Featured post

เรียนภาษาไทย-ติวO-NETสังคม : ข้อสอบสังคมศึกษา ฯ ส. ๑๒๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้                          ปลายภาคเรียนที่ ๒                               ปีการศึกษา ๒๕๕๕
     กลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ  ส. ๑๒๑๐๑        ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒                         เวลา   ๖๐ นาที
***********************************************************************************
คำชี้แจง  ข้อสอบมี ๓ ตอน                                                                          คะแนนเต็ม  ๓๐   คะแนน
     ตอนที่  ๑  เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด                                                              ๓๐ ข้อ      ๑๕   คะแนน
     ตอนที่  ๒  ตอบคำถามให้ถูกต้อง                                                                      ๕  ข้อ      ๑๐    คะแนน

     ตอนที่  ๓   คิดวิเคราะห์                                                                                      ๑  ข้อ        ๕   คะแนน


ตอนที่ ๑ เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด    (๓๐ ข้อ   ๑๕ คะแนน )


มาตรฐาน   ๕.๑  ตัวชี้วัด ป.๒/๑
๑ . สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา เรียกว่าอะไร
ก . ทรัพยากรธรรมชาติ
ข. สิ่งแวดล้อม           ค. สิ่งแวดล้อมทางสังคม

๒. สิ่งใดที่เป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
ก. แม่น้ำ                     ข. ตลาด
ค. สวนสาธารณะ

๓. รถยนต์โดยสารประจำทาง จัดเป็นสิ่งแวดล้อมประเภทใด
ก. สิ่งแวดล้อม       ข. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
ค. สิ่งแวดล้อมทางสังคม

๔. สิ่งแวดล้อมทางสังคม เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร
ก. สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
ข. สิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา
ค. สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น

๕. ทรัพยากรทางธรรมชาติ หมายถึงอะไร
ก. น้ำมัน                ข. พืช สัตว์ สิ่งของ
ค. สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และนำมาใช้ประโยชน์ได้

๖. ทรัพยากรธรรมชาติ แบ่งออกเป็นกี่ประเภท
ก. ๑ ประเภท         ข. ๓ ประเภท
ค. ๘ ประเภท

๗.  ทรัพยากรธรรมชาติประเภทใดที่มีใช้แล้วหมดไป
ก. อากาศ              ข. ป่าไม้
ค. ถ่านหิน

๘. จากโจทย์ ข้อที่ ๗ เราจะทำอย่างไรเพื่อให้ทรัพยากรที่กล่าวมานี้ มีใช้ได้อย่างยาวนานที่สุด
ก. ไม่ใช้ทรัพยากรประเภทนั้น ๆ
ข. ใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่า และประหยัด
ค. ใช้อย่างไรก็ได้ตามความต้องการ

๙. ลักษณะสำคัญของทรัพยากรที่เป็นประเภท ใช้แล้วไม่หมดไป คืออะไร
ก. ทรัพยากรประเภทที่ใช้ระยะเวลาหลายล้านปีกว่าจะเกิดขึ้นมาได้
ข. ทรัพยากรประเภทที่มีการเกิดขึ้นหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลา
ค. ทรัพยากรประเภทที่สามารถสร้างขึ้นทดแทนได้

๑๐. ในต่างประเทศหากมีการใช้ทรัพยากรประเภทป่าไม้ จะมีการทำสิ่งใดร่วมกันด้วย
ก. ปลูกทดแทน ๕ ต้นต่อ ๑ต้นที่นำไปใช้
ข.ปล่อยให้ขึ้นเองตามธรรมชาติ
ค. ผิดทั้งสองข้อ

๑๑. “ทรัพยากรธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของ ...............................”  จงเลือกเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง
ก.สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
ข. สิ่งแวดล้อมทางสังคม
ค. สิ่งแวดล้อม

๑๒. เหตุใด น้ำจึงจัดอยู่ในทรัพยากรประเภท ใช้แล้วไม่หมดไป
ก. เพราะน้ำสามารถเปลี่ยนตนเองเป็นไอแล้วกลั่นกลายเป็นฝน ได้
ข. เพราะน้ำมีจำนวนมาก คิดเป็น ๓ส่วน ๔ ของโลก
ค. เพราะฝนตกทำให้เกิดน้ำ

๑๓. แม้ว่าเราจะทราบว่า ดิน อากาศ น้ำ เป็นทรัพยากรประเภทที่ใช้แล้วไม่หมดไป แต่ทรัพยากร ประเภทนี้ สามารถ .”..................”   ได้    จงเลือกเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง
ก.   ผลิตใหม่               ข. เสื่อมคุณภาพ
ค. เกิดใหม่

๑๔.   “ป่าไม้ เป็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อชีวิตของมนุษย์ และสัตว์ เพราะป่าไม้มีประโยชน์ ทั้งการเป็นแหล่งวัตถุดิบของปัจจัย ๔”    นักเรียนทราบหรือไม่ว่า “ปัจจัย ๔” คืออะไร
ก. ดิน น้ำ ลม ไฟ
ข. บ้าน  วัด โรงเรียน  ตลาด
ค. อาหาร เครื่องนุ่งห่ม  ยารักษาโรค  ที่อยู่อาศัย

๑๕. ทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทย แบ่งออกเป็นกี่ชนิด  และอะไรบ้าง
ก.  ๒ ชนิด   ป่าไม่ผลัดใบ  และป่าเขาเขียว
ข. ๒ ชนิด   ป่าใบไม้ และป่าดงดิบ
ค. ๒ ชนิด   ป่าไม่ผลัดใบ และป่าที่ผลัดใบ

๑๖. ข้อใดคือความสำคัญ และคุณค่าของสิ่งแวดล้อม ที่เป็น  “ น้ำ
ก. เป็นแหล่งวิชาการ
ข.เป็นแหล่งประกอบอาชีพ การประมง
ค. เป็นแหล่งประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

๑๗. หลอดไฟ จัดว่าเป็นสิ่งแวดล้อม ประเภทใด
ก. สิ่งแวดล้อมทางสังคม หรือมนุษย์สร้างขึ้น
ข. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
ค. สิ่งแวดล้อมเพื่อความสว่าง

๑๘. หากหน้าบ้านของนักเรียนมีสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี คือมีกองขยะอยู่ใกล้บ้าน นักเรียนคิดว่าจะเกิดปัญหาใดต่อนักเรียน
ก.ปัญหาเรื่องแมลงหรือสัตว์พาหนะนำโรค
ข. ปัญหาด้านสุขภาพ ของระบบทางเดินหายใจ
ค.  ถูกทั้งสองข้อ

๑๙. เหตุการณ์ในข้อใดที่ทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมทางน้ำ
ก. ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า
ข.ทิ้งขยะลงในแม่น้ำ ลำคลอง
ค.เก็บผักตบชวาในแม่น้ำ อย่างสม่ำเสมอ

๒๐. นักเรียนคิดว่า ปัญหาการเกิดดินเสื่อมสภาพ น่าจะมาจากสาเหตุมากที่สุดใด
ก. การใช้ยาฆ่าแมลง ในการทำเกษตรกรรม
ข. การใช้ดินในอุตสาหกรรมทำเซลามิก
ค. การปลูกพืชโดยอินทรีวัตถุ

๒๑. “ น้ำเน่าเสีย  สัตว์น้ำตาย  นำน้ำมาใช้ไม่ได้ “ นักเรียนคิดว่าผลกระทบนี้มาจากสาเหตุใด
 ก. อากาศเสีย          ข.ดินเสื่อมสภาพ
ค. น้ำเน่าเสีย

๒๒.   จิ๋วปวดศีรษะ และมีอาการวิงเวียน พร้อมทั้งเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ นักเรียนคิดว่า จิ๋ว น่าจะมีบ้านใกล้สถานที่ใด
ก. สวนสาธารณะ         ข. สถานีรถไฟ
ค. โรงงานอุตสาหกรรม

๒๓. การสร้างมลพิษทางอากาศที่เราพบเห็นบ่อยที่สุดในชีวิตประจำวัน คือข้อใด
ก.การปล่อยควันเสียจากการขับขี่รถยนต์
ข. ฝุ่นละอองจากโรงงานถลุงเหล็ก
ค. การปล่อยควันพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม

๒๔. อานนท์ เป็นคนที่พูดเสียงดัง และมักมีปัญหาเวลาเพื่อน ๆ เรียกเพราะเขามักไม่ได้ยินเพื่อน นักเรียนคิดว่าบ้านพักของอานนท์น่าจะอยู่ใกล้สถานที่ใด
ก. สวนสนุก                ข. สวนสาธารณะ
ค.สนามบิน

๒๕ . จากข้อที่ ๒๔ นักเรียนคิดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้น มาจากสาเหตุใด
ก . เพราะอานนท์ฟังเสียงเครื่องบินบ่อย จึงทำให้มีปัญหาในการรับฟัง
ข. เพราะอานนท์นอนดึก  จึงทำให้มีปัญหาในการรับฟัง
ค. เพราะอานนท์แกล้งทำ

๒๖. หลอดไฟ กระป๋องยาฆ่าแมลง  โทรศัพท์มือถือเก่า  หากเราต้องการที่จะทิ้ง เราควรทิ้งในถังขยะสีใด
ก. สีแดง              ข. สีเขียว          
ค.สีเหลือง

มาตรฐาน   ๕.๑  ตัวชี้วัด ป.๒/๒
๒๗. เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ คืออะไร
ก. เครื่องมือชนิดหนึ่ง
ข.  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาลักษณะของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา
ค. เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัดอุณหภูมิ

๒๘. ลูกโลกคือเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ชนิดหนึ่ง ที่ย่อส่วนโลกบนพื้นผิวทรงกลม  นอกจากนี้ลูกโลกยังทำให้เราทราบเกี่ยวกับอะไรอีก
 ก. ภูมิอากาศของแต่ละส่วนของโลก
ข. ระดับน้ำขึ้นน้ำลงของแต่ละส่วนของโลก
ค. ตำแหน่ง ที่ตั้ง ขนาด และรูปร่างของพื้นที่ต่าง ๆ ของโลก

๒๙. แผนที่แบ่งเป็นกี่ประเภท
ก. ๒ ประเภท           ข. ๓ ประเภท
ค. ๔ ประเภท

๓๐ .เหตุใดจึงเกิดกลางวัน กลางคืน
ก.     การหมุนรอบดวงอาทิตย์ของโลก
ข.     การหมุนรอบโลกของดวงจันทร์
ค.     การหมุนรอบตัวเองของโลก 


ตอนที่ ๒     จงตอบคำถามสั้น ๆ ให้ถูกต้อง ลอกโจทย์และทำทุกข้อ    ( ๕ข้อ ๑๐ คะแนน )
มาตรฐาน   ๕.๑  ตัวชี้วัด ป.๒/๓       
๑.      ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์มีประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างไรบ้าง
๒.    ในชีวิตประจำวันนักเรียนได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากแสงอาทิตย์
๓.     นักเรียนคิดว่า ช่วงเวลาใด เหมาะสมแก่การทำการเกษตรกรรมมากที่สุด เพราะเหตุใด
๔.     นักเรียนคิดว่า ฤดูกาลต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์อย่างไร
๕.    จงอธิบายว่าในทั้ง ๓ ฤดู เราควรสวมใส่เครื่องนุ่งห่มอะไรบ้าง และเพราะเหตุใดจึงควรสวมใส่
ตอนที่  ๓ คิดวิเคราะห์          (๑ข้อ ๕ คะแนน )          มาตรฐาน   ๕.๑   ตัวชี้วัด  ป.๒/๔
จงแสดงความคิดเห็นพร้อมยกตัวอย่างประกอบให้ชัดเจน
ควรปฏิบัติตนอย่างไร เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ”     เขียนอธิบายไม่ต่ำกว่า ๓ บรรทัด
 

๒๙. แผนที่แบ่งเป็นกี่ประเภท
ก. ๒ ประเภท           ข. ๓ ประเภท
ค. ๔ ประเภท
๓๐ .เหตุใดจึงเกิดกลางวัน กลางคืน
ก.     การหมุนรอบดวงอาทิตย์ของโลก
ข.     การหมุนรอบโลกของดวงจันทร์
ค.     การหมุนรอบตัวเองของโลก 

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ดาวน์โหลด"มานะมานี" แจกไฟล์ตำราเรียนฟรี

แจกฟรีแบบฝึกหัดภาษาไทยมานะมานี ป.1

กทม. 6 โซน : เพื่อวางแผนเส้นทางการสอนสำหรับติวเตอร์