Featured post

ประวัติและผลงาน ครูเดช สุรเดช ภาพันธ์ครูเดช,ครูเดช สุรเดช ภาพันธ์,แก้ไขอ่านเขียนไทยไม่คล่องประวัติและผลงาน

ครูเดช  สุรเดช  ภาพันธ์  

เกิด สิงหาคม พุทธศักราช 2533  

ประวัติด้านการศึกษา
ศึกษาระดับประถมศึกษาที่ โรงเรียนสวนลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและปลายที่ โรงเรียนพุทธจักรวิทยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง  คณะมนุษยศาสตร์  สาขาประวัติศาสตร์  วิชาโทการสอนภาษาไทย  ด้วยระยะเวลาการศึกษา 3 ปี 1 ภาคการศึกษา ผลคะแนนเฉลี่ย 3.04

สำเร็จศึกษาในระดับปริญญาโทที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะมนุษยศาสตร์  สาขาไทยศึกษา เอกคติชนวิทยา 
ผลงานวิจัย : ความเชื่อ พิธีกรรมเกี่ยวกับเทพเจ้าประจำบ้านของคนไทยเชื้อสายจีน


สไลด์การศึกษาของครูเดช    ประวัติด้านการทำงาน

ติวเตอร์            (ไม่ได้เป็นติวเตอร์กวดวิชาแล้ว)

เคยเป็นติวเตอร์พิเศษให้แก่สถาบันกวดวิชามโนทัศน์

เคยเป็นติวเตอร์พิเศษให้แก่สถาบันกวดวิชา NOVA

เคยเป็นติวเตอร์พิเศษให้แก่สถาบันกวดวิชา Up Skills Center

เคยเป็นติวเตอร์พิเศษให้แก่สถาบันกวดวิชา ดิไอดี ติวเตอร์

หมายเหตุ : ปัจจุบันครูเดช ไม่ได้เป็นติวเตอร์กวดวิชาให้แก่สถาบันกวดวิชาใดแล้ว จึงไม่รับงานกวดวิชา


ครูด้านแก้ไขปัญหาอ่านเขียนไทยไม่คล่อง

 ครูเดชเป็นครูด้านการแก้ไขปัญหาอ่านเขียนภาษาไทยไม่คล่อง มากกว่า 8 ปี ให้แก่นักเรียนไทย นานาชาติ ชาวต่างประเทศ   นักเรียนที่เคยเรียนและยังเรียนอยู่เพื่อแก้ไขปัญหาอ่านเขียนภาษาไทย ได้แก่นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนดังต่อไปนี้ เช่น

-โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน

-โรงเรียนนานาชาตินานาชาตินิสท์

-โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์

-โรงเรียนอสัมชัญ ฯ แผนกประถมศึกษา

-โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ แผนกประถมศึกษา

-โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ประถมศึกษา

-โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว

-โรงเรียนเครือสารสาสน์วิทยา

-โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์           เป็นต้น


ประสบการณ์การอบรมภาษาไทย

ครูเดชได้ผ่านการอบรมภาษาไทยจากสถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนำความรู้จากการอบรมมาปรับประยุกต์ในการเรียนการสอนเพื่อใช้แก้ไขนักเรียนที่ประสบปัญหาอ่านเขียนไทยไม่คล่อง ดังนี้

- เสียงกับการสื่อสาร”   ดำเนินการอบรมโดย  : ผศ.ดุษฎีพร   ชำนิโรคศาสนต์
วันที่ 24 เมษายน 2560

- ถ้อยคำกับการสื่อสาร”  ดำเนินการอบรมโดย  : รศ.ดร.นววรรณ พันธุเมธา
วันที่ 22 พฤษภาคม 2560

- การเขียนประชาสัมพันธ์”   ดำเนินการอบรมโดย  :  รศ.ดร.กรรณิการ์ อัศวดรเดช และ   คุณศักดิ์ชัย พฤฒิภัค   วันที่ 8 มิถุนายน 2560
สไลด์การฝึกอบรมและหนังสือสำคัญรับรองการผ่านการอบรม
                   
ผลการสอบทักษะภาษาไทย หรือ CU-TPT (การทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยบุคคลทั่วไป ) 
ของสถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ผลคะแนน   66    คะแนน

ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2560ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรจากผลงานที่เป็นที่ยอมรับ

            ปลายปี 2559 และต้นปี 2560 ครูเดชได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรเพื่อติว O-NET วิชาสังคมศึกษา ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นจำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนศรีวิกรณ์ และ โรงเรียนสวนลุมพินีสไลด์ภาพผลงานติว O-NET และหนังสือเชิญ-ขอบคุณจากโรงเรียน
ผลงานเขียน


ครูเดชได้ร่วมงานกับสำนักพิมพ์กัมมะเตะ เขียนหนังสือสรุปเนื้อหาวิชาสังคมศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชื่อหนังสือ ติวเข้ม เตรียมเข้า ม.4  สังคมศึกษา”  ตีพิมพ์ครั้งที่ 1 ปี 2559  จำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป (ปัจจุบันตีพิมพ์ครั้งที่ 3)


ครูเดช,ครูเดช สุรเดช ภาพันธ์,กัมมะเตะ,ติวเข้มเตรียมเข้า ม.4 สังคมศึกษาประสบการณ์ด้านการสอนกวดวิชา

ครูเดชได้รับเชิญให้เข้าติวสรุปเพื่อเตรียมทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6  ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน ในโรงเรียนต่าง ๆ ดังนี้      

-โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า   กรุงเทพมหานคร

-โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์  กรุงเทพมหานคร,

-โรงเรียนอัสสัมชัญ นครราชสีมา,

-โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์   กรุงเทพมหานคร

-โรงเรียนราชดำริ  กรุงเทพมหานคร,

-โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง สมุทรปราการ,  

-โรงเรียนพระแท่นดงรังพิทยาคาร  กาญจนบุรี,

-โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ,

-โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2  กรุงเทพมหานคร,

-โรงเรียนเทพลีลา กรุงเทพมหานคร,

-โรงเรียนมักกะสันพิทยา  กรุงเทพมหานคร,      

-โรงเรียนนารีวิทยา  ราชบุรี,

-โรงเรียนพรตพิทยพยัต กรุงเทพมหานคร,

-โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงฯ กรุงเทพมหานคร,

-โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง  กรุงเทพมหานคร,

-โรงเรียนศรีวิกรณ์  กรุงเทพมหานคร,

-โรงเรียนสวนลุมพินี  กรุงเทพมหานคร,

-โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ : ปัจจุบันครูเดชไม่ได้ติวกวดวิชาแล้ว
สไลด์ภาพผลงานการติว O-NET ในโรงเรียนต่าง ๆ ของปี 2558, 2559 และ 2560


เรียนออนไลน์ เรียนภาษาไทยออนไลน์ เรียนอ่านเขียนภาษาไทยออนไลน์ หาครูสอนภาษาไทยออนไลน์ หาครูสอนภาษาไทยที่ออสเตรเลีย หาครูสอนภาษาไทยที่ญี่ปุ่น หาครูสอนภาษาไทยที่เวียดนาม หาครูสอนภาษาไทยที่อเมริกา หาครูสอนภาษาไทยที่เยอรมัน หาครูสอนภาษาไทยที่ฝรั่งเศส  Learn Thai with native speakers. หาครูสอนภาษาไทยอ่านเขียน สอนอ่านหนังสือภาษาไทย สอนอ่านเขียน ลูกอ่านภาษาไทยไม่ออก หาครูแก้ไขภาษาไทย สถาบันสอนภาษาไทย โรงเรียนสอนภาษาไทย  หาครูสอนภาษาไทยนานาชาติ  หาครูสอนภาษาไทยลูกครึ่ง หาครูสอนภาษาไทยออนไลน์  หาครูสอนพิเศษ หาครูสอนพิเศษภาษาไทย หลักสูตรออนไลน์  รับสอนพิเศษภาษาไทย  สถาบันสอนภาษาไทย    โรงเรียนสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ  เรียนออนไลน์  สมัครเรียนออนไลน์  เรียนพิเศษภาษาไทย  สอน พิเศษ ภาษา ไทย  สอนภาษาไทย  ครูสอนภาษาไทย  สอนภาษาไทยเด็ก  หาครูสอนภาษาไทย  เรียน ออนไลน์ ป 1  เรียน ออนไลน์ ป 2   เรียน ออนไลน์ ป 3    เรียน ออนไลน์ ป 4   เรียน ออนไลน์ ป5  เรียน ออนไลน์ ป6  เว็บเรียนออนไลน์  เรียนรู้ภาษาไทย  บทเรียนออนไลน์  เรียนภาษาไทยที่ไหนดี  เรียนภาษาไทยออนไลน์  เรียน พิเศษ ภาษา ไทย ที่ไหน ดี  สอนภาษาไทยออนไลน์  สอนพิเศษภาษาไทย ประถม ราคา  อ่าน ภาษา ไทย    สอนพิเศษภาษาไทย อนุบาล    หลักสูตรเรียนออนไลน์   ชุด เริ่ม หัด อ่าน ภาษา ไทย  ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษา ไทย  สอน เด็ก เตรียม ขึ้น ป 1  สอน เด็ก เตรียม ขึ้น ป2  สอน เด็ก เตรียม ขึ้น ป3 สอน เด็ก เตรียม ขึ้น ป4 สอน เด็ก เตรียม ขึ้น ป5 สอน เด็ก เตรียม ขึ้น ป6 หัด เขียน ภาษา ไทย เรียน ออนไลน์ อนุบาล 3  สอน พิเศษ ภาษา ไทย ประถม

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ดาวน์โหลด"มานะมานี" แจกไฟล์ตำราเรียนฟรี

กทม. 6 โซน : เพื่อวางแผนเส้นทางการสอนสำหรับติวเตอร์

แจกฟรีแบบฝึกหัดภาษาไทยมานะมานี ป.1