Featured post

ข้อแนะนำในการเรียนภาษาไทยอ่านเขียนข้อแนะนำในการเรียนภาษาไทยอ่านเขียนกับครูเดช


โปรดสอบถามตารางว่างของครูเดชที่   หรือ Line ID :

จุดประสงค์ในการเรียน :

เพื่อแก้ไขปัญหา 2 ด้านโดยหลักคือ การอ่าน- การเขียน โดยเน้นการปูพื้นฐานให้แน่น จดจำสระ ประสมพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์  ออกเสียงคำศัพท์ที่มีวรรณยุกต์แตกต่างกันได้ชัดเจน และออกเสียงพยัญชนะตัวสะกดให้ถูกต้อง โดยยังไม่เน้นการอ่านจับใจความสำคัญของเรื่อง การเขียนประโยค      


กรณีนักเรียนมีเวลาในการเรียนมากพอ ในระดับการสอนขั้นสูงต่อไป เมื่อพื้นฐานของนักเรียนแน่นและมีคลังคำศัพท์มากแล้ว ครูเดชจะให้ฝึกการเขียน และการอ่านจับใจความ ตลอดจนพัฒนาให้นักเรียนสามารถเขียนบทความขนาดยาวได้


ครูเดชสอนเน้นความเข้าใจ ไม่เน้นการกวดวิชาเพื่อการเพิ่มเกรด หรือสอบแข่งขัน  ครูเดชขออนุญาตไม่รับงานติวกวดวิชาครับ


กรณีศึกษาการประสบผลสำเร็จในการแก้ไขปัญหาอ่านเขียนไทยของนักเรียนช่วงวัยใกล้เคียง พื้นฐานปัญหา และเริ่มเรียนในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน โดยมีจุดที่น่าสนใจที่ว่า มีครูสอนคนเดียวกัน ใช้ตำราเล่มเดียวกัน ดำเนินการสอนแบบเดียวกัน วิธีการจำและกลวิธีการสอนเดียวกัน แต่ผลลัพธ์แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

________________________________
สาเหตุของการประสบผลสำเร็จหรือไม่มาจากสองทาง  คือ
1) ตัวของนักเรียนกับครูผู้สอนดำเนินการเรียนการสอนด้วยกันได้ด้วยความราบรื่น
2) ผู้ปกครองนักเรียนมีความสนใจและใส่ใจที่จะร่วมมือในการแก้ไขปัญหาร่วมกับครู
________________________________


            การแก้ไขปัญหาภาษาไทยให้ได้อย่างรวดเร็วนั้น จำเป็นที่จะต้องทบทวนซ้ำ ๆ ในแต่ละบทมากกว่านักเรียนปกติที่ไม่มีปัญหา เคสของนักเรียน ก. ประสบความสำเร็จในการเรียน จากเดิมที่เคยมีปัญหาอ่านหนังสือไม่คล่องเลย และออกเสียง คำที่สะกดด้วย ง. งู เป็น น. หนู และไม่เข้าใจสระ


แต่ด้วยความตั้งใจและกวดขันเป็นพิเศษของผู้ปกครอง ทำให้ นักเรียน ก. ประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว ด้วยระยะเวลาเพียง 2 เดือนก่อนเปิดภาคการศึกษา (เรียนช่วง มีนาคม-เมษายน 2560)  


ในขณะที่ นักเรียน ข. ที่เรียนพร้อมกันได้ผลลัพธ์ที่ไม่มากนัก ซึ่งอาจจะมาจากประเด็นที่ นักเรียนปฏิเสธการเรียนการสอนจากครู และสถานที่เรียนที่เป็นร้านอาหาร ทำให้นักเรียนยุติการเรียนในที่สุด


การประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาของนักเรียน ก. นี้ เป็นสิ่งที่แสดงให้ท่านเห็นได้อย่างชัดเจน แม้เราจะพิจารณาว่าครูคือส่วนสำคัญของกระบวนการการเรียนรู้ แต่กระนั้น ครูไม่ใช่ปัจจัยที่สำคัญกว่าผู้ปกครองของนักเรียน 


ครูเป็นผู้ชี้แนวทางให้นักเรียนรู้ ผู้ปกครองเป็นผู้คอยให้กำลังใจ กวดขัน และทบทวน และผลสำเร็จก็จะเกิดขึ้นกับนักเรียน และนอกจากนั้นสถานที่ก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้นักเรียนประสบผลสำเร็จในการเรียนด้วย


แม้ว่าครูเดชจะทำงานแก้ไขปัญหานักเรียนอ่านเขียนไม่คล่องมากกว่า 10 ปี แต่ครูเดชก็ยอมรับโดยดุษฎีว่า ครูเดชนั้นไม่ใช่ผู้วิเศษ หรือมีความสามารถเหนือกว่าผู้ใด เป็นเพียงผู้ประสบพบเห็นปัญหามามากเท่านั้น และนำปัญหาที่พบเจอนั้นมาทบทวนว่าควรจะทำอย่างไร นักเรียนที่เรียนกับครูเดชไม่ใช่ว่าจะแก้ไขได้หมดทุกคน


บางคนปรับเพียงเล็กน้อยก็อ่านออกเขียนได้ทันที และครูหมดห่วงหายกังวลไปเลย นักเรียนบางครั้งแต่ทบทวนซ้ำ ๆ อ่านบ่อย ๆ ดุบ้าง ตักเตือนบ้าง แม้จะใช้เวลานานแต่ก็ประสบความสำเร็จ นักเรียนบางคนปฏิเสธการเรียน ครูจึงไม่อาจจะไปต่อได้ 

________________________________

ครูเดชทราบถึงปัญหาของนักเรียน และความกังวลใจของท่านผู้ปกครอง
ครูเดชพยายามทุกทางที่จะแก้ไขและประหยัดเวลา-ค่าใช้จ่ายของท่าน
ให้มากเท่าที่จะสามารถทำได้
ความร่วมมือของท่านผู้ปกครอง ความเอาใจใส่ และความตั้งใจของนักเรียน
 เป็นสิ่งที่จะทำให้การแก้ไขปัญหาประสบผลสำเร็จมากที่สุดครับ
________________________________
          

            ด้วยเหตุผลประการทั้งปวงที่กล่าวเรียนมานี้ ครูเดชจึงใคร่ขอให้ท่านผู้ปกครอง และท่านผู้สนใจ ได้พิจารณาก่อนจะสมัครเรียนครับโพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ดาวน์โหลด"มานะมานี" แจกไฟล์ตำราเรียนฟรี

กทม. 6 โซน : เพื่อวางแผนเส้นทางการสอนสำหรับติวเตอร์

แจกฟรีแบบฝึกหัดภาษาไทยมานะมานี ป.1