ประวัติและผลงานครูเดช


ประวัติและผลงานครูเดช : แก้ไขปัญหาอ่านเขียนไทยไม่คล่อง 
ครูเดช,ครูเดช สุรเดช ภาพันธ์,แก้ไขอ่านเขียนไทยไม่คล่องประวัติและผลงาน
ครูเดช  สุรเดช  ภาพันธ์  
เกิดวันที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2533   


ประวัติด้านการศึกษา
ศึกษาระดับประถมศึกษาที่ โรงเรียนสวนลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (ได้ย้ายไปเรียนประถมฯ ชั่วคราวที่ โรงเรียนบ้านพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ก่อนกลับมาเรียนที่กรุงเทพฯ )
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและปลายที่ โรงเรียนพุทธจักรวิทยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง  คณะมนุษยศาสตร์  สาขาประวัติศาสตร์  วิชาโทการสอนภาษาไทย  ด้วยระยะเวลาการศึกษา 3 ปี 1 ภาคการศึกษา ผลคะแนนเฉลี่ย 3.04
ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาโทที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะมนุษยศาสตร์  สาขาไทยศึกษา เอกคติชนวิทยา  อยู่ในขั้นตอนการทำวิจัย

สไลด์การศึกษาของครูเดช                    คลิกที่จอสไลด์เพื่อดูภาพครับ

    


ประวัติด้านการทำงาน
ติวเตอร์            (ไม่ได้เป็นติวเตอร์กวดวิชาแล้ว)
เคยเป็นติวเตอร์พิเศษให้แก่สถาบันกวดวิชามโนทัศน์
เคยเป็นติวเตอร์พิเศษให้แก่สถาบันกวดวิชา NOVA
เคยเป็นติวเตอร์พิเศษให้แก่สถาบันกวดวิชา Up Skills Center
เคยเป็นติวเตอร์พิเศษให้แก่สถาบันกวดวิชา ดิไอดี ติวเตอร์
หมายเหตุ : ปัจจุบันครูเดช ไม่ได้เป็นติวเตอร์กวดวิชาให้แก่สถาบันกวดวิชาใดแล้ว จึงไม่รับงานกวดวิชา ติวเพิ่มเกรด หรือติวการบ้านครับ


ครูด้านแก้ไขปัญหาอ่านเขียนไทยไม่คล่อง
            ครูเดชเป็นครูด้านการแก้ไขปัญหาอ่านเขียนภาษาไทยไม่คล่อง มากกว่า 8 ปี ให้แก่นักเรียนไทย นานาชาติ ชาวต่างประเทศ   นักเรียนที่เคยเรียนและยังเรียนอยู่เพื่อแก้ไขปัญหาอ่านเขียนภาษาไทย ได้แก่นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนดังต่อไปนี้ เช่น
-โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน
-โรงเรียนนานาชาตินานาชาตินิสท์
-โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์
-โรงเรียนอสัมชัญ ฯ แผนกประถมศึกษา
-โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ แผนกประถมศึกษา
-โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ประถมศึกษา
-โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 
-โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
-โรงเรียนเครือสารสาสน์วิทยา
-โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์           เป็นต้น

ประสบการณ์การอบรมภาษาไทย
ครูเดชได้ผ่านการอบรมภาษาไทยจากสถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนำความรู้จากการอบรมมาปรับประยุกต์ในการเรียนการสอนเพื่อใช้แก้ไขนักเรียนที่ประสบปัญหาอ่านเขียนไทยไม่คล่อง ดังนี้
- เสียงกับการสื่อสาร”   ดำเนินการอบรมโดย  : ผศ.ดุษฎีพร   ชำนิโรคศาสนต์ 
วันที่ 24 เมษายน 2560 
- ถ้อยคำกับการสื่อสาร”  ดำเนินการอบรมโดย  : รศ.ดร.นววรรณ พันธุเมธา
วันที่ 22 พฤษภาคม 2560
- การเขียนประชาสัมพันธ์”   ดำเนินการอบรมโดย  :  รศ.ดร.กรรณิการ์ อัศวดรเดช และ   คุณศักดิ์ชัย พฤฒิภัค   วันที่ 8 มิถุนายน 2560

สไลด์การฝึกอบรมและหนังสือสำคัญรับรองการผ่านการอบรม     คลิกที่จอสไลด์เพื่อดูภาพครับ


                   
ผลการสอบทักษะภาษาไทย หรือ CU-TPT (การทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยบุคคลทั่วไป ) ของสถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ TPT-6020016 
สอบเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560 
ผลการทดสอบอยู่ในระดับสูง กลุ่มดี   66 คะแนน จาก 100 คะแนนเต็ม  
ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2560


ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรจากผลงานที่เป็นที่ยอมรับ
            ปลายปี 2559 และต้นปี 2560 ครูเดชได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรเพื่อติว O-NET วิชาสังคมศึกษา ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นจำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนศรีวิกรณ์ และ โรงเรียนสวนลุมพินี

สไลด์ภาพผลงานติว O-NET และหนังสือเชิญ-ขอบคุณจากโรงเรียน      คลิกที่จอสไลด์เพื่อดูภาพครับผลงานเขียน
ครูเดชได้ร่วมงานกับสำนักพิมพ์กัมมะเตะ เขียนหนังสือสรุปเนื้อหาวิชาสังคมศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชื่อหนังสือ “ติวเข้ม เตรียมเข้า ม.4  สังคมศึกษา”  ตีพิมพ์ครั้งที่ 1 ปี 2559  จำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป


ครูเดช,ครูเดช สุรเดช ภาพันธ์,กัมมะเตะ,ติวเข้มเตรียมเข้า ม.4 สังคมศึกษาผลงานเผยแพร่เพื่อส่งเสริมการศึกษา
ครูเดชมีผลงานวีดีโอเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาที่ผลิตลงในยูทูป นักเรียน หรือผู้สนใจสามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และกำลังจะผลิตวีดีโอสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกเพื่อแก้ไขปัญหาอ่านเขียนได้ไม่คล่องจากแบบเรียน “มานะ มานี”


ประสบการณ์ด้านการสอนกวดวิชา
ครูเดชได้รับเชิญให้เข้าติวสรุปเพื่อเตรียมทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6  ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน ในโรงเรียนต่าง ๆ ดังนี้       
-โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า   กรุงเทพมหานคร
-โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์  กรุงเทพมหานคร,
-โรงเรียนอัสสัมชัญ นครราชสีมา, 
-โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์   กรุงเทพมหานคร,  
-โรงเรียนราชดำริ  กรุงเทพมหานคร, 
-โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง สมุทรปราการ,   
-โรงเรียนพระแท่นดงรังพิทยาคาร  กาญจนบุรี,
-โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ,
-โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2  กรุงเทพมหานคร, 
-โรงเรียนเทพลีลา กรุงเทพมหานคร,
-โรงเรียนมักกะสันพิทยา  กรุงเทพมหานคร,       
-โรงเรียนนารีวิทยา  ราชบุรี,
-โรงเรียนพรตพิทยพยัต กรุงเทพมหานคร,
-โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงฯ กรุงเทพมหานคร,
-โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง  กรุงเทพมหานคร,
-โรงเรียนศรีวิกรณ์  กรุงเทพมหานคร,
-โรงเรียนสวนลุมพินี  กรุงเทพมหานคร,
-โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ : ปัจจุบันครูเดชไม่ได้ติวกวดวิชาแล้ว

สไลด์ภาพผลงานการติว O-NET ในโรงเรียนของปี 2558-2560       คลิกที่จอสไลด์เพื่อดูภาพครับ

ช่องทางติดตามผลงาน
เว็บไซต์ www.ครูเดช.com  รวบรวมข้อมูลทางการศึกษา การสอบ สาระความรู้ต่าง ๆ 
ยูทูปแชลเนล www.youtube.com/c/ครูเดช55  คลิปความรู้เพื่อการเรียนและสอบวิชาสังคม ฯ เข้าใจง่าย
Facebook fanpage  : ค้นหา ครูเดชหรือ www.facebook.com/krudej55  อัพเดตความรู้วิชาสังคมใหม่ ๆ

ติดต่อส่วนตัวได้ที่ e-dej@hotmail.com

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

แนวข้อสอบและเฉลย O-NET วิชาสังคมศึกษาฯ : ศาสนา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.3

O-NET สังคมกับครูเดช วันละข้อ (1)

เรียนภาษาไทย-ติวO-NETสังคม : ให้อิสระโรงเรียน ปลดล็อกปฏิรูปการศึกษา