Featured post

ข้อมูลบริการผู้ช่วยทำงานวิจัยเชิงคุณภาพ
ประเภทการให้บริการ :  ให้บริการผู้ช่วยทำงานวิจัยเชิงคุณภาพ ในหมวดสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และหมวดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

คำอธิบายธุรกิจ :  บริการผู้ช่วย-ที่ปรึกษางานวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อผู้ทำวิจัยสามารถดำเนินงานวิจัยได้รวดเร็วทันต่อระยะที่ต้องส่งงานวิจัย ธุรกิจบริการนี้เป็นธุรกิจการให้บริการผู้ช่วย ไม่ใช่การรับจ้างทำงานวิจัย 


หมายเหตุ : บริการผู้ช่วย-ที่ปรึกษางานวิจัยเชิงคุณภาพนี้ เป็นบริการผู้ช่วยคอยหาข้อมูล -เอกสาร เรียบเรียงและประมวลผล ติดต่อประสานงานกับผู้ทำวิจัยทุกขั้นตอน จึงไม่ใช่ธุรกิจบริการ รับทำวิจัย / ทำวิทยานิพนธ์


ประวัติผู้ให้บริการ :  ผู้ช่วยงานวิจัยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท มีความรู้ความเข้าใจต่อกระบวนการทำงานวิจัยที่ดีเยี่ยม เข้าใจสภาพปัญหาของงานวิจัยทั้งที่กำหนดได้และไม่สามารถกำหนดได้ มีความสนใจและละเอียดในการตรวจทานงานวิชาการทุกประเภทก่อนนำลงในงานวิจัย เน้นและให้ความสำคัญในเรื่องของการอ้างอิงงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ และผู้ให้บริการมีประสบการณ์ด้านงานเขียนและการใช้ภาษาไทยที่ดี 


อัตราค่าให้บริการ :  5,990 บาท ต่องานวิจัย 1 เล่ม


คำอธิบายเพิ่ม :  ผู้ช่วยงานวิจัย จะให้บริการเฉพาะขอบเขตการค้นคว้าเอกสารวิชาการ การสรุปและเรียบเรียงงานวิชาการเพื่ออ้างอิงในวิจัย หรือการอ้างอิงเพื่อสนับสนุนประเด็นหรือหัวข้องานวิจัย ไม่สามารถรับผิดชอบในเรื่องของการแปรผลสถิติ แปรผลที่ใช้รูปแบบเชิงปริมาณ การออกไปสำรวจพื้นที่ หรือ การเก็บข้อมูลตัวอย่างเชิงสถิติอื่นได้ ยกเว้นว่าที่กล่าวมา ท่านผู้ทำงานวิจัยจะนำข้อมูลมาให้ผู้ช่วยเพื่อจัดทำเนื้องานวิจัยให้สมบูรณ์ 


สนใจใช้บริการผู้ช่วยวิจัยเชิงคุณภาพ

ค่าบริการเพียง 5,990 บาทต่องานวิจัย

ทดลองใช้บริการค้นคว้าเอกสารประกอบงานวิจัยฟรี

ช่องทางการติดต่อ 084 014 7717 

Line : dej198
Keyword : รับทำงานวิจัย / รับทำวิทยานิพนธ์ / ผู้ช่วยวิจัย / บริการทำสื่อการเรียนการสอน / บริการทำใบงาน / รับทำสารนิพน์ /รับทำวิจัยราคาถูก / รับทำวิทยานิพนธ์ราคาถูก / หาที่ปรึกษาทำวิจัย / รับทำวิทยานิพนธ์ทางสังคมศาสตร์ / รับทำวิทยานิพนธ์ทางมนุษยศาสตร์ / รับทำวิทยานิพนธ์ทางศึกษาศาสตร์ / รับทำวิทยานิพนธ์ทางคุรุศาสตร์ / รับทำวิทยานิพนธ์ทางไทยศึกษา / รับทำวิจัยทางสังคมศาสตร์ / รับทำวิจัยทางมนุษยศาสตร์ / รับทำวิจัยทางศึกษาศาสตร์ / รับทำวิจัยทางคุรุศาสตร์ / รับทำวิจัยทางไทยศึกษา / รับทำสารนิพนธ์ทางสังคมศาสตร์ / รับทำสารนิพนธ์ทางมนุษยศาสตร์ / รับทำสารนิพนธ์ทางศึกษาศาสตร์ / รับทำสารนิพนธ์ทางคุรุศาสตร์ / รับทำสารนิพนธ์ทางไทยศึกษา /


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ดาวน์โหลด"มานะมานี" แจกไฟล์ตำราเรียนฟรี

กทม. 6 โซน : เพื่อวางแผนเส้นทางการสอนสำหรับติวเตอร์

แจกฟรีแบบฝึกหัดภาษาไทยมานะมานี ป.1