Featured post

แนวข้อสอบและเฉลย O-NET วิชาสังคมศึกษาฯ : ศาสนา (พุทธ) ระดับ ป.6

แนวข้อสอบและเฉลย O-NET วิชาสังคมศึกษาฯ : ศาสนา ระดับประถมศึกษา
ให้วง ล้อมรอบตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้อง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คำอธิบาย  ความรู้ทั้งหมดนี้ นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียน การสอน และการเตรียมความพร้อมในการสอบแข่งขันอื่น ๆ ได้ ตามความเหมาะสม หรือ ท่านครูอาจารย์ที่จัดเตรียมเนื้อหาไม่ทันก็ยังสามารถนำเนื้อหานี้ไปใช้ได้ตามความเหมาะสมครับ

คำขอร้อง เนื่องจากเนื้อหาทั้งหมดนี้ ครูเดชเป็นผู้รวบรวมและเรียบเรียง ประกอบด้วยการนำความรู้มาแยกวิเคราะห์เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจได้ง่าย โดยที่ทำเพื่อมุ่งหวังให้เป็นประโยชน์สูงสุดในการเปิดโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนที่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอเน็ตได้ แต่ห่างไกล ได้ใช้ประโยชน์ จึงใคร่ขอความกรุณาท่านที่สนใจจะนำไปใช้ในเว็บไซต์ เว็บบล็อก หรือ เผยแผ่ ในสื่ออนไลน์ โดยใส่เคดิตที่มาด้วยนะครับ

ทั้งนี้ขอเรียนแจ้งว่า ผู้รวบรวมและเรียบเรียงไม่อนุญาตให้นำข้อมูลไปเพื่อผลกำไร ยกแต่ได้ขออนุญาตจากผู้เรียบเรียงแล้วเท่านั้น ครับ
ติดต่อครูเดชเรื่องลิขสิทธิ์ หรือ เชิญติวกวดวิชานอกสถานที่  084-014-7717 ,094-070-7114
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


วีดีโอติวเฉลยข้อสอบโอเน็ตสังคมศึกษา หน่วยศาสนา 1 ของชั้น ป.6  นักเรียนสามารถเปิดฟังพร้อม ๆ ลองทำข้อสอบได้ตามด้านนี้ครับ พร้อมคำอธิบายครับ 


1. ศาสนามีความสำคัญในเรื่องใดมากที่สุด
1. เป็นที่พึ่งทางจิตใจ
2. แสดงถึงวัฒนธรรมที่ดีงาม
3. ทำให้สมาชิกในครอบครัวรักกัน
4. ส่งผลให้มีสติสัมปชัญญะในการทำงานคำตอบ ข้อ 1
นักเรียนต้องพิจารณาดังนะครับ คือ จุดเริ่มต้นของศาสนานั้นเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยโบราณ ในยุคแรกมนุษย์ไม่มีศาสนา มนุษย์มีความเกรงกลัวต่อธรรมชาติ เพราะมนุษย์นั้นไม่สามารถหาคำอธิบายได้ว่า ฝนตก ความแห้งแล้ง แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิดนั้น เป็นเพราะอะไร มนุษย์ในสมัยนั้นจึงเข้าใจว่าต้องมีผู้กระทำ ที่มีอำนาจเหนือมนุษย์ มนุษย์จึงสร้างลัทธิความเชื่อ ขึ้นมาเพื่อเป็นพึ่งทางจิตใจ จนถึงปัจจุบันครับ

------------------------------------------------------------------------------------------------

2. จุดมุ่งหมายสำคัญในการศึกษาพระพุทธศาสนาคืออะไร
1. สร้างความดีให้แก่ตนเอง
2. สะสมบุญบารมีเพื่อภพหน้า
3. นำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิต
4. ช่วยส่งอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาว
3. ใครทำความดีได้เหมาะสมที่สุดคำตอบ  ข้อ 3
จุดมุ่งหมายของทุกศาสนาไม่ใช่แค่เพียงศาสนาพุทธ คือการให้ผู้นับถือนำหลักธรรมในศาสนาไปใช้ในการดำเนินชีวิตครับ

------------------------------------------------------------------------------------------------

3. ใครทำความดีได้เหมาะสมที่สุด
1. ปุ้มนำเสื้อผ้าของตนไปบริจาคให้แก่คนยากไร้จนหมด
2. ปอช่วยเหลืองานโรงเรียนตามกำลังของตน
3. แป้งตั้งใจฟังที่ครูสอนแต่ปฏิบัติตามไม่ได้
4. ปิ๋มช่วยเหลือผู้อื่นจนตนเองไม่สบายคำตอบ ข้อ 2
การทำความดี คือการทำดีที่ไม่ทำให้ตนเอง ลำบาก
ตัวเลือก เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเพราะทำให้ตนลำบาก
ตัวเลือก การทำความดี เมื่อรับรู้แล้วควรนำมาปฏิบัติ
 เพราะความดีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติ
ตัวเลือก เป็นการทำความดีที่ไม่ถูกต้องเพราะทำให้ตนเองลำบาก

------------------------------------------------------------------------------------------------

4. ใครแสดงความศรัทธาอย่างถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา
1. ต่อเชื่อตามคำพูดของบุคคลที่มีชื่อเสียง
2. แตงปฏิบัติตามคำทำนายของหมอดูทุกอย่าง
3. เต๋าไตร่ตรองด้วยเหตุผลอย่างรอบคอบก่อนจะเชื่อ
4. ต้นเชื่อตามเพื่อน เพราะเพื่อนส่วนใหญ่ก็เชื่อแบบเดียวกัน


คำตอบ ข้อ 3
หลักธรรมในศาสนาพุทธ มีการกล่าวถึงหลักศรัทธา 4 ประการ โดยมีใจความดังนี้
กรรมศรัทธา                         เชื่อในกฎแห่งกรรม
วิบากศรัทธา                         เชื่อในผลแห่งกรรม
กัสมัสสกตาศรัทธา             เชื่อว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตน
ตถาคตโพธิศรัทธา              เชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
นอกจากนี้แล้วพระพุทธเจ้ายังกล่าวว่า ความเชื่อที่ดีต้องมีปัญญากำกับ การที่จะเชื่อหรือศรัทธาในสิ่งใดต้องมีการไตร่ตรอง พิจารณาให้รอบครอบเสียก่อน

------------------------------------------------------------------------------------------------


5. บุคคลใดปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
1. ก้อยทำพิธีล้างบาป
2. กิ่งละหมาดวันละ 5 เวลา
3. เก้ารักษาศีล 5 เป็นประจำ
4. เก๋ถือศีลอดเป็นเวลา 1 เดือน


คำตอบ ข้อ 3
วิเคราะห์คำตอบดังนี้ครับ
ข้อ เป็นการปฏิบัติตนตามหลักศาสนาพรามหณ์-ฮินดู
ข้อ เป็นการปฏิบัติตนตามหลักศาสนาอิสลาม
ข้อเป็นการปฏิบัติตนตามหลักศาสนาอิสลาม
ดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดคือ ข้อ ศีล 5 คือ ข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนา

------------------------------------------------------------------------------------------------

6. ใครนำหลักโอวาท 3 มาใช้ในการพัฒนาตนเองและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม
1. กิ่งเก็บเศษขยะบริเวณบ้านแล้วนำไปเผา
2. แก้วนำน้ำมันที่ใช้แล้วเททิ้งลงท่อระบายน้ำ
3. เก๋และเพื่อนช่วยกันเก็บขยะบริเวณศาลาวัด
4. เก้าและเพื่อนช่วยกันตัดต้นไมข้างวัดเพื่อปรับเป็นพื้นที่เพาะปลูก


คำตอบ ข้อ 3
ก่อนจะวิเคราะห์คำตอบ เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมโอวาท หรือ โอวาทปาติโมกข์กันก่อนนะครับ
โอวาท /โอวาทปาติโมกข์  คือ หัวใจพุทธศาสนา ประกอบด้วยธรรม ข้อ คือ ละเว้นความชั่ว   ทำแต่ความดี   ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ เมื่อนักเรียนทราบแล้ว เราก็มาวิเคราะห์กันทีละข้อกันนะครับ
ข้อที่ 1 2 และ  นักเรียนเห็นไหมครับว่าทั้ง ข้อนี้ เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ไม่รักษาสิ่งแวดล้อม และเห็นแก่ตัว อย่างข้อที่ เมื่อกิ่งนำเศษขยะไปเผาไฟ ผลกระทบที่ตามมาก็คือ มีควันพิษลอยขึ้นทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมครับ นักเรียนพิจารณาข้อที่ นะครับ  ข้อที่ ก็สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกัน จะได้ว่าสองข้อนี้ เป็นการกระทำที่ขัดต่อโอวาท ในเรื่องของการทำความชั่ว เพราะการทำความชั่วในหลักศาสนานั้นมี ประการ คือ ทางกาย ทางวาจา และทางใจ การทำชั่วมองอีกนัยคือการทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนอีกเช่นกันครับ
ส่วนในข้อที่ นั้น เป็นการนำพื้นที่สาธารณะมาใช้เป็นประโยชน์ส่วนตน เป็นการกระทำที่เห็นแก่ตนเอง จึงไม่เป็นการปฏิบัติที่สอดคล้องกับ
ดังนั้นคำตอบข้อที่ จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุด เพราะเป็นการกระทำที่สอดคล้องกับหลักโอวาท คือ การทำความดี ต่อส่วนรวมครับ

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

7. เอ๋เป็นคนขยัน แข็งแรง หนักเอาเบาสู้ ประกอบอาชีพค้าขาย ไม่เอาเปรียบลูกค้าถึงแม้รายได้น้อย
เอ๋ปฏิบัติตนตรงกับหลักธรรมเบญจธรรมข้อใด
1. สำรวมในกาม
2. เมตตากรุณา
3. สัมมาอาชีวะ
4. ซื่อสัตย์


คำตอบ ข้อ 3
หากนักเรียนจำมรรคมีองค์ ไม่ได้ นักเรียนสามารถใช้การเดาในข้อนี้ได้ครับ ถ้านักเรียนได้อ่านมาบ้างหรือคุ้นเคยคำมาบ้าง อาจจะพอตอบได้ เพราะคำตอบทั้ง ข้อ มีเพียงข้อเดียวเท่านั้นที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ นั้นก็คือ ข้อ  สังเกตดี ๆ นะครับ มีความ “อาชีวะ” เหมือนคำว่า “อาชีพ” ไหมครับ

------------------------------------------------------------------------------------------------

8. ตุลมีเพื่อนสนิทชื่อต้อม ต้อมมักจะมีของเล่นแปลกๆ มาให้ตุลเล่นด้วยอยู่เสมอ ตุลจึงอยากได้ของเล่น
ของต้อมมาเป็นของตนเอง” จากข้อความนี้สอดคล้องกับหลักธรรมใด
1. วจีทุจริต
2. กายทุจริต
3. มโนทุจริต
4. กายทุจริตและมโนทุจริตคำตอบ ข้อ 3
ดังที่ครูเคยกล่าวไว้เมื่อคำเฉลยที่ผ่านมานะครับ ว่าการทำความชั่ว หรือเรียกอีกอย่างนึ่งว่า ทุจริต นั้น ประกอบด้วย กายทุจริต วาจาทุจริต และมโนทุจริต   หรือพูดภาษาง่าย ๆ ก็คือ การทำชั่ว ช่องทาง คือ ทางกาย เช่น ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ เป็นต้น   ทางวาจา คือ การพูดนั้นเอง เช่น พูดคำหยาบ พูดยุแย้ง เป็นต้น และสุดท้าย คือ ทางใจ คือการนึกคิดแต่ยังไม่กระทำนั้นเอง
                ในโจทย์คำถามข้อนี้ นักเรียนจะเห็นว่า ตุล แค่ “คิด” เท่านั้น ไม่ได้เอามาเป็นของตนเองจริง ๆ เพราะปรากฏความ “อยาก” ได้มาเป็นของตนเอง ในข้อนี้จึงสรุปได้ว่า ตุล กระทำชั่วในข้อ มโนทุจริต นั้นเองครับ


------------------------------------------------------------------------------------------------ 

9. ในยุคปัจจุบันอาชญากรรมมีหลายรูปแบบ ทั้งข้ามชาติ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น แต่หากเกิดขึ้นใกล้ตัวเราก็คือการปล้น จี้ วิ่งราว ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยโดยที่เราไม่ทันระมัดระวังตัว   จากข้อความ ปัญหาอาชญากรรมควรแก้ไขด้วยหลักธรรมบุญกิริยาวัตถุข้อใด
1. สีลมัย
2. ทานมัย
3. อุเบกขา
4. ภาวนามัยคำตอบ ข้อ 1
                นักเรียนเห็นโจทย์คำถาม ถามไหมครับ  ขั้นแรก เมื่อนักเรียนเห็นคำถาม นักเรียนต้องวิเคราะห์โจทย์ให้ดีก่อนนะครับ ว่าเค้ากำลังถามอะไร ประเด็นของคำถามคือ ปัญหาอาชญากรรม หรือการลักขโมย  เมื่อนักเรียนเห็นดังนี้แล้ว ให้นักเรียนพิจารณาในข้อคำตอบครับ คำตอบข้อ 1,2 และ นั้น เป็นข้อหลักธรรมในไตรสิกขา ส่วนอุเบกขานั้น อยู่ในพรหมวิหาร  จึงตัดออกได้เลยทันทีครับ เพราะอุเบกขานั้นคือการวางใจเป็นกลาง ไม่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับคำถามนี้ได้
                เมื่อได้คำตอบ ข้อที่เหลือ นักเรียนต้องวิเคราะห์ต่อไปว่า แล้ว เราจะแก้ปัญหาขโมยได้อย่างไร การขโมยเป็นการทำความชั่วทางกาย เมื่อทำความชั่วทางกาย ก็ต้องใช้หลักธรรมที่เกี่ยงกับกาย ดูในทานมัยและภาวนา ทั้งสองสิ่งนี้ ทาน คือการให้ทานการบริจาค เจะแก้ไขการขโมย โดยการบริจาคเงินก็หาใช่ทางที่เหมาะสมไม่ครับ จะใช้การภาวนา ก็ไม่ใช่หนทางที่ถูกต้อง  นักเรียนจะทำจิตใจสดใสร่าเริงให้โจรขณะเค้ากำลังขโมของก็ดูจะเป็นเจ้าหญิงเกินไปใช่มั้ยครับ 5555
                ดั้งนั้น เมื่อการขโมย คือการกระทำทางการ ศีล ซึ่งคือ ข้อปฏิบัติรักษากาย จึงควรนำมาใช้มากที่สุดครับ สีลมัย คือการรักษาศีลนะครับ นักเรียน
  
------------------------------------------------------------------------------------------------

10. วันนี้ต้นเกิดเหตุลื่นล้มหลายครั้งแล้ว เขาบอกกับเพื่อนๆ ว่า สงสัยวันนี้จะดวงไม่ดี เพราะเมื่อเช้าจิ้งจก
ร้องทักขณะที่กำลังออกจากบ้าน แต่ป่านบอกว่าไม่ใช่ เหตุที่เกิดขึ้นเพราะต้นไม่ระมัดระวังตน ซึ่งถ้าต้น
ไม่อยากลื่นล้มอีก ก็ให้เดินอย่างมีสติ
จากข้อความที่ขีดเส้นใต้ แสดงว่าป่านปฏิบัติตามหลักธรรมข้อใด
1. ศีล 5
2. ลีลมัย
3. เบญจธรรม
 4. ศรัทธา 4คำตอบ ข้อ 4
ให้นักเรียนวิเคราะห์โดยดูจากการแบ่งประเภทก่อนนะครับ นักเรียนจะเห็นได้ว่า สีลมัยและศีล นั้นเป็นหลักธรรมประเภทเดียวกัน นั้นคือข้อห้ามในการปฏิบัติ เป็นข้อปฏิบัติทางกาย ส่วนเบญจธรรมนั้นก็คือ ธรรม นั้นเอง จึงไม่เกี่ยวข้องกับการเชื่ออะไรทั้งสิ้น
ในข้อคำถาม ปรากฏคำว่าความเชื่อ เชื่อ อยู่เสมอ ถ้านักเรียนได้ศึกษาข้อมูลมาบ้าง จะเห็นได้ว่า คำตอบที่สอดคล้องนั้นคือ หลักศรัทธา นั้นเอง ครับ
ดูหลักศรัทธา ในคำตอบของข้อ 4 นะครับ

------------------------------------------------------------------------------------------------


11. ใครปฏิบัติตามหลักพรหมวิหาร 4 ได้เหมาะสมที่สุด
1. แก้วรักแมวมาก เธอจึงมักตีหมาที่ไล่เห่าแมว
2. ฝนสงสารน้องที่ทำงานฝีมือไม่ได้จึงช่วยทำให้แทน
3. จินวางตัวเป็นกลางในการแก้ไขความขัดแย้งของเพื่อน
4. นกแนะนำให้เพื่อนโดดเรียน เมื่อไม่ได้ทำการบ้านมาส่งครู

คำตอบ ข้อ 3
พิจารณาจากหลักธรรมก่อนนะครับ
พรหมวิหาร 4 ประกอบด้วย
เมตตา    - ปรารถนาดี        กรุณา    - รู้สึกสงสาร/ความเห็นใจ
มุทิตา    - พลอยยินดี          อุเบกขา   -วางใจเป็นกลาง
  หรือการท่องจำที่ทำให้จดจำได้ง่ายขึ้น คือ ท่อง เม-กะ-มุ-อุ   

วิเคราะห์ตามคำตอบในข้อคำถาม นักเรียนจะเห็นได้ว่า ในคำตอบข้อที่ นั้น แม้ว่าจะแสดงออกว่าแก้วนั้นรักแมวมาก สอดคล้องกับพรหมวิหาร ข้อที่ 1และ  แต่แก้วไล่ตีหมา แสดงว่าแก้วไม่มีพรหมวิหารข้อ 1-2 ไม่ครบ   ในข้อที่ ฝนสงสารน้อง คือ มีความกรุณา แต่ฝนทำงานแทนน้อง ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ฝนจึงปฏิบัติไม่สอดคล้องกับคำถาม    ในข้อที่  นกแนะนำ คือ มีเมตตา คือความปรารถนาดี แต่ความปรารถนาดีของนกเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เพราะไปตรงกับการคบมิตรพาล คือ แนะนำไปสู่หนทางแห่งความเลว

คำตอบที่ถูกต้องที่สุดคือข้อ  การปฏิบัติตนของจิน ตรงกับข้ออุเบกขา คือการวางตนเป็นกลาง ถือว่าปฏิบติได้ถูกต้องและสอดคล้องมากที่สุดครับ

------------------------------------------------------------------------------------------------

12. ต้นอายุครบ 20 ปี เขาจึงเข้ารับการอุปสมบท ต้นจะประกอบพิธีอุปสมบทที่ใด
1. กุฏิ
2. พระอุโบสถ
3. หอสวดมนต์
4. ศาลาการเปรียญ

คำตอบ ข้อ 2
การบวชหรืออุปสมบท ต้องบวช ณ พระอุโบสถ
ข้อควรรู้ หากเณรบวช เรียก บรรพชา    หากพระบวช เรียก อุปสมบท นะครับ นักเรียน


------------------------------------------------------------------------------------------------

13. ใครปฏิบัติได้ถูกต้องตามมรรยาทชาวพุทธ
1. ปิยพลนั่งคุกเข่าท่าเทพธิดา
2. สมฤดีกราบศพคุณตาโดยแบมือ
3. นฤมลจุดธูป 3 ดอก หน้าศพญาติสนิท
4. ปองพลกราบพระพุทธรูปแบบเบญจางคประดิษฐ์
      

         
คำตอบ ข้อ 4
วิเคราะห์คำตอบแต่ละข้อ
ข้อ ปิยพล เป็นผู้ชาย (ดูจากชื่อ) ต้องนั่งท่าเทพบุตร
ข้อ การกราบศพ กราบ ครั้งไม่แบมือ
ข้อ การเคารพศพ บูชาด้วยธูป ดอก ตามคติความเชื่อ
คำตอบที่ถูกต้อง คือ ข้อ  การกราบพระพุทธรูป ควรกราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์

------------------------------------------------------------------------------------------------

14. การไปฝึกนั่งสมาธิที่วัด บางวัดจะมีการกำหนดไม่ให้เปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้งนี้เพื่อจุดประสงค์
ในข้อใดมากที่สุด
1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติไม่ถูกผู้อื่นตำหนิ
2. เพื่อให้ผู้ถือปฏิบัติเป็นคนมีมรรยาทที่ดี
3. เพื่อให้ผู้ถือปฏิบัติตัดความกังวลจากเรื่องต่างๆ
4. เพื่อให้ผู้ถือปฏิบัติไม่ได้รับอันตรายจากคลื่นสัญญาณโทรศัพท์คำตอบ ข้อ 3
จุดประสงค์หลักของการที่วัดกำหนดให้ปิดมือถือในสถานที่ปฏิบัติธรรม ก็คือ การที่ต้องการให้ผู้ปฏิบัติออกห่างจากความกังวลทุกประการ ส่วนเรื่องที่รองลงมาคือ การไม่ให้ผู้อื่นตำหนิ และรักษามารยาท

------------------------------------------------------------------------------------------------

15. สีดาต้องการเชิญพระสงฆ์ให้ไปรับประทานอาหารกลางวันที่บ้าน เธอควรพูดอย่างไร
1. หนูขอนิมนต์หลวงพี่ไปฉันที่บ้านค่ะ
2. ดิฉันขอนิมนต์หลวงพี่ไปฉันเพลที่บ้านเจ้าค่ะ
3. ดิฉันขอเชิญหลวงพี่ไปรับประทานอาหารกลางวันค่ะ
4. ข้าพเจ้าขออัญเชิญหลวงพี่ไปรับประทานอาหารเพลเจ้าค่ะคำตอบ ข้อ 2
การเชิญพระ ใช้คำว่า นิมนต์  ผู้หญิงควรแทนตนเองว่า ดิฉัน  การรับประทานอาหารของพระ ใช้คำว่า ฉัน หากฉันช่วง 11.00 น เรียกว่า ฉันเพล

------------------------------------------------------------------------------------------------

16. ใครไม่ปฏิบัติตามหลักในการจัดพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา
1. ต้นจัดเลี้ยงโต๊ะจีนในงานบวชของลูกชาย
2. อุ้ยนำเงินใส่ซองผ้าป่าตามกำลังทรัพย์ที่ตนมี
3. แตงนิมนต์พระมาสวดในงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่
4. แอมใส่บาตรที่หน้าบ้านเนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิดคำตอบ ข้อ 1
พิจารณาจากคำตอบทั้งหมด  นักเรียนจะเห็นได้ว่า ข้อที่ 2 ,3 และ  ผู้ปฏิบัตินั้นปฏิบัติถูกต้องตามหลักการปฏิบัติ ข้อ อุ้ยทำบุญตามกำลัง ข้อ การขึ้นบ้านใหม่ ธรรมเนียมปฏิบัตินิยมนิมนต์พระ ข้อ  การตักบาตรในวันเกิดเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ   ข้อที่ เป็นการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องเท่าที่ควร เพราะการบวชคือการละจากกิเลส การจัดโต๊ะจีนเลี้ยง จึงเป็นสิ่งที่ไม่สอดคล้องตามความประสงค์ของการบวชที่แท้จริง 

------------------------------------------------------------------------------------------------

17. การปฏิบัติตนของใครเกี่ยวข้องกับศาสนพิธีน้อยที่สุด
1. หน่อยกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์
2. ก้องจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
3. ฝนตั้งจิตอธิษฐานขอพร
4. ต้อมกล่าวอาราธนาศีลคำตอบ ข้อ 3
การอธิฐานของพร เป็นการปฏิบัติส่วนบุคคลไม่เกี่ยวข้องกับศาสนพิธ๊

------------------------------------------------------------------------------------------------

18. บุคคลใดได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมศาสนพิธีมากที่สุด
1. โก้รู้สึกจิตใจสงบหลังเข้าร่วมฟังเทศน์
2. แป้งได้เงินช่วยงานบวชเป็นจำนวนมาก
3. โจ้รู้จักกับเพื่อนใหม่เมื่อเข้าร่วมศาสนพิธี
4. ป้องได้ขนมที่เพื่อนบ้านทำมาเผื่อในวันทำบุญคำตอบ ข้อ 1

การเข้าร่วมศาสนพิธี ก็เพื่อทำให้ผู้เข้าร่วมมีความสงบทางจิตใจ ไม่ใช่การกระทำเพื่อหวังผลอันเป็นหนทางปฏิบัติในทางกิเลสครับ 

------------------------------------------------------------------------------------------------นักเรียนสามารถดูเฉลยข้อสอบได้ตามลิงค์นี้ครับ 
สำหรับเตรียมสอบ O-NET สังคม หน่วยศาสนา  ป.6   ลิงค์ศาสนา 1   คลิก    ลิงค์ศาสนา 2   คลิก
สำหรับเตรียมสอบ O-NET สังคม หน่วยศาสนา  ม.3   ลิงค์    คลิก  
สำหรับเตรียมสอบ O-NET สังคม หน่วยศาสนา  ม.6   ลิงค์

หรือทดลองทำข้อสอบ O-NET สังคม ย้อยหลังและ PRE-O-NET ได้ตามลิงค์ 
ทำข้อสอบ O-NET สังคม ป.6 ย้อนหลัง   ลิงค์  
ทำข้อสอบ O-NET สังคม ม.3 ย้อนหลัง  ลิงค์ทำข้อสอบ O-NET สังคม ม.6  ย้อนหลัง  ลิงค์

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ดาวน์โหลด"มานะมานี" แจกไฟล์ตำราเรียนฟรี

กทม. 6 โซน : เพื่อวางแผนเส้นทางการสอนสำหรับติวเตอร์

แจกฟรีแบบฝึกหัดภาษาไทยมานะมานี ป.1