Featured post

สมาธิสั้น คืออะไร ?


สมาธิสั้น คืออะไร ? 

สมาธิสั้น คืออะไร ?
หลาย ๆ ท่านอาจจะไม่เข้าใจว่า “สมาธิสั้น” คืออะไร วันนี้ครูเดชนำข้อมูลดี ๆ มานำเสนอครับ
โรคสมาธิสั้น เป็นความผิดปกติของสมองประเภทหนึ่ง ซึ่งจะเกิดขึ้นได้กับทุกช่วงวัย แต่ส่วนมากจะพบในวัยเด็ก ความรุนแรงของปัญหาก็แล้วแต่ว่าผู้ที่เป็นนั้นเป็นมากหรือน้อย  สมาธิเป็นสิ่งที่จำเป็น และเป็นสิ่งที่ทำให้เราทุกคนประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน แต่สมาธินั้นก็มีความแตกต่างกันออกไปครับ สำหรับเด็กวัยอนุบาล ช่วงเวลาที่มีสมาธิอาจจะน้อยกว่าช่วงอื่น ๆ คือประมาณ 20 นาที เด็กที่โตขึ้นมา ประมาณ 50 นาที ถึง 1 ชั่วโมง และผู้ใหญ่อาจจะมีสมาธิในการทำงานหรือจดจ่อในสิ่งใดได้มากกว่า 1 ชั่วโมง  การมีสมาธิจึงเป็นเรื่องของช่วงวัยอีกด้วย แต่ปัญหาสมาธิสั้นเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรนะ เรามาหาคำตอบกันครับ


จากหนังสือ “คู่มือครูและผู้ปกครองสำหรับเด็กสมาธิสั้น” ของ ศันสนีย์  ฉัตรคุปต์ ได้แบ่งกลุ่มเด็กที่มีปัญหาในด้านของอารมณ์และจิตใจ (รวมถึงสมอง)  ออกเป็น 5 ลักษณะ คือ

1. บกพร่องทางสติปัญญา  คือการที่เด็กคนนั้นมีพัฒนาการในการเรียนรู้ที่ช้ากว่าเด็กทั่วไป เช่นอายุ 10 ขวบแต่การเรียนรู้เทียบเท่ากับเด็กอายุ 5-6 ขวบ หรือเราอาจจะเรียกเด็กกลุ่มนี้ว่า เด็กที่มีปัญหาเรียนรู้ช้ากว่าช่วงวัยก็ได้ครับ

2. สมาธิสั้น หรือเรียกอีกอย่างว่า อาการอยู่ไม่เป็นสุข  เด็กกลุ่มนี้ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องมีความบกพร่องทางสติปัญญาก็ได้ อาจจะเป็นกลุ่มเด็กปกติ หรือมีปัญหา หรืออาจจะมีสติปัญญาที่สูงกว่าเด็กในช่วงวัยเดียวกันก็ได้ เด็กกลุ่มนี้จะแสดงออกในลักษณะของการที่ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้ เมื่อเด็กไม่มีสมาธิ ก็เกิดปัญหาตามมา คือ ทำให้จดจำเนื้อหาที่เรียนได้ไม่ดีเท่าที่ควร และก่อให้เกิดปัญหาต่อมาสู่การเรียน ซึ่งเด็กกลุ่มนี้นอกจากจะอาการสมาธิสั้นจะทำให้เกิดปัญหาต่อการเรียนรู้ส่วนตัวแล้ว ยังส่งผลให้เกิดปัญหาต่อเด็กคนอื่น ๆ ที่อยู่ร่วมกันในห้อง จึงเป็นปัญหาที่ครูอาจารย์ที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันหาทางแก้ไขครับ

3. ปัญหาการเรียนรู้   เด็กกลุ่มนี้จะมีความแตกต่างจากกลุ่มแรก เพราะกลุ่มแรกนั้นเน้นไปในเด็กที่มีความผิดปกติ แต่กลุ่มที่ 3 นี้ เด็กจะเป็นกลุ่มเด็กปกติทั่วไป แต่การเรียนรู้ค่อนข้างช้า เหมือนกัน การเรียนรู้ของเด้กกลุ่มนี้จำเป็นที่จะต้องมีสื่อการเรียนที่แตกต่างจากการเรียนรู้แบบปกติทั่วไปครับ  เด็กกลุ่มนี้ เรียกอีกอย่างว่า เด็กกลุ่ม L.D.  เด็กกลุ่มนี้จะประสบความสำเร็จในการเรียนเมื่อได้รับการพัฒนาทักษะด้วยเทคนิคพิเศษในการเข้าช่วยเหลือ

4. ความถนัดส่วนตัวของเด็กแต่ละคน  เด็กแต่ละคนมีความถนัดที่แตกต่างกันไป ความสามารถในการเรียนรู้ก็มีความแตกต่างเช่นเดียวกัน ดังนั้นการเรียนรู้ของเด็กบางคนอาจจะเน้นการฟังเป็นหลัก หรือบางคนอาจจะเป็นการอ่านเป็นหลัก การจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด้กแต่ละคนได้รับการเรียนรู้ที่ดี ควรจะพิจารณาเป็นรายบุคคลด้วย

5. สภาวะเครียด   สภาวะนี้เป็นได้ทุกช่วงวัย ไม่ได้จำกัดอยู่ที่เด็กแต่เพียงอย่างเดียว ความเครียดสูงก็นำไปสู่ปัญหาในเรื่องการของพัฒนาด้านการเรียนรู้เช่นเดียวกัน ครับ

สภาวะเด็กสมาธิสั้นนั้น ผู้ปกครองเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด รองลงมาคือครูที่ใกล้ชิดนักเรียน สภาวะนี้สามารถแก้ไขได้ หากแก้ไขตั้งแต่ช่วงแรก ๆ ของการเกิดปัญหา แต่หากผู้ปกครอง ครู ปล่อยปะละเลย เมื่อเด็กเติบโตขึ้น การแก้ไขจะยากยิ่งกว่า และหากไปแก้ไขในช่วงวัยรุ่น เด็กนั้นจะปฏิเสธการแก้ไข และอาจจะมีสภาวะก้าวร้าวเพิ่มเข้ามาด้วย
ลักษณะอาการ สำหรับในบทความนี้ ครูเดชจะเอาลักษณะอาการของเด็กที่เริ่มมีปัญหา ในช่วงวัยอนุบาล คือ 3-5 ขวบ มาลองให้ท่านผู้สนใจได้ลองสังเกตพฤติกรรมของเด็ก หากมีอาการเช่นนี้ ควรที่จะทำการปรึกษานักจิตวิทยา หรือคุณหมอที่เชี่ยวชาญเพื่อประเมินอาการอย่างเร่งด่วนครับ

ลักษณะอาการของเด็กที่มีสภาวะสมาธิสั้น คือ 

1. อยู่ไม่นิ่ง จะมีอาการวิ่งเล่นตลอดเวลา และอาการวิ่งเล่นนั้น เหมือนกับว่าเด็กมีพลังเหลือมากมาย สามารถวิ่งเล่นได้ตลอดเวลาอย่างไม่รู้จักเหนื่อย

2. อาการมีมากขึ้น ถึงขนาดในเวลารับประทานอาหารก็อยู่ไม่สุข

3. การเล่นของเล่น เด็กมันจะจดจ่อเล่นในของเล่นชนิดใด ชนิดหนึ่งนาน ๆ ไม่ได้ หรือเมื่อเล่นกับเพื่อน ก็มักจะแย่งของเล่นผู้อื่น ไม่ชอบการอดทนรอ เข้าคิวมาเป็น ไม่ชอบการแบ่งปัน   เมื่อเล่นอะไรก็ตาม เด็กที่มีปัญหามักจะเล่นเสียงดังกว่าเด็กคนอื่น ๆ

4. มีปัญหาในการรับคำสั่งง่าย ๆ  ปัญหานี้ไม่ใช่ว่าเด็กไม่สามารถเข้าใจหรือสื่อสารได้ไม่ปกตินะครับ แต่เด็กสื่อสารได้ เข้าใจได้ปกติ แต่เมื่อเราสั่งการเด็กอาจจะเพิงเฉย ไม่สนใจหรือไม่เข้าใจ

5. เด็กจะมีอาการพูดมาก ชอบพูดแทรก (ข้อนี้ผู้ปกครอง ครู จะพิจารณาด้วยนะครับ เพราะบางครั้งอาจจะเป็นเพราะว่าเด็กคนนั้นไม่ได้รับการอบรมในด้านมารยาท อาจจะไม่ใช่เด็กสมาธิสั้นครับ)

เมื่อเกิดพฤติกรรมนี้ ผู้ที่พบเห็นหรือสังเกตพฤติกรรมได้ชัดเจน ส่วนมากจะเป็นครูในโรงเรียน เพราะเด็กจะเข้าสังคม และมีเพื่อน เด็กจึงจะมีการออกพฤติกรรมให้เห็นอย่างชัดเจน มากกว่าครับ ดังนั้นหากผู้ปกครองท่านใดได้รับแจ้งจากครูประจำห้อง หรือครูประจำวิชา ผู้ปกครองต้องสนใจในปัญหานี้มากขึ้นนะครับ เพราะครูเองมีนักเรียนให้ดูแลมากกว่า 10 คนขึ้นไป การดูแลมักจะไม่ทั่วถึง หรือดูแลได้เฉพาะบางอย่างเท่านั้น ผู้ปกครองคือผู้ที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาศักยภาพของเด็กครับ อย่าให้เงินมีความสำคัญมากเกินกว่าบุตรหลานของท่าน เมื่อท่านสร้างชีวิตนี้ขึ้นมา ท่านจะต้องดูแล แต่ไม่ใช่โอบอุ้มจนไม่รู้จักความลำบาก  และต้องไม่เห็นว่าบุตรหลานของตนดีจนคนอื่นด้อยในสายตา เมื่อใดที่ท่านมีทัศนะเช่นนี้ ท่านกำลังทำร้ายบุตรหลานของท่านครับ

ครูเดชขอฝากอีกเรื่องก่อนจบกันไป  ครูเดชเป็นห่วงเรื่องมารยาทของเด็กมากครับ เด็กในยุคนี้เปลี่ยนไปมาก ถ้าบทความที่ครูเดชเรียบเรียงมา มาความน่าสนใจ และอยากให้ครูเดช อ่านหนังสือต่อและนำมาเรียบเรียงให้เป็นประโยชน์ ฝากติดตามครูเดชได้ที่เพจครูเดชนะครับ
แล้วครูเดชจะหาเวลามานั่งเขียนเรียบเรียงอีกครั้งนะครับ

ขอบคุณข้อมูลจากหนังสือ คู่มือครูและผู้ปกครองสำหรับเด็กสมาธิสั้น   ของ ศันสนีย์  ฉัตรคุปต์เรียนสังคมต้องครูเดช       #ครูเดชสังคม
แก้ไขอ่านเขียนไทยไม่คล่อง ประสบการณ์กว่า 7 ปี ทดลองเรียนฟรี 

เรียนออนไลน์ เรียนภาษาไทยออนไลน์ เรียนอ่านเขียนภาษาไทยออนไลน์ หาครูสอนภาษาไทยออนไลน์ หาครูสอนภาษาไทยที่ออสเตรเลีย หาครูสอนภาษาไทยที่ญี่ปุ่น หาครูสอนภาษาไทยที่เวียดนาม หาครูสอนภาษาไทยที่อเมริกา หาครูสอนภาษาไทยที่เยอรมัน หาครูสอนภาษาไทยที่ฝรั่งเศส  Learn Thai with native speakers. หาครูสอนภาษาไทยอ่านเขียน สอนอ่านหนังสือภาษาไทย สอนอ่านเขียน ลูกอ่านภาษาไทยไม่ออก หาครูแก้ไขภาษาไทย สถาบันสอนภาษาไทย โรงเรียนสอนภาษาไทย  หาครูสอนภาษาไทยนานาชาติ  หาครูสอนภาษาไทยลูกครึ่ง หาครูสอนภาษาไทยออนไลน์  หาครูสอนพิเศษ หาครูสอนพิเศษภาษาไทย หลักสูตรออนไลน์  รับสอนพิเศษภาษาไทย  สถาบันสอนภาษาไทย    โรงเรียนสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ  เรียนออนไลน์  สมัครเรียนออนไลน์  เรียนพิเศษภาษาไทย  สอน พิเศษ ภาษา ไทย  สอนภาษาไทย  ครูสอนภาษาไทย  สอนภาษาไทยเด็ก  หาครูสอนภาษาไทย  เรียน ออนไลน์ ป 1  เรียน ออนไลน์ ป 2   เรียน ออนไลน์ ป 3    เรียน ออนไลน์ ป 4   เรียน ออนไลน์ ป5  เรียน ออนไลน์ ป6  เว็บเรียนออนไลน์  เรียนรู้ภาษาไทย  บทเรียนออนไลน์  เรียนภาษาไทยที่ไหนดี  เรียนภาษาไทยออนไลน์  เรียน พิเศษ ภาษา ไทย ที่ไหน ดี  สอนภาษาไทยออนไลน์  สอนพิเศษภาษาไทย ประถม ราคา  อ่าน ภาษา ไทย    สอนพิเศษภาษาไทย อนุบาล    หลักสูตรเรียนออนไลน์   ชุด เริ่ม หัด อ่าน ภาษา ไทย  ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษา ไทย  สอน เด็ก เตรียม ขึ้น ป 1  สอน เด็ก เตรียม ขึ้น ป2  สอน เด็ก เตรียม ขึ้น ป3 สอน เด็ก เตรียม ขึ้น ป4 สอน เด็ก เตรียม ขึ้น ป5 สอน เด็ก เตรียม ขึ้น ป6 หัด เขียน ภาษา ไทย เรียน ออนไลน์ อนุบาล 3  สอน พิเศษ ภาษา ไทย ประถม

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ดาวน์โหลด"มานะมานี" แจกไฟล์ตำราเรียนฟรี

กทม. 6 โซน : เพื่อวางแผนเส้นทางการสอนสำหรับติวเตอร์

แจกฟรีแบบฝึกหัดภาษาไทยมานะมานี ป.1