Featured post

ม.หัวเฉียว แจกทุนการศึกษา 2558

ขอบคุณเนื้อหาจาก  กระปุก.com
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ แจกทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปี 2558 

            มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา 2558 รายละเอียดดังนี้

 ปฏิทินการรับสมัคร  โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา 

1. โครงการทุนร่มโพธิ์ทอง

คุณสมบัติผู้สมัคร

             - เป็นผู้ที่กําลังศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช.3

             - มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของ 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 

คณะที่เปิดรับสมัคร

             - คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม

             - คณะศิลปศาสตร์ ยกเว้น หลักสูตรนานาชาติ

             - คณะบริหารธุรกิจ ยกเว้น หลักสูตรนานาชาติ

             - คณะนิติศาสตร์

             - คณะนิเทศศาสตร์

             - คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน

             - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

วิธีการคัดเลือก

             - สอบสัมภาษณ์

ทุนที่ให้


             - จำนวน 57 ทุน แบ่งเป็น ทุน 100% จํานวน 19 ทุน และทุน 50% จํานวน 38 ทุน


2. โครงการทุนภาษาจีน


คุณสมบัติผู้สมัคร

             - เป็นผู้ที่กําลังศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช.3

             - ไม่กําหนดผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)

             - มีพื้นฐานความรู้ภาษาจีนทั้งทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในระดับดี

คณะที่เปิดรับสมัคร

             - คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน สาขาวิชาภาษาจีน และสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน

วิธีการคัดเลือก

             - สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

ทุนที่ให้

             - จำนวน 5 ทุน


3. โครงการทุนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

คุณสมบัติผู้สมัคร

             - เป็นผู้ที่กําลังศึกษาระดับชั้น ม.6 ของโรงเรียนที่มีการทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

             - ไม่กําหนดผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)

             - มีพื้นฐานความรู้ภาษาจีนทั้งทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในระดับดี

คณะที่เปิดรับสมัคร

             - คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจจีน

             - คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน

             - คณะการแพทย์แผนจีน (รับเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)

วิธีการคัดเลือก

           - สอบสัมภาษณ์ (ยกเว้น ผู้ที่เลือกคณะการแพทย์แผนจีน ต้องสอบข้อเขียน)

ทุนที่ให้

             - จำนวน 10 ทุน


4. โครงการทุนอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์


คุณสมบัติผู้สมัคร

             - เป็นผู้ที่กําลังศึกษาระดับชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

             -  มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของ 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.25

คณะที่เปิดรับสมัคร

             - คณะพยาบาลศาสตร์

วิธีการคัดเลือก

             - สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

ทุนที่ให้

             - จำนวน 4 ทุน


5. โครงการทุนปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน (มูลนิธิป่อเต๊กตึ๊ง-โรงพยาบาลหัวเฉียว-มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ)

คุณสมบัติผู้สมัคร

             - เป็นผู้ที่กําลังศึกษาระดับชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

             - มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของ 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50

คณะที่เปิดรับสมัคร

             - คณะพยาบาลศาสตร์

วิธีการคัดเลือก

             - สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

ทุนที่ให้

             - จำนวน 40 ทุน
ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ดาวน์โหลด"มานะมานี" แจกไฟล์ตำราเรียนฟรี

กทม. 6 โซน : เพื่อวางแผนเส้นทางการสอนสำหรับติวเตอร์

แจกฟรีแบบฝึกหัดภาษาไทยมานะมานี ป.1