Featured post

ประวัติและผลงานครูเดช
ครูเดช,ครูเดช สุรเดช ภาพันธ์,แก้ไขอ่านเขียนไทยไม่คล่องประวัติและผลงาน

ครูเดช  สุรเดช  ภาพันธ์  

เกิด สิงหาคม พุทธศักราช 2533  

ประวัติด้านการศึกษา
ศึกษาระดับประถมศึกษาที่ โรงเรียนสวนลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและปลายที่ โรงเรียนพุทธจักรวิทยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง  คณะมนุษยศาสตร์  สาขาประวัติศาสตร์  วิชาโทการสอนภาษาไทย  ด้วยระยะเวลาการศึกษา 3 ปี 1 ภาคการศึกษา ผลคะแนนเฉลี่ย 3.04

สำเร็จศึกษาในระดับปริญญาโทที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะมนุษยศาสตร์  สาขาไทยศึกษา เอกคติชนวิทยา 
ผลงานวิจัย ความเชื่อ พิธีกรรมเกี่ยวกับเทพเจ้าประจำบ้านของคนไทยเชื้อสายจีน


สไลด์การศึกษาของครูเดช    ประวัติด้านการทำงาน

ติวเตอร์            (ไม่ได้เป็นติวเตอร์กวดวิชาแล้ว)

เคยเป็นติวเตอร์พิเศษให้แก่สถาบันกวดวิชามโนทัศน์

เคยเป็นติวเตอร์พิเศษให้แก่สถาบันกวดวิชา NOVA

เคยเป็นติวเตอร์พิเศษให้แก่สถาบันกวดวิชา Up Skills Center

เคยเป็นติวเตอร์พิเศษให้แก่สถาบันกวดวิชา ดิไอดี ติวเตอร์

หมายเหตุ : ปัจจุบันครูเดช ไม่ได้เป็นติวเตอร์กวดวิชาให้แก่สถาบันกวดวิชาใดแล้ว จึงไม่รับงานกวดวิชา


ครูด้านแก้ไขปัญหาอ่านเขียนไทยไม่คล่อง

 ครูเดชเป็นครูด้านการแก้ไขปัญหาอ่านเขียนภาษาไทยไม่คล่อง มากกว่า 8 ปี ให้แก่นักเรียนไทย นานาชาติ ชาวต่างประเทศ   นักเรียนที่เคยเรียนและยังเรียนอยู่เพื่อแก้ไขปัญหาอ่านเขียนภาษาไทย ได้แก่นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนดังต่อไปนี้ เช่น

-โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน

-โรงเรียนนานาชาตินานาชาตินิสท์

-โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์

-โรงเรียนอสัมชัญ ฯ แผนกประถมศึกษา

-โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ แผนกประถมศึกษา

-โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ประถมศึกษา

-โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว

-โรงเรียนเครือสารสาสน์วิทยา

-โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์           เป็นต้น


ประสบการณ์การอบรมภาษาไทย

ครูเดชได้ผ่านการอบรมภาษาไทยจากสถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนำความรู้จากการอบรมมาปรับประยุกต์ในการเรียนการสอนเพื่อใช้แก้ไขนักเรียนที่ประสบปัญหาอ่านเขียนไทยไม่คล่อง ดังนี้

เสียงกับการสื่อสาร”   ดำเนินการอบรมโดย  : ผศ.ดุษฎีพร   ชำนิโรคศาสนต์
วันที่ 24 เมษายน 2560

ถ้อยคำกับการสื่อสาร”  ดำเนินการอบรมโดย  : รศ.ดร.นววรรณ พันธุเมธา
วันที่ 22 พฤษภาคม 2560

การเขียนประชาสัมพันธ์”   ดำเนินการอบรมโดย  :  รศ.ดร.กรรณิการ์ อัศวดรเดช และ   คุณศักดิ์ชัย พฤฒิภัค   วันที่ 8 มิถุนายน 2560
สไลด์การฝึกอบรมและหนังสือสำคัญรับรองการผ่านการอบรม                   
ผลการสอบทักษะภาษาไทย หรือ CU-TPT (การทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยบุคคลทั่วไป ) 
ของสถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ผลคะแนน   66    คะแนน

ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2560ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรจากผลงานที่เป็นที่ยอมรับ

            ปลายปี 2559 และต้นปี 2560 ครูเดชได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรเพื่อติว O-NET วิชาสังคมศึกษา ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นจำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนศรีวิกรณ์ และ โรงเรียนสวนลุมพินีสไลด์ภาพผลงานติว O-NET และหนังสือเชิญ-ขอบคุณจากโรงเรียน

 


ผลงานเขียน


ครูเดชได้ร่วมงานกับสำนักพิมพ์กัมมะเตะ เขียนหนังสือสรุปเนื้อหาวิชาสังคมศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชื่อหนังสือ ติวเข้ม เตรียมเข้า ม.4  สังคมศึกษา”  ตีพิมพ์ครั้งที่ 1 ปี 2559  จำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป (ปัจจุบันตีพิมพ์ครั้งที่ 3)


ครูเดช,ครูเดช สุรเดช ภาพันธ์,กัมมะเตะ,ติวเข้มเตรียมเข้า ม.4 สังคมศึกษาประสบการณ์ด้านการสอนกวดวิชา

ครูเดชได้รับเชิญให้เข้าติวสรุปเพื่อเตรียมทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6  ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน ในโรงเรียนต่าง ๆ ดังนี้      

-โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า   กรุงเทพมหานคร

-โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์  กรุงเทพมหานคร,

-โรงเรียนอัสสัมชัญ นครราชสีมา,

-โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์   กรุงเทพมหานคร

-โรงเรียนราชดำริ  กรุงเทพมหานคร,

-โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง สมุทรปราการ,  

-โรงเรียนพระแท่นดงรังพิทยาคาร  กาญจนบุรี,

-โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ,

-โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2  กรุงเทพมหานคร,

-โรงเรียนเทพลีลา กรุงเทพมหานคร,

-โรงเรียนมักกะสันพิทยา  กรุงเทพมหานคร,      

-โรงเรียนนารีวิทยา  ราชบุรี,

-โรงเรียนพรตพิทยพยัต กรุงเทพมหานคร,

-โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงฯ กรุงเทพมหานคร,

-โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง  กรุงเทพมหานคร,

-โรงเรียนศรีวิกรณ์  กรุงเทพมหานคร,

-โรงเรียนสวนลุมพินี  กรุงเทพมหานคร,

-โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ : ปัจจุบันครูเดชไม่ได้ติวกวดวิชาแล้ว
สไลด์ภาพผลงานการติว O-NET ในโรงเรียนต่าง ๆ ของปี 25582559 และ 2560
ช่องทางติดตามผลงาน

เว็บไซต์ www.ครูเดช.com  รวบรวมข้อมูลทางการศึกษา การสอบ สาระความรู้ต่าง ๆ

ยูทูปแชลเนล www.youtube.com/c/ครูเดช55  คลิปความรู้เพื่อการเรียนและสอบวิชาสังคม ฯ เข้าใจง่าย

Facebook fanpage  ค้นหา ครูเดช” หรือ www.facebook.com/krudej55  อัพเดตความรู้วิชาสังคมใหม่ ๆ


ติดต่อส่วนตัวได้ที่ e-dej@hotmail.com

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ดาวน์โหลด"มานะมานี" แจกไฟล์ตำราเรียนฟรี

กทม. 6 โซน : เพื่อวางแผนเส้นทางการสอนสำหรับติวเตอร์

แจกฟรีแบบฝึกหัดภาษาไทยมานะมานี ป.1