Featured post

ติวO-NET สังคม ฟรี : ความรู้ศาสนา

ความรู้ O-NET วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วย ศาสนา  (ความรู้พื้นฐาน)


__________________________________________________________________________________________

ครูเดช สุรเดช ภาพันธ์ ,ครูเดชติวโอเน็ต ,www.ครูเดช.com
คำอธิบาย  ความรู้ทั้งหมดนี้ นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียน การสอน และการเตรียมความพร้อมในการสอบแข่งขันอื่น ๆ ได้ ตามความเหมาะสม หรือ ท่านครูอาจารย์ที่จัดเตรียมเนื้อหาไม่ทันก็ยังสามารถนำเนื้อหานี้ไปใช้ได้ตามความเหมาะสมครับ

คำขอร้อง : เนื่องจากเนื้อหาทั้งหมดนี้ ครูเดชเป็นผู้รวบรวมและเรียบเรียง ประกอบด้วยการนำความรู้มาแยกวิเคราะห์เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจได้ง่าย โดยที่ทำเพื่อมุ่งหวังให้เป็นประโยชน์สูงสุดในการเปิดโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนที่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอเน็ตได้ แต่ห่างไกล ได้ใช้ประโยชน์ จึงใคร่ขอความกรุณาท่านที่สนใจจะนำไปใช้ในเว็บไซต์ เว็บบล็อก หรือ เผยแผ่ ในสื่ออนไลน์ โดยใส่เคดิตที่มาด้วยนะครับ


ทั้งนี้ขอเรียนแจ้งว่า ผู้รวบรวมและเรียบเรียงไม่อนุญาตให้นำข้อมูลไปเพื่อผลกำไร ยกแต่ได้ขออนุญาตจากผู้เรียบเรียงแล้วเท่านั้น ครับ

ติดต่อครูเดชเรื่องลิขสิทธิ์ หรือ เชิญติวกวดวิชานอกสถานที่  084-014-7717 ,094-070-7114
__________________________________________________________________________________________


นักเรียนสามารถชมคลิปความรู้ศาสนาทั่วไปได้จากคลิปด้านล่างนี้ครับ  นักเรียนจะได้รับความรู้ที่ครูเดชสรุปข้อมูลมาไว้ให้อย่างครบถ้วนและสนุกสนานครับ หรือจะเปิดคลิปพร้อมกับอ่านข้อมูลทวบทวนไปด้วยก็ได้ครับ 
มูลเหตุการเกิดศาสนา

ก่อนที่เราจะเรียนรู้วิชาสังคมในส่วนของศาสนาแล้ว นักเรียนควรทำความเข้าใจในมูลเหตุแห่งการเกิดศาสนา ซึ่งมีมูลเหตุดังนี้ครับ

1. ความไม่รู้         มนุษย์สร้างลัทธิความเชื่อทางศาสนาขึ้นมาจากประเด็นหลักที่สำคัญที่สุดคือ ความไม่รู้ มนุษย์ในสมัยแรก ๆ ไม่รู้และเกรงกลัวต่อธรรมชาติ ไม่เข้าใจว่าฝนตก ฟ้าร้อง แผ่นดินไหว และอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นเพราะเหตุใด นี้คือใจความสำคัญที่สุดครับ ที่มนุษย์เริ่มมีการนับถือศาสนา ในเบื้องตนเป็นการนับถือศาสนาในรูปแบบของการเคารพในธรรมชาติ ครับ

2. ความหวาดกลัว               ความหวาดกลัวนั้นเกิดขึ้นพร้อมกับความไม่รู้ดังที่ครูเดชกล่าวไว้ในประเด็นแรก คือ ความไม่รู้แล้วครับ 

3. ความเลื่อมใส ศรัทธาจงรักภักดี                 ประเด็นการเกิดศาสนาข้อหลังสุดนี้ ตามทัศนะของครูเดชเห็นว่า เป็นส่วนที่เกิดขึ้นภายหลัง จากมูลเหตุสองสิ่งข้างต้น ครับ มูลเหตุที่สามนี้เกิดจากการเกิดขึ้นของศาสนาอย่างเป็นรูปร่างแล้วครับ เมื่อเกิดศาสดาผู้นำทางศาสนา เกิดลัทธิความเชื่อ จึงเกิดความเลื่อมใส ศรัทธาตามมา ครับ

อายุศาสนา
ศาสนาแต่ละศาสนาในโลกนี้ ล้วนมีอายุมากน้อยแตกต่างกันออกไปครับ โดยครูเดชขอเรียงอายุจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด ดังนี้ครับ
ศาสนาพราหมณ์ –ฮินดู เป็นศาสนาที่อายุยือดยาวที่สุด เป็นอันดับ ครับ 

อันดับที่สอง พุทธศาสนา
อันดับที่ ศาสนาคริสต์
อันดับที่  ศาสนาอิสลาม
อันดับที่ ศาสนาสิกข์
ส่วนเชน จะอยู่ในช่วงอายุเดียวกันหรือเกิดพุทธศาสนาครับ    ขงจื้อ เต๋า ซึ่งบางท่านนับเป็นศาสนา บางท่านนับเป็นลัทธิ จะมีอายุอยู่ในช่วงพราหมณ์-ฮินดูครับ
ในด้านของยิว –ยูดาย ก็จะเป็นช่วงสมัยก่อนคริสต์ ซึ่งครูเดชจะไม่เอามาเทียบศักราช หรือจำนวนปีนะครับ เดี่ยวนักเรียนจะสับสนครับ เข้าใจข้อมูลนี้ก็เพียงพอแล้วครับ 


องค์ประกอบของศาสนา  การเกิดศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็ตาม ล้วนมีองค์ประกอบของศาสนาที่สำคัญดังนี้คือ
1. ศาสดา                             คือ ผู้นำทางศาสนา ผู้ค้นพบ หรือก่อนตั้งศาสนา
2. คัมภีร์/หลักธรรม            คือข้อปฏิบัติ รวมไปถึงคำสอนอีกด้วย
3. สัญลักษณ์                      ครูเดชมักใช้คำว่า ศาสนวัตถุ คือ รูปเคารพ สิ่งเคารพแทนศาสดา หรือ แทนพระเจ้า
4. ผู้สืบทอด                       คือ นักบวชในศาสนา ผู้เคารพและอยู่เพื่อดำรงศาสนานั้น ๆ
5. พิธีกรรม                        หรือเรียกอย่างหนึ่งว่า ศาสนพิธี คือการประกอบพิธีที่เกี่ยวข้องกับศาสนา
6. ศาสนสถาน                    คือสถานที่สำหรับในการประกอบพิธีทางศาสนา

                สิ่งต่อไปที่นักเรียนควรรู้ คือ ศาสนาทุกศาสนา ไม่จำเป็นต้องมีองค์ประกอบทางศาสนาครบทั้ง อย่างนี้ก็ได้ครับ อย่างเช่น ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ไม่มีศาสดา มีแต่พระเจ้า  ศาสนาอิสลาม ไม่มีนักบวชหรือผู้สืบทอดศาสนา เพราะเชื่อวาทุกคนคือนักบวชเพราะเป็นผู้เผยแผ่คำสอนอยู่แล้ว โดยศาสนาอิสลามจะมีเพียงผู้นำ หรือเรียกว่า โต๊ะอิหม่านครับ


องค์ประกอบของศาสนา
ประเภทของศาสนา   
                        
เราสามารถแบ่งเป็นสองประเภท คือ  ตามพื้นที่กำเนิดและตามความเชื่อในพระเจ้า และ แบ่งตามพื้นที่กำเนิด คือ
ตัวอย่างการแบ่งตามแบบถิ่นกำเนิด ได้แก่

เต๋า ขงจื้อ เกิดในเอเชียตะวันออก กลุ่มชนมองโกล
พราหมณ์-ฮินดู พุทธ เกิดในเอเชียใต้  กลุ่มชนอารยัน

และการแบ่งตามความเชื่อในพระเจ้า  ประกอบด้วย ความเชื่อแบบเทวนิยม และอเทวนิยม  
-เทวนิยม  คือ การศาสนาที่นับถือและเชื่อว่ามีพระเจ้า เช่นศาสนาพราหมณ์-ฮินดู  ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม เป็นต้น นอกจากนี้ ในกลุ่มความเชื่อนี้ ยังแบ่งออกเป็น ประเภทอีกด้วยครับ คือ เอกเทวนิยม และพหุเทวนิยม

กลุ่มเทวนิยม ที่เป็น เอกเทวนิยม นั้นมีความหมายว่า การนับถือพระเจ้าเพียงพระองค์เดียว ปรากฏในกลุ่มศาสนาคริสต์ อิสลาม ยิว เป็นต้น   ส่วนกลุ่มเทวนิยมแบบพหุเทวนิยม คือ ศาสนาที่นับถือพระเจ้ามากกว่า องค์ขึ้นไป และศาสนาที่มีคนรู้จักมากที่สุดที่เป็นพหุเทวนิยม คือ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูครับ
-อเทวนิยม   คือ กลุ่มศาสนาที่ไม่เชื่อหรือไม่นับว่ามีพระเจ้า ได้แก่ศาสนาพุทธ เชน เป็นต้นครับครูเดช  สุรเดช ภาพันธ์ ,www.ครูเดช.com
ความรู้เสริม
ศาสนาที่เป็นทวิเทวนิยม  หรือ เชื่อว่ามีพระเจ้า พระองค์ ได้แก่ 
1.ศาสนาโซโรอัสเตอร์
2.ศาสนามาณีกี (เป็นศาสนาที่ตายแล้ว)
พหุเทวนิยม  ศาสนาที่มีพระเจ้ามากกว่า พระองค์
1.ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
2.ศาสนาชินโต
3.ศาสนากรีก (เป็นศาสนาที่ตายแล้ว)
ศาสนาที่ไม่เด่นชัดว่าเป็นเทวนิยม หรืออเทวนิยม
1.ศาสนาเต๋า แบบเต๋าเจียหรือที่นับถือเต๋าสูงสุดตามที่เล่าจื๊อกล่าวไว้ แต่"เต๋า" คืออะไร ไม่แจ้งชัด ถ้าเป็นเทพเจ้า ศาสนาเต๋าก็เป็นเทวนิยม แต่หากนามธรรม ศาสนาเต๋าก็เป็นศาสนาอเทวนิยม
2.ศาสนาขงจื๊อ สอนให้คนนับถือธรรมชาติอยู่บ้าง แต่ก็ให้ความสำคัญต่อมนุษย์ จึงยากที่จะจัดเป็น เทวนิยม หรือ อเทวนิยม แต่แน่ชัดว่าเป็น "มนุษยนิยม
                                                               ที่มา :: กรรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมสรุปแนวความคิด
ในสรุปด้านล่างนี้ ครูเดชจะเรียงเป็นลำดับดังนี้นะครับ

ความรู้ทั่วไปศาสนานักเรียนสามารถดูเฉลยข้อสอบได้ตามลิงค์นี้ครับ 
สำหรับเตรียมสอบ O-NET สังคม หน่วยศาสนา  ป.6   ลิงค์ศาสนา 1   คลิก    ลิงค์ศาสนา 2   คลิก
สำหรับเตรียมสอบ O-NET สังคม หน่วยศาสนา  ม.3   ลิงค์
สำหรับเตรียมสอบ O-NET สังคม หน่วยศาสนา  ม.6   ลิงค์

หรือทดลองทำข้อสอบ O-NET สังคม ย้อยหลังและ PRE-O-NET ได้ตามลิงค์ 
ทำข้อสอบ O-NET สังคม ป.6 ย้อนหลัง   ลิงค์  
ทำข้อสอบ O-NET สังคม ม.3 ย้อนหลัง  ลิงค์

ทำข้อสอบ O-NET สังคม ม.6  ย้อนหลัง  ลิงค์

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ดาวน์โหลด"มานะมานี" แจกไฟล์ตำราเรียนฟรี

กทม. 6 โซน : เพื่อวางแผนเส้นทางการสอนสำหรับติวเตอร์

แจกฟรีแบบฝึกหัดภาษาไทยมานะมานี ป.1