Featured post

ข้อมูลบริการผู้ช่วยวิจัย


 
ข้อควรทราบก่อนใช้บริการผู้ช่วยวิจัย


1) การวิจัยที่รับเป็นผู้ช่วยจะเป็นกลุ่มงานวิจัยเชิงคุณภาพ เน้นในด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ไทยคดีศึกษา ฯ  เป็นหลัก ผู้วิจัยท่านใดที่สนใจสามารถส่งหัวข้อและแนวทางวิจัยให้ผู้ช่วยก่อนได้ หากผู้ช่วยสามารถช่วยได้ ยินดีให้บริการท่านครับ (หากงานวิจัยของท่านไม่ตรงหัวข้อดังที่กล่าวมา แต่ต้องการผู้ช่วยก็สามารถติดต่อ เสนอข้อมูลให้ผู้ช่วยทราบก่อนได้)


2) กรณีงานวิจัยที่ต้องใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้ ผู้ทำวิจัยต้องดำเนินการเอง ผู้ช่วยจะไม่สามารถช่วยเหลือในส่วนนี้ได้ เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องของการเดินทาง ข้อจำกัดในเรื่องการแปรผล คือ 


-การเก็บผลตัวอย่างเพื่อนำมาวิเคราะห์ในรูปแบบการลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์

-การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการโทร. การนัดสัมภาษณ์ตัวต่อตัว (ยกเว้นบางกรณีที่ผู้ทำวิจัยได้ตกลงกับผู้ช่วยแล้ว)  ผู้ช่วยวิจัยไม่สามารถช่วยหากลุ่มตัวอย่างให้ได้ ขอผู้ทำวิจัยพิจารณาในส่วนนี้ด้วย

-การเข้าไปมีส่วนร่วมในกลุ่มตัวอย่างวิจัย 

-การใช้ผลการวิเคราะห์ที่ต้องมีการใช้การแปรผลทางสถิติ การใช้ข้อมูลแปรผลเชิงปริมาณ (หากผู้วิจัยได้ทำการแปรผลมาแล้ว สามารถส่งข้อมูลมาให้ผู้ช่วยนำลงในเนื้อหาได้)


3) วิจัยที่ผู้ช่วยถนัดจะเป็นกลุ่มงานวิจัยที่ค้นคว้าเอกสารแล้วนำมาประกอบการวิเคราะห์ตามข้อสมมุติฐาน แต่ก็สามารถช่วยดูแลงานวิจัยที่ต้องอาศัยข้อมูลอื่น ๆ มาวิเคราะห์ข้อสมมุติฐานได้ด้วยเช่นกัน


4) งานวิจัยทุกเล่มที่ผู้ช่วยตกลงเป็นผู้ช่วยวิจัยแล้ว จะไม่มีการทิ้งงานอย่างแน่นอน ขอให้ผู้ทำวิจัยสบายใจได้ กรณีงานวิจัยใดที่ผู้ช่วยมองเห็นว่าตนเองมีความด้อย มีความสามารถไม่เพียงพอ หรือ ไม่ถนัด ผู้ช่วยวิจัยอาจจะขออนุญาตปฏิเสธในขั้นตอนก่อนรับงาน งานวิจัยที่ผู้ช่วยเข้ามาดูแลควบคู่กับผู้วิจัยจะไม่มีการส่งต่อให้ผู้อื่น ผู้ช่วยทำงานเพียงผู้เดียว


5) งานวิจัยทุกเล่มที่ผู้ช่วยรับทำ จะมีความต่อเนื่อง ภาษาจะไม่แตกต่างกัน เพราะผู้ช่วยทำงานเพียงคนเดียว ไม่มีการส่งงานให้ผู้ช่วยคนอื่นทำ ดังนั้นบางกรณีที่มีงานวิจัยเข้ามาจำนวนมาก แล้วผู้ช่วยยังติดค้างงานเหล่านั้นอยู่ อาจจะไม่ได้รับงานใหม่เข้ามา หากท่านผู้ทำวิจัยสนใจใช้บริการสามารถสอบถามคิวงานของผู้ช่วยก่อนได้ครับ


6) ท่านผู้ทำวิจัยและผู้ช่วยวิจัยต้องมีการติดต่อประสานงานกันอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากบางเนื้อหา บางข้อมูลผู้ช่วยวิจัยต้องสอบถามความคิดเห็นหรือข้อพิจารณาจากท่านผู้วิจัย 


7) ผู้ช่วยวิจัยเป็นบริการที่ช่วยลดความเหนื่อย ความยากลำบาก และแบ่งเบาภาระของผู้ทำวิจัยให้น้อยลง แต่ไม่ใช่เป็นการรับจ้างทำงานวิจัย/ วิทยานิพนธ์ ทุกบทของงานวิจัยยังจะต้องมีการประสานงานกับผู้ทำวิจัยอยู่ตลอดเวลา  


ขอบเขตการทำงานของผู้ช่วย มีดังนี้

-การค้นคว้าเอกสารและเสนอต่อผู้วิจัย ทั้งจากแหล่งข้อมูลออนไลน์ เอกสารวิจัยต่าง ๆ ทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ การคัดลอกสำเนาเอกสารจากหอสมุดต่าง ๆ (เฉพาะบางกรณี)


-การนำเสนอข้อมูลวิจัย เอกสารอ้างอิง ผลการวิจัยรูปแบบต่าง ๆ คำสัมภาษณ์ ผลสถิติต่าง ๆ มาเรียบเรียง โดยผ่านการประสานงานกับผู้วิจัยตลอดทุกช่วงเวลา พร้อมส่งข้อมูลที่เรียบเรียงนั้นแล้ว ให้ผู้วิจัยเพื่อตรวจทาน


-การแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดจากการเรียบเรียงงานเขียนจากผู้วิจัยให้มีความเหมาะสม สละสลวย ปรับคำ พิสูจน์อักษร และตรวจทานความเหมาะสมด้านการนำเสนอทางภาษา


-จัดเตรียมเนื้อหาที่เหมาะสม สรุป เขียนอธิบายสรุปสั้น ประกอบการงานวิจัยในแต่ละบท เพื่อให้ผู้วิจัยได้อ่านเข้าใจได้ง่าย และสามารถอธิบายผลการวิจัยอย่างละเอียดด้วยความเข้าใจ


-ช่วยเหลือผู้วิจัยตามที่ต้องการ


8) ระยะเวลาในการเป็นผู้ช่วยวิจัย จำกัดไว้ที่ 5 เดือนต่องานวิจัย โดย 2-3 เดือนแรกจะทำการค้นคว้าเอกสาร เรียบเรียงข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปผลการวิเคราะห์ต่าง ๆ ออกมาเป็นเนื้อหาของบทต่าง ๆ หลังจากนั้นแล้ว จะเป็นส่วนของการแก้ไขซึ่งผู้ช่วยวิจัยจะดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงต่าง ๆ ให้จนกว่างานวิจัยจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์  


อนึ่ง กรณีงานวิจัยถูกค้างการตรวจสอบ มีข้อจำกัดอื่น ๆ ที่ทำให้ระยะเวลาในการเสร็จสิ้นของงานวิจัยยาวนานออกไป ผู้ช่วยวิจัยจะมีขอบเขตระยะเวลา จำกัด 5 เดือนต่อ 1 งานผู้ช่วยวิจัยเท่านั้น หลังจากระยะเวลานั้น หากมีการแก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูล จะเป็นหน้าที่ส่วนของท่านผู้ทำวิจัยเอง


9) ข้อมูลทั้งหมดจะเป็นการส่วนตัวตามนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการ


10) ข้อมูลทั้งหมดจะถูกทำลายเมื่องานจ้างได้สิ้นสุดลงแล้ว 


ผู้วิจัยโปรดทราบว่า การให้บริการนี้มีขอบเขตที่กำหนดไว้เพียงการแบ่งเบาภาระงานวิจัยของท่านเท่านั้น ไม่ใช่การรับจ้างทำวิจัย/วิทยานิพนธ์ แต่อย่างใด


สนใจใช้บริการผู้ช่วยวิจัยเชิงคุณภาพ

ค่าบริการเพียง 5,990 บาทต่องานวิจัย

ทดลองใช้บริการค้นคว้าเอกสารประกอบงานวิจัยฟรี

ช่องทางการติดต่อ 084 014 7717 

Line : dej198
Keyword : รับทำงานวิจัย / รับทำวิทยานิพนธ์ / ผู้ช่วยวิจัย / บริการทำสื่อการเรียนการสอน / บริการทำใบงาน / รับทำสารนิพน์ /รับทำวิจัยราคาถูก / รับทำวิทยานิพนธ์ราคาถูก / หาที่ปรึกษาทำวิจัย / รับทำวิทยานิพนธ์ทางสังคมศาสตร์ / รับทำวิทยานิพนธ์ทางมนุษยศาสตร์ / รับทำวิทยานิพนธ์ทางศึกษาศาสตร์ / รับทำวิทยานิพนธ์ทางคุรุศาสตร์ / รับทำวิทยานิพนธ์ทางไทยศึกษา / รับทำวิจัยทางสังคมศาสตร์ / รับทำวิจัยทางมนุษยศาสตร์ / รับทำวิจัยทางศึกษาศาสตร์ / รับทำวิจัยทางคุรุศาสตร์ / รับทำวิจัยทางไทยศึกษา / รับทำสารนิพนธ์ทางสังคมศาสตร์ / รับทำสารนิพนธ์ทางมนุษยศาสตร์ / รับทำสารนิพนธ์ทางศึกษาศาสตร์ / รับทำสารนิพนธ์ทางคุรุศาสตร์ / รับทำสารนิพนธ์ทางไทยศึกษา /


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ดาวน์โหลด"มานะมานี" แจกไฟล์ตำราเรียนฟรี

กทม. 6 โซน : เพื่อวางแผนเส้นทางการสอนสำหรับติวเตอร์

แจกฟรีแบบฝึกหัดภาษาไทยมานะมานี ป.1