธิอยู่เสมอ

วิธีการเรียนให้เก่ง ต้อง ค่อยๆ เรียนรู้ ทำซ้ำ และลงมือทำ

เคล็ดลับที่จะช่วยให้การเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคือ การเรียนรู้แบบสะสม การตอกย้ำทำซ้ำ และลงมือทำให้เสร็จ
การอ่านหนังสือควรอ่านแบบสะสมองค์ความรู้ ไม่ใช่โหมอ่านก่อนสอบ และต้องรู้จักทบทวนตำรับตำรา ทำแบบฝึกหัดบ่อยๆ และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ เรียนแล้วต้องนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ อย่าเป็นนักเรียนที่เก่งเพียงแต่ตำรา แต่จงเป็นคนที่เก่งทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้วย

วิธีการเรียนให้เก่ง ต้อง ศึกษาด้วยตนเอง

ระบบการเรียนการสอนในเมืองไทย คุณครูมีหน้าที่ป้อนความรู้ให้ผู้เรียนแต่เพียงฝ่ายเดียว ทำให้ผู้เรียนเกิดความเคยตัว ไม่รู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง เพียงแต่มานั่งในห้องเรียนแล้วเอาความรู้จากผู้เป็นครูเท่านั้น วิธีการเรียนแบบนี้จำกัดความคิดและการเรียนรู้อย่างมากเพราะผู้เรียนจะคิดเองไม่เป็น
ดั้งนั้นหากคุณอยากเป็นนักเรียนที่มีคุณภาพ จะต้องรู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ต้องฝึกสังเกต จดจำ และบันทึก หากไม่เข้าใจอะไรจึงค่อยมาถามครู หรือค้นคว้าตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

วิธีการเรียนให้เก่ง ต้อง เข้าใจแจ่มแจ้ง

การเรียนแบบเข้าใจแจ่มแจ้ง คือการทำความเข้าใจในบทเรียนแบบทะลุปรุโปร่งจนสามารถนำไปปฏิบัติได้ การจะเรียนให้เข้าใจต้องตั้งใจฟัง ตั้งใจจำ จับสาระสำคัญให้ได้ รู้จักท่องและคิดหาเหตุผลตามหากเกิดข้อสงสัย อย่างละทิ้ง ให้ซักถามหรือหาข้อมูลจนกว่าข้อสงสัยจะคลี่คลายลง ต้องเรียนให้เข้าใจให้จงได้ ถ้ายิ่งวิชายากๆ ยิ่งต้องใส่ใจให้มากขึ้น
เมื่อเข้าใจจนแจ่มแจ้งแล้วจึงเริ่มต้นเรียนบทเรียนใหม่ต่อไป เมื่อเราสามารถทำความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติผลสุดท้ายเราก็จะสอบได้คะแนนดี

วิธีการเรียนให้เก่ง ต้อง เรียนรู้จากข้อผิดพลาด

ถ้าต้องการจะเป็นคนเรียนเก่งจะต้องรู้จักนำข้อผิดพลาดของตนเองมาวิเคราะห์ถึงสาเหตุ จงเรียนเพราะว่าคุณอยากรู้จริงๆ และต้องการพัฒนาตัวเอง รู้จักเรียนรู้จากสิ่งผิดพลาดนั้นๆ เช่น กรณีที่คุณทำการบ้านผิด ให้คุณนำการบ้านที่ผิดนั้นมาพิจารณาว่าเกิดความผิดพลาดจากตรงไหน และหาวิธีแก้ไขให้ถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดซ้ำสอง ถ้ายังผิดซ้ำแล้วซ้ำอีก นั่นหมายความว่าคุณขากการเอาใจใส่ ไม่รู้จักปรับปรุงตัวเอง หากรู้จักนำข้อบกพร่องมาแก้ไขปรับปรุงมันจะกลายเป็นบทเรียนที่มีค่าที่ช่วยให้คุณเรียนและจำได้ดีขึ้น

วิธีการเรียนให้เก่ง ต้อง หาความรู้นอกห้องเรียน นอกตำรา

แนวความคิดในการเรียนการสอนในโรงเรียน มหาวิทยาลัย เป็นการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนได้รู้จักคิดเองเป็น รู้จักลงมือปฏิบัติได้จริง ไม่ใช้เป็นการเรียนที่ครูบอกซ้ำไปซ้ำมา หรือทำตามที่หนังสือบอกเอาไว้ อย่าจำกัดตัวเองด้วยการเรียนในห้องเรียนหรือในตำรา ความรู้นั้นอยู่รอบตัวเรา คุณจะต้องใฝ่รู้ถึงจะเป็นผู้รอบรู้ ลองหาวิธีไปเดินเล่นที่พิพิธภัณฑ์ หรือห้องสมุดแห่งชาติ หรือหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต หอดูดาว เป็นต้น เพื่อขยายองค์ความรู้ของคุณให้กว้างขึ้น

วิธีการเรียนให้เก่งเกรด ต้อง ไม่ใช่คำตอบของการเรียน

ผลการเรียนเป็นแรงจูงใจสำหรับนักเรียนส่วนใหญ่ ทุกคนอยากได้เกรด A หรือเกรด 4 ด้วยกันทั้งนั้น แต่เกรดนั้นไม่ได้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต มันเป็นเพียงตัวเลขที่วัดประสิทธิภาพหรือการเอาใจใส่ในการเรียนของคุณเท่านั้น ไม่ได้เป็นตัวชี้ว่าคุณโง่ หรือคุณล้มเหลว
ลองเปลี่ยนแรงจูงใจเรื่องเกรดมาเป็นความคิดที่ว่า สิ่งที่คุณเรียนนั้นจะทำให้คุณมีความรู้มากขึ้น ด้วยการเรียนในสิ่งที่ทำให้คุณมีความรู้เพิ่มจะทำให้คุณฉลาดขึ้น มีวิสันทัศน์หรือมุมมองใหม่ๆ เมื่อคุณมีแรงจูงใจในสิ่งที่คุณเรียน คุณก็จะทำข้อสอบได้ เมื่อทำข้อสอบได้ผลการเรียนของคุณก็จะดีตามมาเอง

วิธีการเรียนให้เก่ง ต้อง เรียนแบบฉลาด

เรียนแบบฉลาดคือ การเรียนที่รู้จักแบ่งเวลา หลังจากที่ตั้งใจเรียนที่โรงเรียนมาตลอดทั้งวัน เมื่อกลับถึงบ้านให้หาเวลาทำการบ้าน ทบทวนตำราให้เสร็จสิ้น เพื่อที่จะนำเวลาที่เหลือไปทำกิจกรรมอื่นๆ ได้อีก
นักเรียนที่มีคุณภาพไม่จำเป็นต้องนั่งทำการบ้านหรือทบทวนตำราจนดึกดื่นจนไม่ได้เป็นอันทำอะไร นักเรียนที่มีคุณภาพต้องรู้จักแบ่งเวลา เวลาไหนควรเรียน เวลาไหนควรเล่น การเรียนแบบนี้ถึงจะเรียกว่าการเรียนแบบฉลาด

วิธีการเรียนให้เก่ง ต้อง ทำเรื่องเรียนให้เป็นเรื่องสนุก

การเรียนให้มีประสิทธิภาพต้องรู้จักคิดบวก อย่าคิดว่าการเรียนเป็นเรื่องน่าเบื่อ แต่ให้คิดว่าการเรียนเป็นเรื่องสนุก  เมื่อสนุกกับการเรียนก็จะทำให้เรียนอย่างมีความสุข ผลการเรียนน่าพอใจ ส่วนวิชาที่ยาก คิดเสียว่ามันเป็นความท้าทาย เอาชนะวิชาที่ยากให้ได้ อะไรที่ไม่รู้ก็ทำให้มันรู้ให้เข้าใจ วิชาไหนที่น่าเบื่อไม่ยากเรียน ลองเปลี่ยนความน่าเบื่อให้เป็นความอยากรู้อยากเห็น สร้างแรงกระตุ้นให้สมองได้คิดตาม เพียงเท่านั้นเรื่องเรียนก็จะเป็นเรื่องสนุกและง่ายขึ้น

วิธีการเรียนให้เก่ง ต้อง นำความรู้ไปใช้ประโยชน์

เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินสุภาษิตที่ว่า มีความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด คนที่มีความรู้มากมายก่ายกองแต่ไม่สามารถนำความรู้มาใช้ประโยชน์ได้ ถือว่าผู้นั้นไม่ได้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ คนที่เรียนอย่างมีประสิทธิภาพจะต้องรู้จักนำความรู้ที่ตนได้ศึกษาเล่าเรียนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ สามารถนำไปประกอบอาชีพสุจริตเพื่อเลี้ยงชีพ ทำให้ตนมีความสุขตามอัตภาพ และสามารถนำไปพัฒนาชีวิตให้มีความสุขยิ่งๆ ขึ้นไป

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ดาวน์โหลด"มานะมานี" แจกไฟล์ตำราเรียนฟรี

กทม. 6 โซน : เพื่อวางแผนเส้นทางการสอนสำหรับติวเตอร์

แจกฟรีแบบฝึกหัดภาษาไทยมานะมานี ป.1