ประวัติและผลงาน ครูเดช สุรเดช ภาพันธ์
ครูเดช,ครูเดช สุรเดช ภาพันธ์,แก้ไขอ่านเขียนไทยไม่คล่องประวัติและผลงาน
ครูเดช  สุรเดช  ภาพันธ์   (นามสกุลมารดา -อุดมโภชน์) 
เกิดวันที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2533   


ประวัติด้านการศึกษา
ศึกษาระดับประถมศึกษาที่ โรงเรียนสวนลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (ได้ย้ายไปเรียนประถมฯ ชั่วคราวที่ โรงเรียนบ้านพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ก่อนกลับมาเรียนที่กรุงเทพฯ )
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและปลายที่ โรงเรียนพุทธจักรวิทยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง  คณะมนุษยศาสตร์  สาขาประวัติศาสตร์  วิชาโทการสอนภาษาไทย  ด้วยระยะเวลาการศึกษา ปี ภาคการศึกษา ผลคะแนนเฉลี่ย 3.04
ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาโทที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะมนุษยศาสตร์  สาขาไทยศึกษา เอกคติชนวิทยา  อยู่ในขั้นตอนการทำวิจัย

สไลด์การศึกษาของครูเดช

    


ประวัติด้านการทำงาน
ติวเตอร์            (ไม่ได้เป็นติวเตอร์กวดวิชาแล้ว)
เคยเป็นติวเตอร์พิเศษให้แก่สถาบันกวดวิชามโนทัศน์
เคยเป็นติวเตอร์พิเศษให้แก่สถาบันกวดวิชา NOVA
เคยเป็นติวเตอร์พิเศษให้แก่สถาบันกวดวิชา Up Skills Center
เคยเป็นติวเตอร์พิเศษให้แก่สถาบันกวดวิชา ดิไอดี ติวเตอร์
หมายเหตุ ปัจจุบันครูเดช ไม่ได้เป็นติวเตอร์กวดวิชาให้แก่สถาบันกวดวิชาใดแล้ว จึงไม่รับงานกวดวิชา ติวเพิ่มเกรด หรือติวการบ้านครับ


ครูด้านแก้ไขปัญหาอ่านเขียนไทยไม่คล่อง
            ครูเดชเป็นครูด้านการแก้ไขปัญหาอ่านเขียนภาษาไทยไม่คล่อง มากกว่า ปี ให้แก่นักเรียนไทย นานาชาติ ชาวต่างประเทศ   นักเรียนที่เคยเรียนและยังเรียนอยู่เพื่อแก้ไขปัญหาอ่านเขียนภาษาไทย ได้แก่นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนดังต่อไปนี้ เช่น
-โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน
-โรงเรียนนานาชาตินานาชาตินิสท์
-โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์
-โรงเรียนอสัมชัญ ฯ แผนกประถมศึกษา
-โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ แผนกประถมศึกษา
-โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ประถมศึกษา
-โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
-โรงเรียนเครือสารสาสน์วิทยา
-โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์           เป็นต้น

ประสบการณ์การอบรมภาษาไทย
ครูเดชได้ผ่านการอบรมภาษาไทยจากสถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนำความรู้จากการอบรมมาปรับประยุกต์ในการเรียนการสอนเพื่อใช้แก้ไขนักเรียนที่ประสบปัญหาอ่านเขียนไทยไม่คล่อง ดังนี้
เสียงกับการสื่อสาร”   ดำเนินการอบรมโดย  : ผศ.ดุษฎีพร   ชำนิโรคศาสนต์ 
วันที่ 24 เมษายน 2560 
- ถ้อยคำกับการสื่อสาร”  ดำเนินการอบรมโดย  : รศ.ดร.นววรรณ พันธุเมธา
วันที่ 22 พฤษภาคม 2560
- การเขียนประชาสัมพันธ์”   ดำเนินการอบรมโดย  :  รศ.ดร.กรรณิการ์ อัศวดรเดช และ   คุณศักดิ์ชัย พฤฒิภัค   วันที่ 8 มิถุนายน 2560

สไลด์การฝึกอบรมและหนังสือสำคัญรับรองการผ่านการอบรม


                   
ผลการสอบทักษะภาษาไทย หรือ CU-TPT (การทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยบุคคลทั่วไป ) ของสถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ผลคะแนน   -รอผล-     คะแนน
ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2560


ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรจากผลงานที่เป็นที่ยอมรับ
            ปลายปี 2559 และต้นปี 2560 ครูเดชได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรเพื่อติว O-NET วิชาสังคมศึกษา ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ เป็นจำนวน โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนศรีวิกรณ์ และ โรงเรียนสวนลุมพินี

สไลด์ภาพผลงานติว O-NET และหนังสือเชิญ-ขอบคุณจากโรงเรียน
 
ผลงานเขียน
ครูเดชได้ร่วมงานกับสำนักพิมพ์กัมมะเตะ เขียนหนังสือสรุปเนื้อหาวิชาสังคมศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชื่อหนังสือ “ติวเข้ม เตรียมเข้า ม. สังคมศึกษา”  ตีพิมพ์ครั้งที่ ปี 2559  จำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป

ครูเดช,ครูเดช สุรเดช ภาพันธ์,กัมมะเตะ,ติวเข้มเตรียมเข้า ม.4 สังคมศึกษาผลงานเผยแพร่เพื่อส่งเสริมการศึกษา
ครูเดชมีผลงานวีดีโอเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาที่ผลิตลงในยูทูป นักเรียน หรือผู้สนใจสามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และกำลังจะผลิตวีดีโอสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกเพื่อแก้ไขปัญหาอ่านเขียนได้ไม่คล่องจากแบบเรียน “มานะ มานี”


ประสบการณ์ด้านการสอนกวดวิชา
ครูเดชได้รับเชิญให้เข้าติวสรุปเพื่อเตรียมทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ในระดับประถมศึกษาปีที่ มัธยมศึกษาปีที่ และ มัธยมศึกษาปีที่  ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน ในโรงเรียนต่าง ๆ ดังนี้       
-โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า   กรุงเทพมหานคร
-โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์  กรุงเทพมหานคร,
-โรงเรียนอัสสัมชัญ นครราชสีมา, 
-โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์   กรุงเทพมหานคร,  
-โรงเรียนราชดำริ  กรุงเทพมหานคร, 
-โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง สมุทรปราการ,   
-โรงเรียนพระแท่นดงรังพิทยาคาร  กาญจนบุรี,
-โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ,
-โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2  กรุงเทพมหานคร, 
-โรงเรียนเทพลีลา กรุงเทพมหานคร,
-โรงเรียนมักกะสันพิทยา  กรุงเทพมหานคร,       
-โรงเรียนนารีวิทยา  ราชบุรี,
-โรงเรียนพรตพิทยพยัต กรุงเทพมหานคร,
-โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงฯ กรุงเทพมหานคร,
-โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง  กรุงเทพมหานคร,
-โรงเรียนศรีวิกรณ์  กรุงเทพมหานคร,
-โรงเรียนสวนลุมพินี  กรุงเทพมหานคร,
-โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ ปัจจุบันครูเดชไม่ได้ติวกวดวิชาแล้ว

สไลด์ภาพผลงานการติว O-NET ในโรงเรียนต่าง ๆ ของปี 2558, 2559 และ 2560

   ช่องทางติดตามผลงาน
เว็บไซต์ www.ครูเดช.com  รวบรวมข้อมูลทางการศึกษา การสอบ สาระความรู้ต่าง ๆ 
ยูทูปแชลเนล www.youtube.com/c/ครูเดช55  คลิปความรู้เพื่อการเรียนและสอบวิชาสังคม ฯ เข้าใจง่าย
Facebook fanpage  : ค้นหา ครูเดช” หรือ www.facebook.com/krudej55  อัพเดตความรู้วิชาสังคมใหม่ ๆ


ติดต่อส่วนตัวได้ที่ e-dej@hotmail.com

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

แนวข้อสอบและเฉลย O-NET วิชาสังคมศึกษาฯ : ศาสนา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.3

O-NET สังคมกับครูเดช วันละข้อ (1)

เรียนภาษาไทย-ติวO-NETสังคม : ให้อิสระโรงเรียน ปลดล็อกปฏิรูปการศึกษา