Featured post

เรียนภาษาไทย-ติวO-NETสังคม :กระบวนการสื่อความหมาย และอุปสรรคในการสื่อความหมาย

เรียนภาษาไทย,ติวO-NETสังคมฟรี,แก้ไขอ่านเขียนไทยไม่คล่อง,ติวเตอร์สังคม,หาติวเตอร์ติวO-NETสังคม,ครูเดชกระบวนการสื่อความหมาย (Communication Process) เพื่อให้การสื่อความหมายบรรลุตามวัตถุประสงค์นั้น สิ่งที่สำคัญคือ ต้องอาศัย ความรู้ ประสบการณ์ของผู้ส่งสาร และผู้รับสารที่ใกล้เคียงกัน หรือมีปัจจัยพื้นฐานร่วมกัน (Common factor) ซึ่งได้แก
- ระบบสังคม- ระดับการศึกษา
- วัฒนธรรม- อาชีพ
- ฐานะทางเศรษฐกิจ- ถิ่นที่อยู่
- เพศ/อายุ- ความปกติทางร่างกาย


ทั้งนี้ กระบวนการดังกล่าวจะประกอบด้วยองค์ประกอบเขียนเป็นรูปแบบจำลองได้ดังนี้ที่มา http://www.nrru.ac.th/preelearning/rungrot/page03005.asp

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ดาวน์โหลด"มานะมานี" แจกไฟล์ตำราเรียนฟรี

กทม. 6 โซน : เพื่อวางแผนเส้นทางการสอนสำหรับติวเตอร์

แจกฟรีแบบฝึกหัดภาษาไทยมานะมานี ป.1