Featured post

แนวข้อสอบและเฉลย O-NET : ศาสนา ป.6 (พุทธ)

แนวข้อสอบและเฉลย O-NET วิชาสังคมศึกษาฯ : ศาสนา ระดับประถมศึกษา
ให้วง ล้อมรอบตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้อง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ครูเดช สุรเดช ภาพันธ์ , www.ครูเดช.com
คำอธิบาย :  ความรู้ทั้งหมดนี้ นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียน การสอน และการเตรียมความพร้อมในการสอบแข่งขันอื่น ๆ ได้ ตามความเหมาะสม หรือ ท่านครูอาจารย์ที่จัดเตรียมเนื้อหาไม่ทันก็ยังสามารถนำเนื้อหานี้ไปใช้ได้ตามความเหมาะสมครับ

คำขอร้อง : เนื่องจากเนื้อหาทั้งหมดนี้ ครูเดชเป็นผู้รวบรวมและเรียบเรียง ประกอบด้วยการนำความรู้มาแยกวิเคราะห์เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจได้ง่าย โดยที่ทำเพื่อมุ่งหวังให้เป็นประโยชน์สูงสุดในการเปิดโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนที่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอเน็ตได้ แต่ห่างไกล ได้ใช้ประโยชน์ จึงใคร่ขอความกรุณาท่านที่สนใจจะนำไปใช้ในเว็บไซต์ เว็บบล็อก หรือ เผยแผ่ ในสื่ออนไลน์ โดยใส่เคดิตที่มาด้วยนะครับ

ทั้งนี้ขอเรียนแจ้งว่า ผู้รวบรวมและเรียบเรียงไม่อนุญาตให้นำข้อมูลไปเพื่อผลกำไร ยกแต่ได้ขออนุญาตจากผู้เรียบเรียงแล้วเท่านั้น ครับ
ติดต่อครูเดชเรื่องลิขสิทธิ์ หรือ เชิญติวกวดวิชานอกสถานที่  084-014-7717 ,094-070-7114
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


วีดีโอติวเฉลยข้อสอบโอเน็ตสังคมศึกษา หน่วยศาสนา 1 ของชั้น ป.6  นักเรียนสามารถเปิดฟังพร้อม ๆ ลองทำข้อสอบได้ตามด้านนี้ครับ พร้อมคำอธิบายครับ 


1. ศาสนามีความสำคัญในเรื่องใดมากที่สุด
1. เป็นที่พึ่งทางจิตใจ
2. แสดงถึงวัฒนธรรมที่ดีงาม
3. ทำให้สมาชิกในครอบครัวรักกัน
4. ส่งผลให้มีสติสัมปชัญญะในการทำงานคำตอบ ข้อ 1
นักเรียนต้องพิจารณาดังนะครับ คือ จุดเริ่มต้นของศาสนานั้นเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยโบราณ ในยุคแรกมนุษย์ไม่มีศาสนา มนุษย์มีความเกรงกลัวต่อธรรมชาติ เพราะมนุษย์นั้นไม่สามารถหาคำอธิบายได้ว่า ฝนตก ความแห้งแล้ง แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิดนั้น เป็นเพราะอะไร มนุษย์ในสมัยนั้นจึงเข้าใจว่าต้องมีผู้กระทำ ที่มีอำนาจเหนือมนุษย์ มนุษย์จึงสร้างลัทธิความเชื่อ ขึ้นมาเพื่อเป็นพึ่งทางจิตใจ จนถึงปัจจุบันครับ

------------------------------------------------------------------------------------------------

2. จุดมุ่งหมายสำคัญในการศึกษาพระพุทธศาสนาคืออะไร
1. สร้างความดีให้แก่ตนเอง
2. สะสมบุญบารมีเพื่อภพหน้า
3. นำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิต
4. ช่วยส่งอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาว
3. ใครทำความดีได้เหมาะสมที่สุดคำตอบ  ข้อ 3
จุดมุ่งหมายของทุกศาสนาไม่ใช่แค่เพียงศาสนาพุทธ คือการให้ผู้นับถือนำหลักธรรมในศาสนาไปใช้ในการดำเนินชีวิตครับ

------------------------------------------------------------------------------------------------

3. ใครทำความดีได้เหมาะสมที่สุด
1. ปุ้มนำเสื้อผ้าของตนไปบริจาคให้แก่คนยากไร้จนหมด
2. ปอช่วยเหลืองานโรงเรียนตามกำลังของตน
3. แป้งตั้งใจฟังที่ครูสอนแต่ปฏิบัติตามไม่ได้
4. ปิ๋มช่วยเหลือผู้อื่นจนตนเองไม่สบายคำตอบ ข้อ 2
การทำความดี คือการทำดีที่ไม่ทำให้ตนเอง ลำบาก
ตัวเลือก 1 เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเพราะทำให้ตนลำบาก
ตัวเลือก 3 การทำความดี เมื่อรับรู้แล้วควรนำมาปฏิบัติ
 เพราะความดีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติ
ตัวเลือก 4 เป็นการทำความดีที่ไม่ถูกต้องเพราะทำให้ตนเองลำบาก

------------------------------------------------------------------------------------------------

4. ใครแสดงความศรัทธาอย่างถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา
1. ต่อเชื่อตามคำพูดของบุคคลที่มีชื่อเสียง
2. แตงปฏิบัติตามคำทำนายของหมอดูทุกอย่าง
3. เต๋าไตร่ตรองด้วยเหตุผลอย่างรอบคอบก่อนจะเชื่อ
4. ต้นเชื่อตามเพื่อน เพราะเพื่อนส่วนใหญ่ก็เชื่อแบบเดียวกัน


คำตอบ ข้อ 3
หลักธรรมในศาสนาพุทธ มีการกล่าวถึงหลักศรัทธา 4 ประการ โดยมีใจความดังนี้
กรรมศรัทธา                         เชื่อในกฎแห่งกรรม
วิบากศรัทธา                         เชื่อในผลแห่งกรรม
กัสมัสสกตาศรัทธา             เชื่อว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตน
ตถาคตโพธิศรัทธา              เชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
นอกจากนี้แล้วพระพุทธเจ้ายังกล่าวว่า ความเชื่อที่ดีต้องมีปัญญากำกับ การที่จะเชื่อหรือศรัทธาในสิ่งใดต้องมีการไตร่ตรอง พิจารณาให้รอบครอบเสียก่อน

------------------------------------------------------------------------------------------------


5. บุคคลใดปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
1. ก้อยทำพิธีล้างบาป
2. กิ่งละหมาดวันละ 5 เวลา
3. เก้ารักษาศีล 5 เป็นประจำ
4. เก๋ถือศีลอดเป็นเวลา 1 เดือน


คำตอบ ข้อ 3
วิเคราะห์คำตอบดังนี้ครับ
ข้อ 1 เป็นการปฏิบัติตนตามหลักศาสนาพรามหณ์-ฮินดู
ข้อ 2 เป็นการปฏิบัติตนตามหลักศาสนาอิสลาม
ข้อ4 เป็นการปฏิบัติตนตามหลักศาสนาอิสลาม
ดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดคือ ข้อ 3 ศีล 5 คือ ข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนา

------------------------------------------------------------------------------------------------

6. ใครนำหลักโอวาท 3 มาใช้ในการพัฒนาตนเองและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม
1. กิ่งเก็บเศษขยะบริเวณบ้านแล้วนำไปเผา
2. แก้วนำน้ำมันที่ใช้แล้วเททิ้งลงท่อระบายน้ำ
3. เก๋และเพื่อนช่วยกันเก็บขยะบริเวณศาลาวัด
4. เก้าและเพื่อนช่วยกันตัดต้นไมข้างวัดเพื่อปรับเป็นพื้นที่เพาะปลูก


คำตอบ ข้อ 3
ก่อนจะวิเคราะห์คำตอบ เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมโอวาท 3 หรือ โอวาทปาติโมกข์กันก่อนนะครับ
โอวาท 3 /โอวาทปาติโมกข์  คือ หัวใจพุทธศาสนา ประกอบด้วยธรรม 3 ข้อ คือ ละเว้นความชั่ว   ทำแต่ความดี   ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ เมื่อนักเรียนทราบแล้ว เราก็มาวิเคราะห์กันทีละข้อกันนะครับ
ข้อที่ 1 2 และ 4  นักเรียนเห็นไหมครับว่าทั้ง 3 ข้อนี้ เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ไม่รักษาสิ่งแวดล้อม และเห็นแก่ตัว อย่างข้อที่ 1 เมื่อกิ่งนำเศษขยะไปเผาไฟ ผลกระทบที่ตามมาก็คือ มีควันพิษลอยขึ้นทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมครับ นักเรียนพิจารณาข้อที่ 2 นะครับ  ข้อที่ 2 ก็สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกัน จะได้ว่าสองข้อนี้ เป็นการกระทำที่ขัดต่อโอวาท 3 ในเรื่องของการทำความชั่ว เพราะการทำความชั่วในหลักศาสนานั้นมี 3 ประการ คือ ทางกาย ทางวาจา และทางใจ การทำชั่วมองอีกนัยคือการทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนอีกเช่นกันครับ
ส่วนในข้อที่ 4 นั้น เป็นการนำพื้นที่สาธารณะมาใช้เป็นประโยชน์ส่วนตน เป็นการกระทำที่เห็นแก่ตนเอง จึงไม่เป็นการปฏิบัติที่สอดคล้องกับ
ดังนั้นคำตอบข้อที่ 3 จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุด เพราะเป็นการกระทำที่สอดคล้องกับหลักโอวาท 3 คือ การทำความดี ต่อส่วนรวมครับ

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

7. เอ๋เป็นคนขยัน แข็งแรง หนักเอาเบาสู้ ประกอบอาชีพค้าขาย ไม่เอาเปรียบลูกค้าถึงแม้รายได้น้อย
เอ๋ปฏิบัติตนตรงกับหลักธรรมเบญจธรรมข้อใด
1. สำรวมในกาม
2. เมตตากรุณา
3. สัมมาอาชีวะ
4. ซื่อสัตย์


คำตอบ ข้อ 3
หากนักเรียนจำมรรคมีองค์ 8 ไม่ได้ นักเรียนสามารถใช้การเดาในข้อนี้ได้ครับ ถ้านักเรียนได้อ่านมาบ้างหรือคุ้นเคยคำมาบ้าง อาจจะพอตอบได้ เพราะคำตอบทั้ง 4 ข้อ มีเพียงข้อเดียวเท่านั้นที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ นั้นก็คือ ข้อ 3  สังเกตดี ๆ นะครับ มีความ “อาชีวะ” เหมือนคำว่า “อาชีพ” ไหมครับ

------------------------------------------------------------------------------------------------

8. ตุลมีเพื่อนสนิทชื่อต้อม ต้อมมักจะมีของเล่นแปลกๆ มาให้ตุลเล่นด้วยอยู่เสมอ ตุลจึงอยากได้ของเล่น
ของต้อมมาเป็นของตนเองจากข้อความนี้สอดคล้องกับหลักธรรมใด
1. วจีทุจริต
2. กายทุจริต
3. มโนทุจริต
4. กายทุจริตและมโนทุจริตคำตอบ ข้อ 3
ดังที่ครูเคยกล่าวไว้เมื่อคำเฉลยที่ผ่านมานะครับ ว่าการทำความชั่ว หรือเรียกอีกอย่างนึ่งว่า ทุจริต 3 นั้น ประกอบด้วย กายทุจริต วาจาทุจริต และมโนทุจริต   หรือพูดภาษาง่าย ๆ ก็คือ การทำชั่ว 3 ช่องทาง คือ ทางกาย เช่น ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ เป็นต้น   ทางวาจา คือ การพูดนั้นเอง เช่น พูดคำหยาบ พูดยุแย้ง เป็นต้น และสุดท้าย คือ ทางใจ คือการนึกคิดแต่ยังไม่กระทำนั้นเอง
                ในโจทย์คำถามข้อนี้ นักเรียนจะเห็นว่า ตุล แค่ “คิด” เท่านั้น ไม่ได้เอามาเป็นของตนเองจริง ๆ เพราะปรากฏความ “อยาก” ได้มาเป็นของตนเอง ในข้อนี้จึงสรุปได้ว่า ตุล กระทำชั่วในข้อ มโนทุจริต นั้นเองครับ


------------------------------------------------------------------------------------------------ 

9. ในยุคปัจจุบันอาชญากรรมมีหลายรูปแบบ ทั้งข้ามชาติ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น แต่หากเกิดขึ้นใกล้ตัวเราก็คือการปล้น จี้ วิ่งราว ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยโดยที่เราไม่ทันระมัดระวังตัว   จากข้อความ ปัญหาอาชญากรรมควรแก้ไขด้วยหลักธรรมบุญกิริยาวัตถุข้อใด
1. สีลมัย
2. ทานมัย
3. อุเบกขา
4. ภาวนามัยคำตอบ ข้อ 1
                นักเรียนเห็นโจทย์คำถาม ถามไหมครับ  ขั้นแรก เมื่อนักเรียนเห็นคำถาม นักเรียนต้องวิเคราะห์โจทย์ให้ดีก่อนนะครับ ว่าเค้ากำลังถามอะไร ประเด็นของคำถามคือ ปัญหาอาชญากรรม หรือการลักขโมย  เมื่อนักเรียนเห็นดังนี้แล้ว ให้นักเรียนพิจารณาในข้อคำตอบครับ คำตอบข้อ 1,2 และ 4 นั้น เป็นข้อหลักธรรมในไตรสิกขา ส่วนอุเบกขานั้น อยู่ในพรหมวิหาร 4  จึงตัดออกได้เลยทันทีครับ เพราะอุเบกขานั้นคือการวางใจเป็นกลาง ไม่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับคำถามนี้ได้
                เมื่อได้คำตอบ 3 ข้อที่เหลือ นักเรียนต้องวิเคราะห์ต่อไปว่า แล้ว เราจะแก้ปัญหาขโมยได้อย่างไร การขโมยเป็นการทำความชั่วทางกาย เมื่อทำความชั่วทางกาย ก็ต้องใช้หลักธรรมที่เกี่ยงกับกาย ดูในทานมัยและภาวนา ทั้งสองสิ่งนี้ ทาน คือการให้ทานการบริจาค เจะแก้ไขการขโมย โดยการบริจาคเงินก็หาใช่ทางที่เหมาะสมไม่ครับ จะใช้การภาวนา ก็ไม่ใช่หนทางที่ถูกต้อง  นักเรียนจะทำจิตใจสดใสร่าเริงให้โจรขณะเค้ากำลังขโมของก็ดูจะเป็นเจ้าหญิงเกินไปใช่มั้ยครับ 5555
                ดั้งนั้น เมื่อการขโมย คือการกระทำทางการ ศีล ซึ่งคือ ข้อปฏิบัติรักษากาย จึงควรนำมาใช้มากที่สุดครับ สีลมัย คือการรักษาศีลนะครับ นักเรียน
  
------------------------------------------------------------------------------------------------

10. วันนี้ต้นเกิดเหตุลื่นล้มหลายครั้งแล้ว เขาบอกกับเพื่อนๆ ว่า สงสัยวันนี้จะดวงไม่ดี เพราะเมื่อเช้าจิ้งจก
ร้องทักขณะที่กำลังออกจากบ้าน แต่ป่านบอกว่าไม่ใช่ เหตุที่เกิดขึ้นเพราะต้นไม่ระมัดระวังตน ซึ่งถ้าต้น
ไม่อยากลื่นล้มอีก ก็ให้เดินอย่างมีสติ
จากข้อความที่ขีดเส้นใต้ แสดงว่าป่านปฏิบัติตามหลักธรรมข้อใด
1. ศีล 5
2. ลีลมัย
3. เบญจธรรม
 4. ศรัทธา 4คำตอบ ข้อ 4
ให้นักเรียนวิเคราะห์โดยดูจากการแบ่งประเภทก่อนนะครับ นักเรียนจะเห็นได้ว่า สีลมัยและศีล 5 นั้นเป็นหลักธรรมประเภทเดียวกัน นั้นคือข้อห้ามในการปฏิบัติ เป็นข้อปฏิบัติทางกาย ส่วนเบญจธรรมนั้นก็คือ ธรรม 5 นั้นเอง จึงไม่เกี่ยวข้องกับการเชื่ออะไรทั้งสิ้น
ในข้อคำถาม ปรากฏคำว่าความเชื่อ เชื่อ อยู่เสมอ ถ้านักเรียนได้ศึกษาข้อมูลมาบ้าง จะเห็นได้ว่า คำตอบที่สอดคล้องนั้นคือ หลักศรัทธา 4 นั้นเอง ครับ
ดูหลักศรัทธา 4 ในคำตอบของข้อ 4 นะครับ

------------------------------------------------------------------------------------------------


11. ใครปฏิบัติตามหลักพรหมวิหาร 4 ได้เหมาะสมที่สุด
1. แก้วรักแมวมาก เธอจึงมักตีหมาที่ไล่เห่าแมว
2. ฝนสงสารน้องที่ทำงานฝีมือไม่ได้จึงช่วยทำให้แทน
3. จินวางตัวเป็นกลางในการแก้ไขความขัดแย้งของเพื่อน
4. นกแนะนำให้เพื่อนโดดเรียน เมื่อไม่ได้ทำการบ้านมาส่งครู

คำตอบ ข้อ 3
พิจารณาจากหลักธรรมก่อนนะครับ
พรหมวิหาร 4 ประกอบด้วย
เมตตา    - ปรารถนาดี        กรุณา    - รู้สึกสงสาร/ความเห็นใจ
มุทิตา    - พลอยยินดี          อุเบกขา   -วางใจเป็นกลาง
  หรือการท่องจำที่ทำให้จดจำได้ง่ายขึ้น คือ ท่อง เม-กะ-มุ-อุ   

วิเคราะห์ตามคำตอบในข้อคำถาม นักเรียนจะเห็นได้ว่า ในคำตอบข้อที่ 1 นั้น แม้ว่าจะแสดงออกว่าแก้วนั้นรักแมวมาก สอดคล้องกับพรหมวิหาร ข้อที่ 1และ 2  แต่แก้วไล่ตีหมา แสดงว่าแก้วไม่มีพรหมวิหารข้อ 1-2 ไม่ครบ   ในข้อที่ 2 ฝนสงสารน้อง คือ มีความกรุณา แต่ฝนทำงานแทนน้อง ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ฝนจึงปฏิบัติไม่สอดคล้องกับคำถาม    ในข้อที่ 4  นกแนะนำ คือ มีเมตตา คือความปรารถนาดี แต่ความปรารถนาดีของนกเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เพราะไปตรงกับการคบมิตรพาล คือ แนะนำไปสู่หนทางแห่งความเลว

คำตอบที่ถูกต้องที่สุดคือข้อ 3  การปฏิบัติตนของจิน ตรงกับข้ออุเบกขา คือการวางตนเป็นกลาง ถือว่าปฏิบติได้ถูกต้องและสอดคล้องมากที่สุดครับ

------------------------------------------------------------------------------------------------

12. ต้นอายุครบ 20 ปี เขาจึงเข้ารับการอุปสมบท ต้นจะประกอบพิธีอุปสมบทที่ใด
1. กุฏิ
2. พระอุโบสถ
3. หอสวดมนต์
4. ศาลาการเปรียญ

คำตอบ ข้อ 2
การบวชหรืออุปสมบท ต้องบวช ณ พระอุโบสถ
ข้อควรรู้ หากเณรบวช เรียก บรรพชา    หากพระบวช เรียก อุปสมบท นะครับ นักเรียน


------------------------------------------------------------------------------------------------

13. ใครปฏิบัติได้ถูกต้องตามมรรยาทชาวพุทธ
1. ปิยพลนั่งคุกเข่าท่าเทพธิดา
2. สมฤดีกราบศพคุณตาโดยแบมือ
3. นฤมลจุดธูป 3 ดอก หน้าศพญาติสนิท
4. ปองพลกราบพระพุทธรูปแบบเบญจางคประดิษฐ์
      

         
คำตอบ ข้อ 4
วิเคราะห์คำตอบแต่ละข้อ
ข้อ 1 ปิยพล เป็นผู้ชาย (ดูจากชื่อ) ต้องนั่งท่าเทพบุตร
ข้อ 2 การกราบศพ กราบ 1 ครั้งไม่แบมือ
ข้อ 3 การเคารพศพ บูชาด้วยธูป 1 ดอก ตามคติความเชื่อ
คำตอบที่ถูกต้อง คือ ข้อ 4  การกราบพระพุทธรูป ควรกราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์

------------------------------------------------------------------------------------------------

14. การไปฝึกนั่งสมาธิที่วัด บางวัดจะมีการกำหนดไม่ให้เปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้งนี้เพื่อจุดประสงค์
ในข้อใดมากที่สุด
1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติไม่ถูกผู้อื่นตำหนิ
2. เพื่อให้ผู้ถือปฏิบัติเป็นคนมีมรรยาทที่ดี
3. เพื่อให้ผู้ถือปฏิบัติตัดความกังวลจากเรื่องต่างๆ
4. เพื่อให้ผู้ถือปฏิบัติไม่ได้รับอันตรายจากคลื่นสัญญาณโทรศัพท์คำตอบ ข้อ 3
จุดประสงค์หลักของการที่วัดกำหนดให้ปิดมือถือในสถานที่ปฏิบัติธรรม ก็คือ การที่ต้องการให้ผู้ปฏิบัติออกห่างจากความกังวลทุกประการ ส่วนเรื่องที่รองลงมาคือ การไม่ให้ผู้อื่นตำหนิ และรักษามารยาท

------------------------------------------------------------------------------------------------

15. สีดาต้องการเชิญพระสงฆ์ให้ไปรับประทานอาหารกลางวันที่บ้าน เธอควรพูดอย่างไร
1. หนูขอนิมนต์หลวงพี่ไปฉันที่บ้านค่ะ
2. ดิฉันขอนิมนต์หลวงพี่ไปฉันเพลที่บ้านเจ้าค่ะ
3. ดิฉันขอเชิญหลวงพี่ไปรับประทานอาหารกลางวันค่ะ
4. ข้าพเจ้าขออัญเชิญหลวงพี่ไปรับประทานอาหารเพลเจ้าค่ะคำตอบ ข้อ 2
การเชิญพระ ใช้คำว่า นิมนต์  ผู้หญิงควรแทนตนเองว่า ดิฉัน  การรับประทานอาหารของพระ ใช้คำว่า ฉัน หากฉันช่วง 11.00 น เรียกว่า ฉันเพล

------------------------------------------------------------------------------------------------

16. ใครไม่ปฏิบัติตามหลักในการจัดพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา
1. ต้นจัดเลี้ยงโต๊ะจีนในงานบวชของลูกชาย
2. อุ้ยนำเงินใส่ซองผ้าป่าตามกำลังทรัพย์ที่ตนมี
3. แตงนิมนต์พระมาสวดในงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่
4. แอมใส่บาตรที่หน้าบ้านเนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิดคำตอบ ข้อ 1
พิจารณาจากคำตอบทั้งหมด  นักเรียนจะเห็นได้ว่า ข้อที่ 2 ,3 และ 4  ผู้ปฏิบัตินั้นปฏิบัติถูกต้องตามหลักการปฏิบัติ ข้อ 2 อุ้ยทำบุญตามกำลัง ข้อ 3 การขึ้นบ้านใหม่ ธรรมเนียมปฏิบัตินิยมนิมนต์พระ ข้อ 4  การตักบาตรในวันเกิดเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ   ข้อที่ 1 เป็นการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องเท่าที่ควร เพราะการบวชคือการละจากกิเลส การจัดโต๊ะจีนเลี้ยง จึงเป็นสิ่งที่ไม่สอดคล้องตามความประสงค์ของการบวชที่แท้จริง

------------------------------------------------------------------------------------------------

17. การปฏิบัติตนของใครเกี่ยวข้องกับศาสนพิธีน้อยที่สุด
1. หน่อยกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์
2. ก้องจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
3. ฝนตั้งจิตอธิษฐานขอพร
4. ต้อมกล่าวอาราธนาศีลคำตอบ ข้อ 3
การอธิฐานของพร เป็นการปฏิบัติส่วนบุคคลไม่เกี่ยวข้องกับศาสนพิธ๊

------------------------------------------------------------------------------------------------

18. บุคคลใดได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมศาสนพิธีมากที่สุด
1. โก้รู้สึกจิตใจสงบหลังเข้าร่วมฟังเทศน์
2. แป้งได้เงินช่วยงานบวชเป็นจำนวนมาก
3. โจ้รู้จักกับเพื่อนใหม่เมื่อเข้าร่วมศาสนพิธี
4. ป้องได้ขนมที่เพื่อนบ้านทำมาเผื่อในวันทำบุญคำตอบ ข้อ 1

การเข้าร่วมศาสนพิธี ก็เพื่อทำให้ผู้เข้าร่วมมีความสงบทางจิตใจ ไม่ใช่การกระทำเพื่อหวังผลอันเป็นหนทางปฏิบัติในทางกิเลสครับ 

------------------------------------------------------------------------------------------------นักเรียนสามารถดูเฉลยข้อสอบได้ตามลิงค์นี้ครับ 
สำหรับเตรียมสอบ O-NET สังคม หน่วยศาสนา  ป.6   ลิงค์ศาสนา 1   คลิก    ลิงค์ศาสนา 2   คลิก
สำหรับเตรียมสอบ O-NET สังคม หน่วยศาสนา  ม.3   ลิงค์
สำหรับเตรียมสอบ O-NET สังคม หน่วยศาสนา  ม.6   ลิงค์

หรือทดลองทำข้อสอบ O-NET สังคม ย้อยหลังและ PRE-O-NET ได้ตามลิงค์ 
ทำข้อสอบ O-NET สังคม ป.6 ย้อนหลัง   ลิงค์  
ทำข้อสอบ O-NET สังคม ม.3 ย้อนหลัง  ลิงค์ทำข้อสอบ O-NET สังคม ม.6  ย้อนหลัง  ลิงค์

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ดาวน์โหลด"มานะมานี" แจกไฟล์ตำราเรียนฟรี

กทม. 6 โซน : เพื่อวางแผนเส้นทางการสอนสำหรับติวเตอร์

แจกฟรีแบบฝึกหัดภาษาไทยมานะมานี ป.1