หลักสูตรเรียนภาษา

คอร์สภาษาอังกฤษพื้นฐาน (สำหรับผู้เริ่มต้น หรือ ต้องการปูพื้นฐาน)

                เรียนภาษาอังกฤษด้วยระบบการเรียนภาษาที่ท่านเลือกวันเวลาและสถานที่เรียนได้เอง เรียนด้วยติวเตอร์ส่วนตัวที่ปรับเปลี่ยนและประยุกต์ความต้องการหรือเปลี่ยนหลักสูตรตามผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ท่านสนุกและเพลิดเพลินกับการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวคอร์สเรียนส่วนตัว เนื้อหาของบทเรียนจะสอดคล้องกับความต้องการทางภาษาและความสนใจของผู้เรียนเป็นหลัก การเรียนส่วนตัวกับติวเตอร์มืออาชีพจะทำให้ท่านมีความกล้าพูด กล้าสื่อสารมากขึ้น อันจะส่งผลให้ท่านมีพัฒนาการทางภาษาได้มีประสิทธิภาพและพัฒนาดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ท่านจะได้อะไรจากการเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตรพื้นฐานนี้ หากเรียนจนครบ 30 ชั่วโมงตามหลักสูตร?
ทุกการเรียน ที่ติวเตอร์ตั้งใจสอนนั้น จะเน้นในภาษาอังกฤษพื้นฐาน หรือ ปูพื้นฐาน เพื่อพัฒนาและเสริมทักษะเพื่อประสิทธิภาพ เพื่อให้ท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันด้านต่าง ๆ ได้

รู้อะไรบ้าง หากท่านเรียนครบหลักสูตร ?
-เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน ผู้เรียนที่มีพื้นฐานไม่แน่น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้และเพิ่มคำศัพท์ในคลังคำศัพท์ในสมองเพื่อให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างคล่องแคล่วและรวดเร็ว
-เรียนรู้ไวยากรณ์ที่สำคัญ แม้ไวยากรณ์หรือแกร่มม่าจะมีความสำคัญมาก แต่กระนั้น ผู้เรียนที่มีพื้นฐานไม่แน่นก็ไม่ควรกังวลใจ เพราะแกร่มม่าที่แท้จริงแล้ว หากเราใช้อย่างเป็นธรรมชาติ จะไม่ต้องท่องจำอะไรให้หนักใจ
-พัฒนาทักษะการเขียน เขียนอย่างคล่องแคล้ว เขียนอย่างมั่นใจและเป็นธรรมชาติ ที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน
-พัฒนาการอ่าน กระบวนการอ่าน การสรุปใจความสำคัญ และเข้าใจในสิ่งที่อ่านอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมชาติ
-เสริมทักษะการฟัง ฟังอย่างเจ้าของภาษา ฟังเข้าใจและโต้ตอบได้
-ออกเสียงอย่างชัดเจน และเป็นธรรมชาติ เสริมสร้างความมั่นใจ  

โครงสร้างหลักสูตรและระยะเวลาเรียนของหลักสูตร
หลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐาน แบ่งออกเป็น ระดับ คือ พื้นฐาน 1และ พื้นฐาน 2
แต่ละระดับจะมีระยะเวลาในการเรียน คอร์สละ30 ชั่วโมง
ค่าใช้จ่าย  เรียนขั้นต่ำ ชั่วโมงต่อครั้ง ค่าสอน ชั่วโมงละ 300 บาท(เรียนท่านเดียว กรณีเรียนหลายท่านโปรดสอบถามเจ้าหน้าที่)   การชำระค่าสอน ชำระเป็นรายครั้ง ค่าสอนนี้รวมค่าเดินทางแล้ว (ไม่รวมค่าตำรา)
ตำรา  ใช้ตำรา  ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน-ภาษาอังกฤษ (เวอร์ชั่นปกแข็ง)ราคา 300 บาท รวมค่าจัดส่ง  (จำเป็นต้องซื้อในการเรียน)
หมายเหตุ หลังจากศูนย์ยืนยันการจัดติวเตอร์ให้เข้าสอนตามที่ท่านแจ้งข้อมูลความต้องการไว้แล้ว ศูนย์จะโทรเรียนแจ้งให้ท่านผู้เรียนทราบ เพื่อยืนยันการสั่งซื้อตำรา พร้อมชำระค่าตำรา  ฝ่ายตำราจะจัดส่งตำราเรียนให้ท่านทางไปรษณีย์ EMS เมื่อท่านชำระค่าตำราแล้ว ศูนย์จะเรียนแจ้งวันที่เข้าสอนให้ท่านทราบครับ
อนึ่ง หากในภายหลังผู้เรียนยกเลิกคอร์สเรียน ศูนย์จะไม่คืนค่าตำรา  
หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ

                ด้วยในปัจจุบันการประกอบอาชีพที่จะประสบผลสำเร็จได้นั้น จำเป็นที่จะต้องมีทักษะทางภาษาอังกฤษที่ดี การติดต่อ การสมัครงาน การประสานงาน หรือแม้กระทั่งการเสนอขาย หรือจัดซื้อ ล้วนต้องใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจจะทำให้คุณมีพัฒนาการทางด้านภาษาได้ดีมากยิ่งขึ้น หรือช่วยในการปรับพื้นฐานของท่านให้ดีเพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาไปได้อย่างต่อเนื่อง  ในบทเรียนแต่ละส่วนจะทำการผสมผสานเทคนิค และความสามารถในการฝึกทักษะ ทั้งการพูด ฟัง อ่าน และเขียน นอกจากนี้ เรายังเน้นในส่วนของกระบวนการคิดที่เสริมให้ท่านมีทักษะทางภาษาได้ดียิ่งขึ้น  การเรียนรู้คำศัพท์ และไวยากรณ์นั้น ผู้สอนจะทำการแนะนำ เสริม และพัฒนาทักษะให้ท่าน จนมีพื้นฐานที่แน่นและพร้อมที่จะนำไปใช้ได้จริง 

ทักษะที่ท่านจะได้รับเมื่อได้เรียนในหลักสูตรนี้
*หมายเหตุ หลักสูตรนี้มิได้ตายตัว ผู้สอนจะปรับเปลี่ยนตามลักษณะของพื้นฐานของผู้เรียนเป็นหลัก ทักษะที่ผู้เรียนจะได้รับนั้น จะแตกต่างตามทักษะพื้นฐานของแต่ละท่าน
-ความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในสภาพการทำงาน ในลักษณะของสถานการณ์ต่าง ๆ ทำให้ท่านมีความมั่นใจและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันถ่วงที
-เทคนิคในการนำเสนอและการพรีเซนต์งาน ในรูปแบบต่าง ๆ
-ฝึกฝนและเสริมทักษะในการออกเสียง เพราะการออกเสียงสำเนียงที่ใกล้เคียงที่สุด จะทำให้การสนทนาและการโต้ตอบเป็นไปได้อย่างราบรื่น พร้อมเสริมทักษะการสนทนาทางธุรกิจที่คล่องแคล่ว
-เพื่อท่านผู้เรียนจะได้รับผลที่ดีที่สุด เราจึงมีการจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ ในบทบาทสมมุติทางธุรกิจ  อาทิ การเข้าประชุม การเจราจาต่อรอง การสนทนาทางโทรศัพท์ เป็นต้น

หลักสูตรนี้จะทำให้ท่านมีทักษะเพิ่มขึ้นอย่างไร ?
การเรียนในหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะได้เพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษที่ใช้ในการติดต่อทางธุรกิจอย่างมากมาย ทั้งคำศัพท์ ไวยากรณ์  เนื้อหาในการเรียนการสอนนั้น จะเน้นและครอบคลุมในเรื่องธุรกิจที่จำเป็นต่อผู้เรียน ทั้งนี้ ผู้สอนยังปรับเปลี่ยนให้ครอบคลุมในด้านธุรกิจที่ผู้เรียนต้องนำไปใช้จริง การเรียนหลักสูตรนี้จากเรา จึงมีความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนตามผู้เรียนเป็นสำคัญ นอกจากนี้หลักสูตรการเรียนการสอนนี้ยังเสริมความมั่นใจให้ผู้เรียนอีกด้วย

โครงสร้างหลักสูตรและระยะเวลาเรียนของหลักสูตร

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ แบ่งออกเป็น ระดับ คือ พื้นฐาน กลาง และสูง 
แต่ละระดับจะมีระยะเวลาในการเรียน คอร์สละ30 ชั่วโมง

ค่าใช้จ่าย  เรียนขั้นต่ำ ชั่วโมงต่อครั้ง ค่าสอน ชั่วโมงละ 300 บาท (เรียนท่านเดียว กรณีเรียนหลายท่านโปรดสอบถามเจ้าหน้าที่)   การชำระค่าสอน ชำระเป็นรายครั้ง ค่าสอนนี้รวมค่าเดินทางแล้ว (ไม่รวมค่าตำรา)

ตำรา  ใช้ตำรา  พูดอังกฤษธุรกิจ (ฉบับปรับปรุงใหม่)  ราคา 240 บาท   บวกค่าจัดส่ง EMS 60 บาท
รวม 300 บาท (จำเป็นต้องซื้อในการเรียน)

หมายเหตุ หลังจากศูนย์ยืนยันการจัดติวเตอร์ให้เข้าสอนตามที่ท่านแจ้งข้อมูลความต้องการไว้แล้ว ศูนย์จะโทรเรียนแจ้งให้ท่านผู้เรียนทราบ เพื่อยืนยันการสั่งซื้อตำรา พร้อมชำระค่าตำรา  ฝ่ายตำราจะจัดส่งตำราเรียนให้ท่านทางไปรษณีย์ EMS เมื่อท่านชำระค่าตำราแล้ว ศูนย์จะเรียนแจ้งวันที่เข้าสอนให้ท่านทราบครับ
อนึ่ง หากในภายหลังผู้เรียนยกเลิกคอร์สเรียน ศูนย์จะไม่คืนค่าตำรา เพราะเหตุใด ศูนย์ภาษาอังกฤษครูเดช จึงมีความน่าสนใจในการใช้บริการมากกว่าที่อื่น ?

ศูนย์ภาษาครูเดช เป็นศูนย์ที่จัดรูปแบการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมากที่สุด เพราะผู้เรียนสามารถกำหนดวันเวลาและสถานที่เรียนได้เอง (เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมลฑลบางส่วน)  การจัดตารางเรียนได้เองนี้ เป็นสิ่งที่เยี่ยมยอมที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนแต่ไม่มีเวลามากพอที่จะเข้าเรียนตามสถาบันสอนภาษาได้
                นอกจากนี้แล้ว ศูนย์ภาษาอังกฤษครูเดช ยังปรับโครงสร้างหลักสูตรโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่นี่ไม่ต้องกังวลว่าจะเรียนไม่ทัน จะเรียนไม่ตรงตามที่ต้องการ เพราะศูนย์เราจัดโครงสร้างหลักสูตรในการเรียนการสอนตามพื้นฐานของผู้เรียนเป็นสำคัญ และตามความต้องการหรือเนื้อหาจุดมุ่งหมายตามที่ผู้เรียนจำเป็นต้องนำไปใช้ การเรียนภาษาอังกฤษที่นี้จึงเป็นการเรียนที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้มากที่สุด

ท่านเบื่อหรือไม่ ที่สนใจอยากเรียนภาษาอังกฤษ แต่ติดเวลาในการเรียนที่ไม่ตรงกันกับสถาบันสอนภาษา การเรียนกลุ่มใหญ่ซึ่งมีผลให้ไม่มีโอกาสซักถาม การเรียนแบบเร่งรัดและกระโดดในเนื้อหาที่เรียนไม่เข้าใจ มีที่ปรึกษา เขินอาย ไม่มีความมั่นใจ เลือกใช้บริการของศูนย์ภาษาอังกฤษครูเดช สิค่ะ  ศูนย์จะจัดส่งติวเตอร์มากประสบการณ์ถึงบ้านของท่าน ด้วยประสบการณ์และการไว้วางใจตลอด 3 ปีของการเปิดดำเนินการ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะ 

ศูนย์ภาษาอังกฤษครูเดช ชำระค่าใช้จ่ายอย่างไร ค่าเรียนแพงไหม ?
ค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 300.-/ชั่วโมง เรียนขั้นต่ำที่ 2 ชั่วโมงต่อครั้ง ชำระค่าสอนเป็นรายครั้ง ไม่มีล่วงหน้า ค่าสอนนี้รวมค่าเดินทางแล้ว แต่ยังไม่รวมค่าตำราหรือเอกสารในการเรียน ซึ่งติวเตอร์จะเรียนแจ้งให้ผู้เรียนทราบเป็นรายบุคคลไปค่ะ แล้วแต่เนื้อหาและความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญ
การเรียนการสอนไม่ได้จำกัดเป็นรายคอร์ส ผู้เรียนมีอิสระในการเรียนโดยที่สามารถเรียนได้มากเท่าที่ต้องการได้ โดยศูนย์แนะนำให้ผู้เรียนเรียนเพื่อผลสัมฤทธิ์ในการใช้ภาษาอังกฤษที่ 20 ชั่วโมง

ทำอย่างไร ถ้าสนใจใช้บริการ ?
ขั้นตอน 
โทร.สอบถามเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา ที่หมายเลข 084-014-7717  ,094-070-7114  คุณเดช
หรือติดต่อสอบถามได้ที่หน้าต่างเว็บไซท์ด้านล่างมุมขวามือ
หรือติดต่อผ่านไลน์ LINE ID : Suradej1234

ขั้นตอน 2
เมื่อมีการโทร.สอบถามเจ้าหน้าที่จะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรหรือความสนใจในการเรียน ตลอดจนเนื้อหา และสอบถามข้อมูลพื้นฐาน เช่น พื้นฐานทางภาษา วันเวลาที่สะดวกในการเรียน วันที่สะดวก และรูปแบบการเรียนที่ต้องการ เป็นต้น

ขั้นตอน 3
เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลจะทำการประสานงานกับติวเตอร์ที่มีคุณสมบัติ และสามารถเดินทางเข้าสอนได้ตามที่ผู้เรียนให้ข้อมูลไว้ ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการติดต่อประสานงานระหว่างศูนย์และติวเตอร์ประมาณ 2-3 วัน หลังจากที่ได้ข้อมูล

ขั้นตอน 4
เมื่อศูนย์ได้ติดต่อประสานงานติวเตอร์ที่จะเข้าสอนได้แล้ว ศูนย์จะเรียนข้อมูลและให้ติวเตอร์โทรเพื่อสอบถามรายละเอียดในการเรียนการสอน กับผู้เรียนโดยตรง ก่อนเดินทางเข้าสอนตามกำหนดของผู้เรียนที่แจ้งไว้

ทั้งนี้ในบางครั้งศุนย์อาจจะใช้เวลาในการติดต่อประสานงานมากกว่าที่เรียนไว้ คือ 3 วัน หรือ ศูนย์อาจจะไม่ได้ส่งติวเตอร์เข้าไป ในกรณีที่ไม่มีติวเตอร์ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ผู้เรียนต้องการ หรือ ติวเตอร์ไม่สะดวกในการเข้าสอน ซึ่งจะเรียนให้ผู้เรียนทราบเป็นรายครั้ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น