Featured post

เรียนภาษาไทย-ติวO-NETสังคม :คุณสมบัติของรัฐมนตรี

คุณสมบัติของรัฐมนตรี โดย นายวิษณุ เครืองาม
          นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญดังนี้
          ๑. นายกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือผู้ที่เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในอายุของสภาชุดเดียวกัน แต่รัฐมนตรีอื่นๆจะแต่งตั้งจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือไม่ก็ได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อแต่งตั้งแล้วนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในขณะ เดียวกันมิได้ ต้องลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาดังกล่าว มิฉะนั้นก็จะพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาโดยอัตโนมัติในวันถัดจากวันที่ครบ ๓๐ วัน
          ๒. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
          ๓. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๓๐ ปีบริบูรณ์
          ๔. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
          นอกจากนั้น ยังต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นๆตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดอีกด้วย

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 27

ภาพ http://thaipublica.org/wp-content/uploads/2015/03/17_3_2558.jpg

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ดาวน์โหลด"มานะมานี" แจกไฟล์ตำราเรียนฟรี

กทม. 6 โซน : เพื่อวางแผนเส้นทางการสอนสำหรับติวเตอร์

แจกฟรีแบบฝึกหัดภาษาไทยมานะมานี ป.1